Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 640
TÝDEN: 5862
CELKEM: 1130872

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017

 

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov ve spolupráci  s Ministerstvem kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 

vyhlašuje

 

VÝZVU

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017.

Vlastníci kulturních památek mohou podávat žžádosti o dotaci z Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Uzávěrka příjmu žádostí jsou pro 1. kolo do 29. 2. 2017, pro 2. kolo do 30. 4. 2017.

Vlastník, který má zájem o tento dotační titul, je povinen vyplnit formulář žádosti o zařazení do programu, plnou moc, ve které pověřuje k administraci tohoto titulu MěÚ Vítkov a dále pak povinné přílohy (viz níže) v předepsaných termínech. 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavlína Dybowiczová, tel. 556 312 264, 734 276 690

 

Dokumenty ke stažení:

 

K vyplněnému formuláři žadatel přikládá:

  1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou starší než 6 měsíců;
  2. dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby;
  3. kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;
  4. kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;
  5. kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb. – stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem
  6. kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;
  7. kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;
  8. podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

 

Výběr jazyka