Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 125
TÝDEN: 1224
CELKEM: 1047154

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Registr střetu zájmů

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

a) činnostech,

b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,

c) příjmech, darech a závazcích.

 

 

Veřejnými funkcionáři z pohledu města jsou

  • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

  • členové zastupitelstva obce, kteří před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

  • starosta, místostarosta a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

  • vedoucí úředníci územního samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu,

  • vedoucí zaměstnanec příspěvkové organizace města, s výjimkou právnických osob, vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vznikla veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

 

 

Registr oznámení

Registr oznámení je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice městského úřadu.

Registr je veden v listinné i v elektronické podobě.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti.

 

Žádost lze podat

 

Osobně se žádost se podává v úředních hodinách v budově Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce č.7 na odboru vnitřní správy, kancelář. č. 201.

Kontakt: Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy městského úřadu, kanc. č. 201
Telefon: 556 312 209

 

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce č.7 na odboru vnitřní správy kancelář č. 201.

 

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán. Uživatelské jméno a přístupové heslo k registru se doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Adresa pro nahlížení do registru v elektronické podobě: www.vitkov.eu/ero

 

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,

  • poruší povinnost mlčenlivosti, o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.

 

Výběr jazyka