Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 744
TÝDEN: 4213
CELKEM: 1265519

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Číslo jednací: SVS/2017/097138-G

185/2017 - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Č. j. SVS/2017/097138-G

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

 

Čl. 1

Vymezení oblasti s intenzivním odlovem

Oblastí s intenzivním odlovem se stanovuje oblast ohraničená dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna s výjimkou zamořené oblasti stanovené mimořádným veterinárním opatřením vydaným Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j.: SVS/2017/092805-Z v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.

 

Čl. 2

Opatření v oblasti s intenzivním odlovem

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

b) pomocí mechanismů pohybujících se po zemi,

c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,

e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

 

(2) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje

a) odebrat z ulovených kusů prasete divokého vzorek krve, a není-li to možné, vzorek sleziny, mízní uzliny a plic,

b) vyplnit objednávku laboratorního vyšetření, jejíž vzor je uveden v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene a) a

c) předat vzorek odebraný podle písmene a) v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení.

 

Čl. 3

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 5 kg krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.

 

Čl. 4

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vývrhy osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Vývrhy nesmí být ponechány volně na místě vykolení.

 

Čl. 5

Všem osobám obhospodařujícím hospodářskou půdu v oblasti s intenzivním odlovem se nařizuje:

a) informovat minimálně 24 hodin předem uživatele honitby o místě a času zahájení sklizně zemědělských plodin,

b) provádět sklizeň zemědělských plodin postupem z vnějšího okraje směrem ke středu sklízené plochy.

 

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

(3) Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084946-G ve znění nařízení Státní veterinární správy čj. SVS/2017/086723-G a ve znění nařízení Státní veterinární správy SVS/2017/087842-G.

V Praze dne 14.08.2017

 

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

 

Vyvěšeno: 17. 8. 2017

Datum sejmutí: 17. 8. 2019

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka