Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 303
TÝDEN: 303
CELKEM: 980484

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech

Výzva k podání nabídky veřejná zakázka na dodávky

Zakázka dle § 27, písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dle Vnitřního předpisu č. 15/2016 zadavatele - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech  ve vztahu k  metodice se jedná o zakázku malého rozsahu

 

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky v souladu s informacemi uvedenými v tomto dokumentu.

 

Textová část  Zadávací  dokumentace

 

Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení v rámci zakázky malé hodnoty na dodávky dle Vnitřního předpisu č. 15/2016 zadavatele - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení.

 

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně v souladu s ustanovením vnitřního předpisu, písemně osobně nebo písemně e-mailem (pokud to vnitřní předpis umožňuje), a to v českém jazyce na adresy, které účastníci zadávacího řízení uvedou při vyžádání zadávací dokumentace. 

 

vymezení některých pojmů

Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí

 • dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu,
 • zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené
 • podmínky průběhu zadávacího řízení
 • podmínky účasti v zadávacím řízení
 • pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení
 • pravidla pro hodnocení nabídek
 • další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  
 • zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení,
 •  kvalifikací způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,
 • žádostí o účast údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace,
 • předběžnou nabídkou údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace
 • nabídkou údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace
 • identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
 • vybraným dodavatelem účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy
 • poddodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva,

 

Obsah textové části:

 

 1. Údaje o oznámení zadávacího řízení
 2. Údaje o zadavateli a pověřené osobě
 3. Údaje o účastníku zadávacího řízení
 4. Údaje o zadávací dokumentaci
 5. Prohlídka místa plnění
 6. Údaje o podání nabídky
 7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
 8. Informace o druhu a předmětu zakázky
 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace
 10. Hodnocení nabídek
 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny
 13. Platební podmínky
 14. Obchodní podmínky
 15. Požadavek na poskytnutí jistoty
 16. Varianty nabídky, rozdělení zakázky na části 
 17. Zrušení zadávacího řízení
 18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění zakázky
 19. Formální členění nabídky
 20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení

 

1. Údaje o oznámení zadávacího řízení

Oznámení o zakázce:

Datum odeslání výzvy dodavatelům:

Datum zveřejnění výzvy na úřední desce  města:   7.7.2017

 

2. Údaje o veřejném zadavateli a pověřené osobě  

 Zadavatel:

Název zadavatele:

Město Vítkov

Sídlo zadavatele:

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

IČO:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Statutární zástupce a osoba oprávněná jednat:

 Ing. Pavel Smolka, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Ing. Pavel Smolka, starosta města

Kontaktní osoby ve věcech technických:

 Ing. Zdeněk Kuboň, vedoucí odboru služeb

 Ing. Marie Mikulová, investiční technik

 Marek Kittel, TDS (tel. 606 772 392)

Kontaktní osoba ve věcech dotačních:

Ing. Michaela Kaspříková, referent regionálního rozvoje

Profil zadavatele:

 www.stavebnionline.cz/Profil/Vitkov

 

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona zastupující zadavatel – pověřená osoba na základě uzavřené příkazní smlouvy:

 

Smluvní zastoupení zadavatele:

Název:                                            

IDIZ CZ s.r.o.  

Sídlo zastupujícího zadavatele: 

Tyršova 701/7, 746 01 Opava

IČO:      

01459287

DIČ:      

CZ01459287

Kontaktní osoba:             

Ing. Ivana Jurečková

e-mail: 

iva.jureckova@idiz.cz

telefon: 

+420 774 281066

 

3. Údaje o účastnících zadávacího řízení    

Účastník zadávacího řízení je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje.

 

4. Údaje o zadávací dokumentaci  

 

4.1.  Součásti zadávací dokumentace:    

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 

 1. Textová část zadávací dokumentace 

 2. Tabulka „Krycí list nabídky“ – příloha č. 1 

 3. Tabulka „Komplexní čestné prohlášení uchazečů “ – příloha č. 2

 4. Tabulka „Přehled realizovaných dodávekpříloha č. 3

 5. Tabulka „Název zakázky – OZNAČENÍ OBÁLKY“ - příloha č. 4

 6. Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy příloha č. 5

 7. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr – příloha č. 6

 

4.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci poskytuje zastupující zadavatel v digitální podobě společně s výzvou.

Za předání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Ivana Jurečková.  

 

4.3. Náklady za zadávací dokumentaci

 Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně.

 

4.4.  Vysvětlení zadávací dokumentace  

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem), která se podává výhradně na adresu zastupujícího zadavatele  iva.jureckova@idiz.cz nebo  IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 701/7, 746 01 Opava nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení včetně přesného znění žádosti o vysvětlení bez identifikace tohoto dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.  Vysvětlení bude doručeno všem účastníkům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.  

Podané nabídky musí být zpracovány v souladu s vysvětlením resp. případnými změnami nebo doplněním zadávací dokumentace.

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro vysvětlení zadávací dokumentace, může být pro poskytnutí vysvětlení ze strany zadavatele využito elektronických prostředků.     

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

 

5. Prohlídka místa plnění  

Vzhledem k povaze veřejné zakázky zadavatel neplánuje společnou prohlídku místa plnění.    

 

6. Údaje o podání nabídky  

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky se podávají pouze v listinné podobě.

Pod pojmem nabídka se rozumí předložení údajů, dokumentů, které potřebuje zadavatel k hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky. 

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Účastník zadávacího řízení podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o případném opožděném podání nabídky. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení ORIGINÁL.

Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude uložena v zalepené obálce, parafovaná účastníkem zadávacího řízení a razítkem; a opatřená nápisem:

 

Veřejná zakázka

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech  - NEOTEVÍRAT-

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí takového účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce určí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předloží jejich seznam, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení tito poddodavatelé známi a uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Poddodavatelé, kteří nebudou identifikováni v nabídce a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

 

6.1 Závaznost nabídky

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení nabídkami vázáni, je stanovena na 90 kalendářních dní.

 

6.2 Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dnem   24.7.2017 v 10:00 hod.      

Písemné nabídky budou přijímány v podatelně zadavatele na adrese:  Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Účastníci zadávacího řízení, v tomto případě, obdrží při podání nabídky potvrzení o jejím přijetí.

Poštou:                

na adresu zadavatele (rozhoduje datum doručení; nikoliv datum podání)

Osobně:               

na adresu zadavatele

 

7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

 

7.1 Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami účastníků zadávacího řízení budou otevírány dne   24.7.2017 v 10.00 hod    v zasedací místnosti zadavatele na adrese:   Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

7.2 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

Osoby zadavatele: 

Členové min. 5 členné komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Členy komise jmenuje zadavatel.

Osoby zastupujícího zadavatele: 

1 osoba zastupujícího zadavatele, působící jako přizvaný odborník, který splňuje podmínku nepodjatosti. Osoba zastupujícího zadavatele pořizuje protokol o otevírání obálek.

Osoby účastníka zadávacího řízení:

Otevírání obálek probíhá za možné přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

 

7.3 Postup komise při otevírání obálek

Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje, zda byla nabídka doručena v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

 

O otevírání obálek sepisuje komise pro otevírání obálek protokol o otevírání obálek. Komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti každé nabídky a po provedení kontroly úplnosti uvede do protokolu o otevírání obálek a současně sdělí přítomným účastníkům zadávacího řízení u každé nabídky tyto údaje:

 1. identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
 2. informace o údajích z nabídek, které odpovídají číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím

 

8. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

 

8.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

 

8.2. Název veřejné zakázky

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech

 

8.3. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je město Vítkov a jeho místní části

 

8.4 Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky:  15.8.2017

Ukončení plnění veřejné zakázky:   do 31.10.2017

 

Předpokládaná cena zakázky: 1.462.000 ,- Kč (bez DPH)

 

8.5. Popis veřejné zakázky

Jedná se náhradu 210 ks svítidel se sodíkovými výbojkami o celkovém příkonu 17,638 kW za LED svítidla o celkovém příkonu 7,808 kW.

Dotace je určena na pořízení komponentů a zařízení, které jsou od jejich výroby poprvé uvedeny do provozu, a toto zařízení nesmí být starší tří let.

Realizace stávajícího veřejného osvětlení bylo provedeno v 80 letech. Od této doby byla prováděna pouze údržba a případné výměny světlených zdrojů. V současné době jsou stožáry veřejného osvětlení za hranou funkčnosti vzhledem podléhající korozi ve styku se zemí. Taktéž hodnota intenzity neodpovídá dnešním požadavků ČSN na hlavní komunikaci, dochází k poruchám kabelového vedení a postupné dílčí opravy nejsou ekonomické

VO pochází z osmdesátých let, nejvíce jsou zastoupena svítidla se sodíkovými výbojkami, nejčastěji typu Elektro Lumen Elektrosvit Svatoboříce-Mistřín 70 – 250 W. Technický stav odpovídá stáří a je z hlediska energetické úspornosti již morálně zastaralý.

 

celkový počet svítidel: 210 ks

instalovaný příkon: 17,638 kW

 

8.6. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Součástí dodávky je i instalace, doprava a případné zaškolení. 

Vítězný účastník zadávacího řízení se zavazuje zadavateli dodat nové doposud nepoužité zboží.   

Vítězný účastník zadávacího řízení se zavazuje zadavateli dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami v ČR.  

Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.  

O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

8.7. Klasifikace veřejné zakázky

CPV:  Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení                        45316100-6

 

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů  

 

9.1. Rozsah způsobilosti a kvalifikace  

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

 1. základní způsobilosti  
 2. profesní způsobilosti
 3. ekonomické kvalifikace
 4. technické kvalifikace

 

9.2. Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace

Prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel může prokázat prostřednictvím jiných osob určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

 1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje jinou osobou,
 2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 3. doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
 4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
 5. prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady k technické způsobilosti:

a) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;  

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám nebo službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky nebo služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům vztahující se k takové osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

 

9.3. Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku – příloha č. 2

 

 

9.4.  Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží kopii dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

 

 • Zprostředkování obchodu a služeb nebo
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Montáž vyhrazených elektrických zařízení

 

Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu.  

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

 

9.5.  Ekonomická kvalifikace 

Splnění ekonomické kvalifikace zadavatel nepožaduje.

 

9.6.  Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

 1. seznamu významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele pro 3 obdobné veřejné zakázky jako předmět zadávacího řízení. Za splněnou dobu se považuje služba uvedená v příslušném seznamu, která byla v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu 3 let. Účastník zadávacího řízení může použít služby, které poskytl:
 • společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
 • jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží jako součást své nabídky popis a fotografie zboží určeného k dodání s přesným označením typu předmětu plnění nabízeného uchazečem s technickými parametry.

Účastník zadávacího řízení je povinen předložit, jako součást své nabídky i technické listy včetně označení výrobce a typového označení strojů a zařízení, které zařadil do své nabídky. Tyto stroje a zařízení pak musí beze zbytku splňovat vymezené technické parametry.

 

10. Hodnocení nabídek:

10.1. Postup při hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci.

Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede

a) identifikaci zadávacího řízení,

b) fyzické osoby, které se na hodnocení podílely; za tyto osoby se považují zejména osoby, které provedly hodnocení nabídek včetně členů komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil, nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,

c) seznam hodnocených nabídek a

d) popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé

1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a

4. výsledek hodnocení nabídek.

 

10.2.  Hodnotící kritéria pro zadání zakázky  

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny

 1.  Kritérium:       Celková nabídková cena bez DPH.                                                      100%

 

10.3. Údaje účastníků zadávacího řízení k hodnotícím kritériím

Účastníci zadávacího řízení předloží ve svých nabídkách ke kritériu následující údaje, zapsané do krycího listu nabídky a návrhu smlouvy o dílo, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky

 

K 1. Kritériu:

 •  Nabídková cena bez DPH (s vyčíslením DPH a celkové ceny vč. DPH)

 

10.4. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  

Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhovanou cenu další podmínkou. Celková nabídková cena, která bude předmětem hodnocení, bude cena uvedená v podepsaném návrhu Smlouvy o dílo – obchodních podmínkách. V případě rovnosti cenových nabídek od více účastníků zadávacího řízení, bude upřednostněna nabídka účastníka zadávacího řízení, která byla doručena zadavateli dříve.

Zadavatel seřadí nabídkové ceny dle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.

 

10.5. Výběr nejvhodnější nabídky                 

Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 

Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, bude zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení za předpokladu, že zadávací řízení nebude zrušeno dle § 127, odst. 2 písm. h) zákona.

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

 

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Do ceny zahrne účastník zadávacího řízení veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní dodávku služeb, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením dodávky, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.  

DPH bude v rozpočtu vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

 

12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

 • Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
 • Pokud dojde ke změně rozsahu díla

 

13. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Zadavatel proplatí smluvní částku za kompletní zakázku na základě faktury, po předání celého předmětu díla bez vad a předání veškerých nutných dokladů.

Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet účastníka zadávacího řízení uvedený ve smlouvě.  Splatnost faktur je 30 kalendářních dní.  

 

 1. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které jsou součástí zadávací dokumentace v podobě textu návrhu smlouvy o dílo.  

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).  

 

15. Požadavek na poskytnutí jistoty  

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

 

16. Varianty nabídky  

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

 

17. Zrušení zadávacího řízení  

Zadavatel zruší zadávací řízení v souladu s § 127 zákona

Zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení v souladu s § 128 zákona.

 

18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění zakázky

Zadavatel bude při uvedeném postupu dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti.

Zadavatel nebude omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané zakázce.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

 

Účastník zadávacího řízení předloží nabídku v listinné podobě 1 x v originále.  

 

Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zboží před podpisem smlouvy o dílo.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky zadávacího řízení v nabídkách.

 

Uzavřená obálka, ve které účastník zadávacího řízení odevzdá nabídku, bude opatřena listem  - Název zakázky – OZNAČENÍ OBÁLKY – příloha č. 4. 

 

19. Formální členění nabídky:

 Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

1: Krycí list nabídky  

2: Obsah nabídky

3: Doklady o splnění způsobilosti a kvalifikace 

4:  Podepsaný návrh smlouvy o dílo

 

20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:

Obsah čl. 20 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky.

Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného dodavatele (dodavatele, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní účastníky zadávacího řízení.

  

20.1. Předložení čistopisu smlouvy

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli:

 •  
 1.  příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který již bude ze strany dodavatele podepsán.

Čistopis smlouvy musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.

 

 20.2. Poskytnutí součinnosti vybraného dodavatele k uzavření smlouvy  

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.  Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako další v pořadí.

 

20.3. Uveřejnění výsledku zadávacího řízení  

Zadavatel je povinen do 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění na profilu zadavatele.

 

20.4. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

 

V Opavě dne 7.7.2017   

Za zastupujícího zadavatele:  

Ing. Ivana Jurečková

 

Přílohy:

 

 

Vyvěšeno: 7. 7. 2017

Datum sejmutí: 25. 7. 2017

Zodpovídá: Ing. Zuzana Skačíková

Zpět

Výběr jazyka