Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 681
TÝDEN: 681
CELKEM: 1008850

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem Města Vítkova č.15/2016 – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách)

„Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově“

 

 

 1. Zadavatel:

Město Vítkov-Městská policie, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870

 

 1. Název veřejné zakázky:

Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově

 

 1. Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace – digitalizace stávajícího městského kamerového a dohlížecího systému města Vítkova (MKDS) podle požadavků a potřeb Městské policie Vítkov.

Výměna všech prvků bezdrátového spoje pro datové přenosy kamerového systému, včetně datových kabelů. Ze stávající struktury MKDS zůstanou zachovány rozvaděče, umístěné u jednotlivých kamer a datové rozvody v rámci MěÚ Vítkov a Městské policie.

Výměna všech stávajících venkovních 5 ks analogových otočných PTZ kamer za nové venkovní otočné PTZ IP kamery: min. 3 Megapixely, 20x optický zoom s IR přisvícením do 100m, vysoké rozlišení 2048x1536 při 25/30 fps, H.265 komprese videa.

Výměna stávajícího analogového záznamového datového centra novým IP datovým záznamovým centrem s kapacitou interního HDD min. 4TB, včetně výměny ovládací jednotky s 3D joystickem, 49“ zobrazovací jednotky a všech dotčených komponent. Technika záznamového centra bude umístěna do datového rozvaděče.

Přesná specifikace dodávky je uvedena v příloze kupní smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy.

Součástí dodávky budou i vyplněné a potvrzené záruční listy.

Záruka za jakost na všechny jednotlivé elektronické komponenty dodávky zboží se sjednává na 5 let.

 

 1. Místo plnění zakázky

Město Vítkov, služebna Městské policie, nám. Jana Zajíce č.p.4, PSČ 749 01. 

Dodání zboží do místa plnění zajišťuje dodavatel.

 

 1. Lhůta plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení:       09/2017

Předpokládaný termín ukončení:      10/2017

 

 1. Skladba nabídkové ceny

Dodavatel prohlašuje, že kupní cena (a to jak cena celková, tak i jednotkové ceny uvedené u jednotlivých prvků vybavení) se sjednává jako konečná, se zápočtem veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky, v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě, po celou dobu kdy jsou uchazeči vázáni nabídkou. Cena obsahuje zejména:

 

 • dodání předmětu zakázky včetně montáže a osazení všech požadovaných prvků
 • dopravu předmětu zakázky na místo určení včetně jeho předvedení
 • dodání veškerých dokumentací k požadovaným prvkům

 

 1. Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 340.000,- Kč bez DPH.

 

 1. Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

 

 1. Platební podmínky
 • zadavatel neposkytuje zálohu
 • kupní cena bude uhrazena až po řádném předání předmětu smlouvy bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.

 

 1. Základní hodnotící kritérium

Základními a hodnotícími kritérii je výše nabídkové ceny včetně DPH.

 

 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

 

 1. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

 

 • vyplněný a podepsaný krycí list nabídky
 • podepsaná kupní smlouva, včetně položkového rozpočtu
 • prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:

 

a/  základní způsobilost - zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti (doloženo čestným prohlášením)

Způsobilým není dodavatel, který:

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č.134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

 

b/ profesní způsobilost - předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dále pak doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky (vše v prosté kopii),

 

c/ technické kvalifikační předpoklady – doložení referencí

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, seznam prací obdobného charakteru provedených (dokončených) dodavatelem za posledních pět let obsahující minimálně 2 dodávky obdobného charakteru, které je nutno doložit referencemi v minimální hodnotě 300.000,- bez DPH.

                                                        

 1. Návrh obchodních podmínek

Kupní smlouva podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat (originál), který musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem - od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky, nebude jeho nabídka hodnocena). Nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy musí být položkový rozpočet.

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku doručte na adresu: Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, v zalepené obálce označené nápisem „Neotvírat - Veřejná zakázka  - Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově“ s přesnou a úplnou adresou dodavatele v termínu do 23. 8. 2017 do 15:00 hod.

 

 1. Zadávací dokumentace

Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva.

 

 1. Další požadavky zadavatele
 • nabídka bude vyhotovena v jednom svazku
 • nabídka bude předložena v českém jazyce
 • zadavatel nehradí uchazeči náklady, spojené s vypracováním a doručením nabídky
 • zadavatel nepřipouští variantní řešení
 • každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jednu nabídku

 

 1. Ostatní podmínky zadávacího řízení

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • odmítnout všechny nabídky
 • zrušit výzvu bez udání důvodů
 • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy
 • měnit rozsah díla

 

V řízení o výběru na zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale v souladu s vnitřním předpisem Města Vítkova č. 15/2016 – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

 1. Přílohy výzvy:

Krycí list nabídky

Návrh kupní smlouvy včetně položkového rozpočtu a specifikace dodávky.

 

 1. Kontaktní osoba zadavatele

 

Mgr. Oldřich Huška, 1. místostarosta města Vítkova

tel. 556 312 202, e-mail: huska@vitkov.eu

 

Roman Mišáček, vedoucí strážník MP Vítkov

tel. 556 312 278, mob. 603 262 069, e-mail: misacek@vitkov.info

 

Ve Vítkově, dne 9. 8. 2017                                        

 

Ing. Pavel Smolka

        starosta města, v. r.

 

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově

Uchazeč (obchodní firma nebo název)

 

Sídlo (celá adresa včetně PSČ)

 

Právní forma

 

Identifikační číslo

 

Daňové identifikační číslo

 

Kontaktní osoba, telefon, e-mail

 

Cena bez DPH

 

DPH

 

Cena včetně DPH

 

 

V................................................................ dne .........................................................

                                                                                           

razítko a podpis uchazeče

 

Přílohy:

 

 

Vyvěšeno: 9. 8. 2017

Datum sejmutí: 24. 8. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka