Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 305
TÝDEN: 305
CELKEM: 980486

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Právní informační systém

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

 „Právní informační systém“

 

Název zakázky:

„Právní informační systém“

Předmět zakázky:

Dodávka níže specifikovaného právního informačního systému

Klasifikace předmětu plnění zakázky - CPV

48000000-8 Balíky programů a informační systémy

Datum vyhlášení zakázky:

03.07.2017

Název / obchodní firma zadavatele:

Město Vítkov

Sídlo zadavatele:

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

tel.: 556312201

e-mail: starosta@vitkov.info

IČ zadavatele:

00300870

DIČ zadavatele:

CZ00300870 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:

Ve věcech technických i organizačních: Ing. Jana Gintarová, tel.: 556312205, mail: gintarova@vitkov.info

 

  

Lhůta pro podávání nabídek:

do 31.07.2017, 10:00 hod. , osobně nebo poštou

Místo pro podávání nabídek:

Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov - podatelna.

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: „Právní informační systém“ a slovy NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. Na obálce či jiném obalu bude uvedena identifikace uchazeče.

Popis předmětu zakázky:

20 floating licencí = max. 20 současně přihlášených uživatelů v rámci uživatelské sítě zadavatele; síťová instalace SW bez nutného permanentního přístupu k internetu pro běžný uživatelský provoz

 

kompatibilita s operačním systémem MS Windows po celou dobu trvání závazku (pro Windows 7 a novější).

 

Právní informační systém obsahující:

 

Česká i mezinárodní (především EU) legislativa (veškerá časová znění právních předpisů minimálně od r. 1945) a judikatura (minimálně ÚS, NS, NSS + dokumenty zařazené do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) věstníky a předpisy orgánů včetně nižších orgánů (obce, kraje, státní orgány – UOOU, UOHS….) vč. důvodových zpráv k legislativě.

Denní aktualizace obsahu (především u Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv).

Kvalitní a rychlé vyhledávání podle v praxi používaných parametrů (fulltext, parametry, čas - i možnost kombinace), možnost vyhledávání legislativních novinek i podle nabytí účinnosti, platnosti.
Práce s otevřeným dokumentem (fulltextové prohledávání, přepínání i srovnávání časových znění).

Uživatelsky přívětivá možnost exportu obsahu.

Vlastní tiskový modul s funkcemi (oboustranný tisk, rozložení na stránce.

Informační údaje ke každému dokumentu (interaktivní obsah, datum vydání, účinnost, související předpisy).

Helpdesk, klientská & servisní podpora, nápověda, manuál.

Vzory smluv, podání, rozhodnutí, odborné komentáře, odborné publikace (především právní a ekonomické).

Vlastní uživatelské prostředí (oblíbené položky, často navštěvované dokumenty, historie formulářů – hledání, poznámky nebo zvýraznění do textu, sledované dokumenty, sledované paragrafy, tvoření odkazů, ukládání pracovních ploch...).

Monitor rekodifikace soukromého práva (monitor přesunů a změn civilní právní úpravy okolo občanského zákoníku od r. 2014) .

Monitor veřejných zakázek (schéma zadávacího řízení, související předpisy, judikáty, rozhodnutí UOHS, srovnání předchozí a současné právní úpravy, doprovodné odborné materiály).

Právní kalkulačky, lhůtníky a právnické slovníky.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Termín zahájení plnění: 1.10.2017

Termín ukončení plnění: 31.9.2020

Doba trvání závazku: 3 roky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

180 000,- Kč bez DPH (celkem za dobu trvání závazku)

Místo dodání / převzetí plnění:

Městský úřad Vítkov

Hodnotící kritéria:

Hodnocení nabídek bude probíhat podle ekonomické výhodnosti podaných nabídek.

 

Dílčí kritéria hodnocení ekonomické výhodnosti:

70% cena

15% obsah

15% uživatelské prostřední

konkrétně dle přílohy k této výzvě.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

 1. Základní
 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění
  k podnikání, čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení
 • Profesní
 • Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

 

Reference:

Uchazeč předloží reference o realizaci alespoň tří zakázek s obdobným předmětem plnění. Období realizace zakázky a údaje na kontaktní osobu pro ověření reference. Reference na zakázky umístěné mimo území ČR nebudou brány v potaz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, e-mailovou adresu a sídlo firmy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český

Další požadavky na zpracování nabídky a podmínky zadavatele:

1. Nabídka bude zpracována v tomto pořadí:

 • Krycí list nabídky
 • Věcný obsah předmětu nabídky – přehledný a srozumitelný popis nabízeného produktu, včetně jeho skutečných technických a užitných parametrů. Rozsah a podmínky poskytované záruky a záručního servisu.     
 • Doklady k prokázání způsobilosti (kvalifikace)
 • Návrh smlouvy
 • Seznam referencí
 • Médium s testovací verzí nabízeného SW, tak aby zadavatel mohl v plném rozsahu ověřit všechny požadované vlastnosti a funkčnost dodávaného SW

 2. Všechny listy nabídky budou očíslovány.

 3. Nabídku podává uchazeč bezplatně, bez nároku na úhradu případných nákladů, souvisejících s jejím vznikem

 4. Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • Výběrové řízení kdykoliv a v každé jeho fázi bez udání důvodu zrušit
 • Odmítnout všechny nabídky
 • Doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy
 • Pozvat uchazeče k přímé prezentaci nabízeného produktu

 

 

 

 

Ve Vítkově dne 03.07.2017                                                         Ing. Pavel Smolka

                                                                                                          starosta města

 

 

 

Příloha k výzvě - Dílčí hodnotící kritéria

 

a) nejnižší nabídková cena - váha tohoto kritéria: 70%.

Srovnávány budou nabídnuté ceny bez DPH. Uchazeč s nejnižší nabídnutou cenou získá za toto kritérium 100 bodů. Ostatní uchazeči získají poměrně méně bodů dle rozdílu v nabídnutých cenách.

 

b) obsah databáze - váha tohoto kritéria: 15%.

Hodnotící komise posoudí kvantitu i kvalitu dokumentů v databázi - tj. zejména počet právních předpisů, judikátů, dále pak kvalitu a počet vzorů smluv, také počet, kvalitu a aktuálnost nabízených publikací, komentářů a dalších odborných materiálů, počet i kvalitu nabízených řešení v dalších funkcích (kalkulačky, lhůtníky, monitory...), údaje či metadata nabízená k jednotlivým dokumentům databáze (indexování/třídění vzorů smluv, informační údaje o právních předpisech či rozhodnutích...).

Jelikož se jedná o převážně kvalitativní kritérium, stanovil zadavatel pro hodnocení tohoto kritéria následnou bodovou stupnici:

 

Počet bodů                  Slovní hodnocení

       1               Kvalita je mimořádně špatná. Stěží splňuje minimální požadavky zadávacího řízení.

       2               Kvalita je podprůměrná. Byť splňuje minimální nastavené požadavky zadávacího řízení, tak
                        v některých parametrech nesplňuje zadavatelovy představy o výsledné dodávce SW.

       3               Kvalita je standardní. Splňuje základní představu zadavatele o výsledné dodávce.

       4               Kvalita je nadprůměrná. V několika ohledech předčila standardní představu
                        zadavatele o výsledné dodávce SW.

       5               Kvalita je naprosto dokonalá. Suverénně převyšuje původní očekávání zadavatele.

 

Uchazeč(i) s nejvyšším počtem bodů v této dílčí kategorii získá(jí) 100 bodů pro následný výpočet. Další uchazeči získají poměrnou část ze 100 bodů při srovnání svého výsledku s vítězem tohoto dílčího kritéria.

 

c) uživatelské prostředí nabízeného software - váha tohoto kritéria: 15%.

Hodnotící komise posoudí uživatelskou přívětivost nabízeného software - zejména grafické zpracování a přehlednost, možnost personalizace uživatelského prostředí, přesnost a rychlost jednotlivých způsobů (modulů) vyhledávání, samoobslužnost - intuitivnost - nápovědu/manuál apod.

Jelikož se jedná o převážně kvalitativní kritérium, stanovil zadavatel pro hodnocení tohoto kritéria následnou bodovou stupnici:

 

Počet bodů                  Slovní hodnocení

       1               Kvalita je mimořádně špatná. Stěží splňuje minimální požadavky zadávacího řízení.

       2               Kvalita je podprůměrná. Byť splňuje minimální nastavené požadavky zadávacího řízení, tak
                        v některých parametrech nesplňuje zadavatelovy představy o výsledné dodávce SW.

       3               Kvalita je standardní. Splňuje základní představu zadavatele o výsledné dodávce.

       4               Kvalita je nadprůměrná. V několika ohledech předčila standardní představu
                        zadavatele o výsledné dodávce SW.

       5               Kvalita je naprosto dokonalá. Suverénně převyšuje původní očekávání zadavatele.

 

Uchazeč(i) s nejvyšším počtem bodů v této dílčí kategorii získá(jí) 100 bodů pro následný výpočet. Další uchazeči získají poměrnou část ze 100 bodů při srovnání svého výsledku s vítězem tohoto dílčího kritéria.

 

 

Výsledná bodová hodnocení každého uchazeče pro jednotlivá dílčí kritéria budou následně vynásobena váhou daného kritéria a sečtena. Jako vítězný uchazeč bude vybrán ten, který splní všechny podmínky zadávacího řízení a následně získá nejvyšší celkový počet bodů.

Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Datum sejmutí: 1. 8. 2017

Zodpovídá: Ing. Zuzana Skačíková

Zpět

Výběr jazyka