Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 665
TÝDEN: 665
CELKEM: 1008834

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Projektová dokumentace na stavbu: Cyklostezka Vítkov - Prostřední Dvůr

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky a Zadávací dokumentace k  veřejné zakázce malého rozsahu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVBU: CYKLOSTEZKA VÍTKOV – PROSTŘEDNÍ DVŮR

 

 

 

Název a sídlo zadavatele:

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Právní forma zadavatele:

obec

IČ a DIČ zadavatele:

00300870, CZ00300870

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Marie Mikulová, Ing. Ingrid Adamusová

Telefon, fax:

556 312 244, 556 312 297

E-mail:

mikulova@vitkov.info, adamusova@vitkov.info

web adresa:

http://www.vitkov.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST I.                vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavební akce vedené pod názvem Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr.

 1. Zadavatel předpokládá spolufinancování stavby z externích zdrojů, zejména z některého z fondů EU. Zhotovitel příslušné projektové dokumentace toto bere na vědomí a zpracované dílo musí odpovídat požadavkům na externí spolufinancování, tj. musí být zejména zpracováno v souladu s platnou právní úpravou zadávacích řízení pro výběr zhotovitelů samotné stavby.
 2. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací ve stupních DÚR, DSP, DPS. Součástí zakázky je také inženýrská činnost včetně majetkoprávní činnosti.
 3. Předmětem veřejné zakázky je i kompletní inženýrská činnost, a to pro všechny stupně projektové dokumentace.
 4. V rámci této etapy bude řešena trasa od Vítkova (ulice U Nemocnice) k Prostřednímu Dvoru, která musí být zároveň v souladu s již vysázenou alejí v tomto úseku, která byla finančně podpořena z Operačního programu životního prostředí, viz příloha zadávací dokumentace.
 5. Předmětem zpracování projektové dokumentace jsou zejména:
 • Podklady a průzkumy – zajištění podkladů pro projektové práce - polohopisné a výškopisné geodetické zaměření, inženýrsko - geologický průzkum, dendrologický průzkum, průzkum inženýrských sítí a cizích zařízení.
 • Inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí (DÚR) včetně majetkoprávního projednání
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu vyhlášky 146/2008 Sb. o dokumentaci staveb pozemních komunikací
 • Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení (DSP) včetně majetkoprávního projednání pro účely získání stavebních povolení
 • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky 146/2008 Sb., včetně sestavení soupisu prací v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.
 1. Předpokládaný harmonogram realizace předmětu zakázky je následující:
 • Geodetické zaměření (polohopis, výškopis)
 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - do 31. 12. 2017, situace se zákresem trasy cyklostezky bude předána v termínu do 30. 9. 2017
 • Inženýrská činnost k DÚR včetně majetkoprávního projednání - do 14 týdnů od odevzdání DÚR
 • Územní rozhodnutí – do 28. 2. 2018
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - do 85 dnů od písemného pokynu objednatele
 • Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení - do 12 týdnů od odevzdání dokumentace DSP
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - do 85 dnů od písemného pokynu objednatele
 1. Odchylky od předpokládaného harmonogramu jsou možné zejména v případě komplikací v rámci majetkoprávní činnosti nebo z jiných nepředvídatelných důvodů v rámci inženýrské činnosti. Zhotovitel v dostatečném předstihu informuje zadavatele o nutnosti změny předpokládaných termínů realizace.
 2. Dílo bude odevzdáno v následujících počtech pare:
 • dokumentace pro územní řízení a stavební povolení – vždy 2 paré
 • dokumentace pro provádění stavby (DPS) – 4 paré vč. podrobný položkový rozpočet a výkazu výměr a slepý rozpočet
 • Výše uvedená dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude rovněž zpracována a předána 1x v elektronické podobě na CD či jiném datovém nosiči (jednotlivé dokumenty budou zpracovány ve formátech plně kompatibilních s formáty doc, pdf, xls, textová část bude uložena v editovatelné podobě v běžných formátech kancelářských softwarových balíků).
 1. Dále je předmětem zakázky také autorský dozor projektanta dle zákona č.183/2006 Sb. Autorský dozor bude probíhat průběžně po dobru realizace stavby. Osoba pověřená výkonem stavebního dozoru zaznamenává svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku.
 2. Součástí předmětu zakázky je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského díla (dále jen „licence“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne zadavateli také právo k udělení podlicence v rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby.
 3. Místem plnění – viz příloha těchto zadávacích podmínek.
 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 400.000,- Kč bez DPH.
 5. Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

 

ČÁST II.              Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

 1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena na výše uvedené kontakty kontaktní osoby. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
 3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavec 2 se použije obdobně.

 

ČÁST III.            Lhůta a místo pro podání nabídky

 1.  
 1. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel 24. 8. 2017 do 10:00 hod. (rozhodné je datum doručení, nikoli odeslání). Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Rozhodný čas je čas podatelny.
 2. Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte poštou či osobně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

 Projektová dokumentace  na stavbu

„Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr

NEOTEVÍRAT

 

 

 

 

 

 1. Místo doručení na adresu:         

Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.

 

ČÁST IV.             Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 1. čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku, dle § 74  a § 75  zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 

 1. předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.

 

 1. předložení prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) nebo jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě.

 

 1. Zadavatel požaduje po uchazeči v nabídce prokázat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb doložením kopie osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě, a to včetně uvedení pracovně-právního či jiného vztahu osob k uchazeči (např. formou čestného prohlášení).

 

 1. Seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru (tzn. uchazečem dokončených projektových prací, jejímž předmětem byla výstavba cyklostezky), a to za posledních 5 let s uvedením názvu akce, investora, rozpočtových nákladů a termínu realizace. Uchazeč v seznamu doloží realizaci minimálně 2 zakázek, a to v minimální hodnotě 200.000,- Kč bez DPH a v minimální hodnotě 300.000,- Kč bez DPH. U jedné z těchto zakázek doloží, že byla realizována (doložením prostých kopií referenčních listů, příp. uvedením požadovaných údajů a kontaktu pro ověření referencí).

 

K prokázání výše uvedených náležitostí postačí předložení prostých kopií požadovaných dokladů. Před podpisem smlouvy bude vítězný uchazeč vyzván k doložení originálů či ověřených kopií osvědčení o způsobilosti vykonávat činnost a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence.

 

 

ČÁST V.               Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

 1. Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou součástí zadávacích podmínek.
 2. Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako Zhotovitel.

 

ČÁST VI.             Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

 1. Nabídkovou cenu lze překročit vyjma důvodů uvedených v obchodních podmínkách také v případě zákonné změny příslušné sazby DPH.

 

ČÁST VII.           Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
 2. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
 3. Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha – Krycí list nabídky, a to v požadované skladbě.
 4. Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.
 5. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

 

ČÁST VIII.         Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace.
 2. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude vyřazena pro nesplnění podmínek zadání. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat text zadávací dokumentaci nebo jiné dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky. Písemný návrh smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek a nelze se od nich odchýlit. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje vyloučit uchazeče.
 3. Nabídka bude předložena v českém jazyce. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. 
 4. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
 5. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a na poslední stránce nabídky uvést podepsané prohlášení o celkovém počtu stran nabídky.

 

ČÁST IX.             Podání nabídky a formální požadavky na nabídku

 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
 2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikace v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem, kterým více dodavatelů prokazuje kvalifikaci.
 3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
 4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho dodavatele.
 5. Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa.
 6. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
 7. Pro sestavení a vyplnění krycího listu dodavatel závazně použije přílohu zadávací dokumentace– Krycí list nabídky.

 

ČÁST X.               Požadavky na varianty

 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 

ČÁST XI.             Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

 1. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

 

Dílčí hodnotící kritérium

Váha v %

Nabídková cena vč. DPH

100

 
 1. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH, uvedená v návrhu smlouvy o dílo v čl. III odst. 2 smlouvy. 
 2. Nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny vzestupně.

 

ČÁST XII.           Ostatní ujednání

 1. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
 2. Otevírání obálek s nabídkami je veřejné.
 3. Prohlídka místa plnění je věcí uchazečů, místo je volně přístupné.  
 4. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (zadávací lhůta dle §40) na 60 dní od konce lhůty pro podání nabídek.
 5. Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu. Jsou-li v textaci zadávacích podmínek uvedeny odkazy na zákon o veřejných zakázkách, je tak učiněno v zájmu jednoznačného vymezení příslušného požadavku.
 6. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

 

 

ČÁST XIII.         práva zadavatele

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.
 2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je     z hlediska požadavků a podmínek, stanovených zadavatelem, neúplná.
 3. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

ČÁST XIV.          Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1:       Obchodní podmínky (ve formě Návrhu smlouvy o dílo)

Příloha č. 2:       Krycí list nabídky

Příloha č. 3:       Vytyčení aleje realizované v letech 20142017

Příloha č. 4:       Situační plánek - příloha SOD

 

Ve Vítkově dne 28. 7. 2017

 

Ing. Pavel Smolka, v. r.

starosta města

 

Vyvěšeno: 28. 7. 2017

Datum sejmutí: 25. 8. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka