Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 665
TÝDEN: 2855
CELKEM: 919420

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Výkon koordinátora BOZP stavebníka pro akci „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“

Město Vítkov

Se sídlem:                           nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zastoupené:                        Ing. Pavlem Smolkou, starostou

IČ:                                      00300870

DIČ:                                   CZ00300870

 

VÝZVA

k podání cenové nabídky

 

Obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky na zpracování zakázky:

Výkon koordinátora BOZP stavebníka pro akci

„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“

 

 1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon koordinátora BOZP v rámci projektu „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ spočívající v celkové rekonstrukci objektu kina v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby.

Předpokládána hodnota zakázky je cca 200 000,- Kč bez DPH.

 

 1. Rozsah požadované činnosti

Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce koordinátora BOZP stavebníka v rozsahu výkonů: 

 • zpracovat plány BOZP pro výše uvedené objekty
 • odeslat oznámení na OIP
 • vykonávat činnost koordinátora BOZP v rozsahu kontrolních prohlídek staveniště a to 1x týdně za účasti investora, 1x týdně náhodně bez účasti investora
 • vypracovávání písemné zprávy koordinátora BOZP z kontrolní činnosti

                

 

 1. Doba a místo plnění zakázky

Místo plnění:  Objekt kina ve Vítkově, Komenského ul. čp. 139, Vítkov

Předpokládaný termín plnění:

Zahájení realizace stavby:          09/2017

Ukončení realizace stavby:         09/2018

Ukončení předmětu plnění:        v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, jako objednatelem, do převzetí dokončené stavby příkazcem.

 

 1. Prokázání kvalifikace

Uchazeč doloží:

 • čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53  zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn.
 • předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky (včetně kopie dokladu o oprávnění výkonu koordinátora BOZP). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
 • předložení prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) nebo jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě.

Před podpisem smlouvy bude vítězný uchazeč vyzván k doložení originálů či ověřených kopií osvědčení o způsobilosti vykonávat činnost a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence.

 

 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena formou předložení z Vaší strany podepsané a doplněné příkazní smlouvy (viz. příloha) Nebude-li předložena podepsaná smlouva, bude uchazeč vyloučen. Od návrhu příkazní smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní příkazní smlouvu, nebude jeho nabídka hodnocena). Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena, která bude jako nejvýše přípustná a platná do ukončení plnění předmětů díla. Cena bude uvedena v české měně a ve skladbě bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH.

Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které nejsou uvedeny v této výzvě, nebo její příloze, ale uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po odeslání této výzvy zájemci a skončí 31. 5. 2017 ve 13:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 31. 5. 2017 ve 13:00 hodin.

Nabídku v písemné formě zašlete v uzavřené a nepoškozené obálce, opatřené na uzavření razítkem uchazeče a nápisem:

 

Výkon koordinátora BOZP stavebníka pro akci

„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“

NEOTEVÍRAT.

doporučeně poštou nebo předejte osobně na adrese:

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, PSČ 749 01 Vítkov

 

 1. Zadávací dokumentace
 • Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva.
 • Návrh „Příkazní smlouvy“

 

 1. Další požadavky zadavatele 
 • Nabídka bude vyhotovena v jednom svazku.
 • Nabídka bude předložena v českém jazyce.
 • Zadavatel nehradí uchazeči náklady, spojené s vypracováním a doručením nabídky.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 • Každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jednu nabídku.
 • Splatnost faktur do 30 dní ode dne ukončení předmětu plnění.

 

 1. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

 

 1. Práva zadavatele 
 • Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků a podmínek, stanovených zadavatelem, neúplná.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

Upozornění:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Veškeré záležitosti, týkající se této výzvy můžete konzultovat s Ing. Marií Mikulovou, mikulova@vitkov.info, tel. 556 312 244 nebo s Ing. Ingrid Adamusovou, adamusova@vitkov.info, tel. 556 312 297

 

Ve Vítkově, dne 15. 5. 2017

                                                   

 

                                                     Ing. Pavel Smolka, v.r.

starosta města

 

Příloha:

 

Vyvěšeno: 15. 5. 2017

Datum sejmutí: 1. 6. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka