Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 666
TÝDEN: 2856
CELKEM: 919421

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Výkon Technického dozoru stavebníka pro akci „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“

Město Vítkov

Se sídlem:                           nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zastoupené:                        Ing. Pavlem Smolkou, starostou

IČ:                                      00300870

DIČ:                                   CZ00300870

 

VÝZVA

k podání cenové nabídky

 

Obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky na zpracování zakázky:

Výkon Technického dozoru stavebníka pro akci

„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“

 

 1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon TDS v rámci projektu „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ spočívající v celkové rekonstrukci kina v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby.

Předpokládána hodnota zakázky je cca 600 000,- Kč bez DPH.

 

 1. Rozsah požadované činnosti

Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce technický dozor stavebníka v rozsahu výkonů: 

 • Převzít PD, smlouvu o dílo a stavební povolení a sledovat jejich plnění.
 • Zkompletovat podklady a doklady potřebné k předání staveniště.
 • Spolupracovat s dodavateli geodetických prací při vytyčení staveniště.
 • Po organizační a administrativní stránce zabezpečit předání staveniště zhotoviteli stavby.
 • Zajistit oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, popřípadě dalším organizacím, které si to vyžádaly ve stavebním řízení.
 • Organizačně zajistit splnění dalších povinností uložených stavebníkovi ve stavebním řízení.
 • Kontrolovat, zda byl v souvislosti se zahájením stavby zaveden stavební deník, kontrolovat zápise ve SD zda jsou v souladu se stavební dokumentací, stavebním povolením SoD a dalšími doklady, sledovat obsah SD a dbát o řádné každodenní vedení a úplnost zápisů, připojovat stanoviska, souhlasy nebo námitky a průběžně vést evidenci kopií všech listu SD.
 • Kontrolovat dodržování technologického postupu ve spolupráci s autorským dozorem.
 • Prověřovat části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrolovat kvalitu prací (atesty, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě atd.)
 • Spolupracovat s projektantem vykonávajícím AD a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.
 • Dbát na doplňování PD zda zhotovitel zakresluje veškeré změny (dokumentace skutečného stavu).
 • Oznámit podstatné změny při pracích a ve spolupráci s objednatelem tyto změny nahlásit poskytovateli dotace bez zbytečného prodlení a žádat o jejich schválení.
 • Zaznamenávat do SD každé přerušení, nebo zastavení prací s uvedením důvodu.
 • Kontrolovat postup zhotovování díla podle časového plánu (sankce nebo opatření).
 • Kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a zařízení na staveništi.
 • Se zhotovitelem činit opatření k odvrácení škod.
 • Kontrolovat, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární ochranu podle zvláštních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránit životní prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy.
 • Podle rozsahu oprávnění upozornit zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a nedostatky a vyzvat k jejich neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat.
 • Kontrolovat formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a předat je stavebníkovi postupem s ním dohodnutým k zaplacení. Soustavně sledovat návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny.
 • Sledovat dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocovat průběžné a závěrečné kontrolní sestavení nákladů stavby.
 • Organizačně zabezpečovat kontrolní dny stavby, připravovat pro ně podklady, týkající se výkonu TDS, vypracovávat soupis vad a nedodělků. Zúčastňovat se kontrolních dnů stavby a plnit úkoly vyplývající pro činnost TDS.
 • Zpracovávat pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupracovat se stavebníkem při řešení dalšího postupu.
 • Posuzovat dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupracovat při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby.
 • Zajišťovat posouzení a zpracovávat stanovisko k nově navrhovaným technickým řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům zjištěným při kontrolní činnosti AD.
 • Účastnit se v zastupování stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem a zpracovávat stanovisko k zjištěným skutečnostem a návrhy k nápravě případných nedostatků.
 • Účastnit se v zastupování stavebníka kontrolních prohlídek prováděných poskytovatelem dotace, podávat vysvětlení kontrolním orgánům po dobu udržitelnosti projektu (5let)
 • Kontrolovat a od zhotovitele přebírat další doklady, kterými dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla a dokumentaci skutečného provedení stavby.
 • Zvát k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečovat organizačně jeho průběh, osobně se řízení zúčastnit, pořizovat z něj protokol, včetně nezbytných příloh a svým podpisem ověřit správnost údajů v něm (v nich) uvedených, provádět kontrolu odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídek stavby a o výsledku sepsat se zhotovitelem protokol.
 • Zajistit kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovat a předat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh.
 • Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to v souladu se smlouvou o dílo a položkovým rozpočtem stavby.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis.
 • Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.
 • Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby.
 • Zajištění podrobné průběžné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 4 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.
 • Organizovat odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce a oznámit tuto skutečnost Stavebnímu úřadu.
 • Provést kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště.
 • Organizačně zajistit fyzické předání díla stavebníkovi.
 • Zajišťovat reklamaci vad v záruční době, o kterých je stavebníkem informován.
 • Kompletovat všechny právní a účetní doklady k dokončenému dílu, zpracovat podklady pro závěrečné vyúčtování stavby a předání těchto stavebníkovi.
 • Spravovat a ukládat dokumentaci stavebníka k dokončené stavbě na místě k tomuto účelu určenému, pokud bude tak se stavebníkem sjednáno.
 • TDS bude stavebníkovi k dispozici po celou dobu stavby neomezeně.
 • Objednatel požaduje, aby TDS byl na stavbě přítomen min. 3 dny v týdnu, s přihlédnutím na aktuální průběh stavby. Účast bude zapsána ve SD. Současně si objednatel může vymínit právo být předem informován o účasti TDS na stavbě za účelem možnosti účastnit se, aby byl aktuálně informován o průběhu stavby.

                

 1. Doba a místo plnění zakázky

Místo plnění:  Objekt kina ve Vítkově, Komenského ul. čp. 139, Vítkov

Předpokládaný termín plnění:

Zahájení realizace stavby:          09/2017

Ukončení realizace stavby:         09/2018

Ukončení předmětu plnění:        v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, jako objednatelem, do převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vydání kolaudačního souhlasu a kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečné faktury zhotovitele, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

 

4.Prokázání kvalifikace

Uchazeč doloží:

 • čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn.
 • předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
 • předložení prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) nebo jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě. Zadavatel požaduje po uchazeči v nabídce prokázat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb doložením kopie osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě, a to včetně uvedení pracovně-právního či jiného vztahu osob k uchazeči (např. formou čestného prohlášení).
 • reference min. 2 zakázek na výkon TDS u realizovaných staveb obdobného charakteru (pozemní stavby - zejména výstavba či rekonstrukce bytových domů, kulturních domů, kin, kulturních památek, apod.) ukončených v posledních 10-ti letech, v min. hodnotě investičních nákladů 10 mil. Kč bez DPH za jednu zakázku, a 5 mil. Kč bez DPH za druhou zakázku, včetně osvědčení zadavatele o řádném plnění.

Před podpisem smlouvy bude vítězný uchazeč vyzván k doložení originálů či ověřených kopií osvědčení o způsobilosti vykonávat činnost a výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence.

 

 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena formou předložení z Vaší strany podepsané a doplněné příkazní smlouvy (viz. příloha) Nebude-li předložena podepsaná smlouva, bude uchazeč vyloučen. Od návrhu příkazní smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní příkazní smlouvu, nebude jeho nabídka hodnocena). Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena, která bude jako nejvýše přípustná a platná do ukončení plnění předmětů díla. Cena bude uvedena v české měně a ve skladbě bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH.

Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které nejsou uvedeny v této výzvě, nebo její příloze, ale uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po odeslání této výzvy zájemci a skončí 31. 5. 2017 ve 13:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 31. 5. 2017 ve 13:00 hodin.

Nabídku v písemné formě zašlete v uzavřené a nepoškozené obálce, opatřené na uzavření razítkem uchazeče a nápisem:

 

Výkon Technického dozoru stavebníka pro akci

„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“

NEOTEVÍRAT.

doporučeně poštou nebo předejte osobně na adrese:

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, PSČ 749 01 Vítkov

 

 1. Zadávací dokumentace
 • Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva.
 • Návrh „Příkazní smlouvy“

 

 1. Další požadavky zadavatele 
 • Nabídka bude vyhotovena v jednom svazku.
 • Nabídka bude předložena v českém jazyce.
 • Zadavatel nehradí uchazeči náklady, spojené s vypracováním a doručením nabídky.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 • Každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jednu nabídku.
 • Splatnost faktur do 30 dní ode dne ukončení předmětu plnění.

 

 1. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

 

 1. Práva zadavatele 
 • Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků a podmínek, stanovených zadavatelem, neúplná.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

Upozornění:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Veškeré záležitosti, týkající se této výzvy můžete konzultovat s Ing. Marií Mikulovou, mikulova@vitkov.info, tel. 556 312 244 nebo s Ing. Ingrid Adamusovou, adamusova@vitkov.info, tel. 556 312 297

 

Ve Vítkově, dne 15. 5. 2017

 

                                                     Ing. Pavel Smolka, v. r.

                                                           starosta města

 

Příloha: 

 

 

Vyvěšeno: 15. 5. 2017

Datum sejmutí: 1. 6. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka