Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 355
TÝDEN: 5836
CELKEM: 893137

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov – směr: křížení u vodojemu – město Vítkov

Výzva k předložení nabídky na dodávku:

„Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov – směr: křížení u vodojemu – město Vítkov“

 

Identifikační údaje zadavatele

Název a sídlo zadavatele:

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Právní forma zadavatele:

obec

IČ a DIČ zadavatele:

00300870, CZ00300870

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Ingrid Adamusová, Ing. Pavlína Dybowiczová

Telefon:

556 312 297, 556 312 264

E-mail:

adamusova@vitkov.info, dybowiczova@vitkov.info

web adresa:

http://www.vitov.info

 

 

I.Předmět veřejné zakázky

1.Název veřejné zakázky: „Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov – směr: křížení u vodojemu – město Vítkov“

2.Druh veřejné zakázky: dodávka, uzavřené řízení

3.Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka výsadby aleje mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem, v rámci projektu z OPŽP, prioritní osa 5, „Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem - II. etapa, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002688“.

Zakázka bude provedena podle projektové dokumentace zpracované projektantkou Ing. Olgou Šamárkovou, IČ 76672204, sídlem Moravice 27, 747 84. Projektová dokumentace /PD/ včetně rozpočtu je nedílnou součástí této výzvy.

Předmět veřejné zakázky dále tvoří:

 • zajištění ochrany životního prostředí
 • veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených výsadbou)
 • zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 • uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.)

 

Předpokládaná hodnota zakázky je cca 275.000,-Kč bez DPH.

 

II.Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky

 1. Nabídka musí být podána ve formě podepsaného návrhu smlouvy (viz příloha). Smlouva musí být podepsaná osobou oprávněnou podepisovat za uchazeče, a to stanoveným způsobem. Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky, nebude jeho nabídka hodnocena).
 2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce
 3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení
 4. Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osoby uchazeče, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.
 5. Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.
 6. Doporučení na jednotné uspořádání nabídky
 • doklady k prokázání splnění kvalifikace a reference
 • návrh SOD
 • naceněný výkaz výměr v listinné podobě

 

III.Prokázání kvalifikace

 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (prostá kopie).
 2. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie).
 3. Uchazeč musí doložit reference minimálně 3 zakázek na dodávku výsadby dřevin, z toho jedna v minimální hodnotě 150.000,- Kč bez DPH a dvě v minimální hodnotě 100.000,- Kč bez DPH, a to v posledních 5 letech.

 

IV.Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena:

 1. ve skladbě bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH.
 2. nabídková cena bude zpracována ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz příloha).
 3. bude stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky

 

V.Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

 

VI.Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po odeslání této výzvy zájemci a skončí 3. 5. 2017 v 9:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 3. 5. 2017 v  9:00 hodin.

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte prosím v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov – směr: křížení u vodojemu – město Vítkov“

NEOTVÍRAT

 

poštou nebo předejte osobně na adresu:       

Město Vítkov

nám. Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

VII.Zadávací dokumentace

 • Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva.
 • Obchodní podmínky - „Smlouva o dílo“

 

VIII.Práva zadavatele 

 • Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků a podmínek, stanovených zadavatelem, neúplná.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

Upozornění:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Veškeré záležitosti, týkající se této výzvy můžete konzultovat s Ing. Ingrid Adamusovou na elektronické adrese: adamusova@vitkov.info, tel. 556 312 297. Technické dotazy můžete konzultovat s Ing. Pavlínou Dybowiczovou, dybowiczova@vitkov.info, 556 312 264.

 

Přílohy:

 

Ve Vítkově, dne 20. 4. 2017

  Ing. Pavel Smolka, v. r.

starosta města Vítkova

                       

Vyvěšeno: 20. 4. 2017

Datum sejmutí: 4. 5. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka