Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 357
TÝDEN: 5838
CELKEM: 893139

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Vytvoření polyfunkčního komunitního centra ve Vítkově

Výzva k předložení nabídky na zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh na projekt:

„Vytvoření polyfunkčního komunitního centra ve Vítkově“

 

Identifikační údaje zadavatele

Název a sídlo zadavatele:

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Právní forma zadavatele:

obec

IČ a DIČ zadavatele:

00300870, CZ00300870

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Ingrid Adamusová

Telefon, fax:

556 312 297

E-mail:

adamusova@vitkov.info

web adresa:

http://www.vitov.info

 

I.Předmět veřejné zakázky

 

1.Název veřejné zakázky: „Zpracování žádosti o dotaci na projekt Vytvoření polyfunkčního komunitního centra ve Vítkově“

2.Druh veřejné zakázky: služby, uzavřené řízení

3.Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh na dotační projekt „Vytvoření polyfunkčního komunitního centra ve Vítkově“ z IROP – výzva č. 75 – Polyfunkční komunitní centra, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále jen „dotační program“), včetně souvisejících příloh (dle povahy dotační žádosti) a včetně kompletace žádosti.

Předpokládaná hodnota zakázky je cca 160.000,-Kč bez DPH.

 

II.Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky

 1. Nabídka musí být podána ve formě podepsaného návrhu smlouvy (viz příloha) Smlouva musí být podepsaná osobou oprávněnou podepisovat za uchazeče, a to stanoveným způsobem. Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky, nebude jeho nabídka hodnocena).
 2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce
 3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení
 4. Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osoby uchazeče, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.
 5. Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

 

III.Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena:

 1. ve skladbě bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH.
 2. nabídková cena bude zpracována ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz příloha).
 3. bude stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky

 

IV.Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

 

V. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po odeslání této výzvy zájemci a skončí 29. 3. 2017 v 9:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 29. 3. 2017 v  9:00 hodin.

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte prosím v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Zpracování žádosti o dotaci na projekt

„Vytvoření polyfunkčního komunitního centra ve Vítkově“

NEOTVÍRAT

 

 

poštou nebo předejte osobně na adresu:       

Město Vítkov

nám. Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

VI.Zadávací dokumentace

 • Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva.
 • Obchodní podmínky - „Příkazní smlouva“

 

VII.Práva zadavatele 

 • Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je    z hlediska požadavků a podmínek, stanovených zadavatelem, neúplná.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

Upozornění:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Veškeré záležitosti, týkající se této výzvy můžete konzultovat s Ing. Ingrid Adamusovou na elektronické adrese: adamusova@vitkov.info, tel. 556 312 297.

 

Ve Vítkově, dne 17. 3. 2017

 

Ing. Pavel Smolka, v. r.

starosta města Vítkov

 

Příloha:

             

Vyvěšeno: 17. 3. 2017

Datum sejmutí: 29. 4. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka