Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 374
TÝDEN: 2539
CELKEM: 1169796

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Výzva k podání cenové nabídky - překlad Ullrychovy kroniky

Město Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

ZADAVATEL:

Město Vítkov

Se sídlem:                            náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

zastoupené:                         Ing. Pavlem Smolkou, starostou

IČ:                                        00300870

DIČ:                                     CZ00300870

 

VÝZVA

k  podání cenové nabídky

 

Obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky na zpracování zakázky

„Překlad Ullrichovy kroniky“

 

 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je překlad Ullrichovy kroniky (rok vydání 1933) z německého do českého jazyka.

Rozsah stran: 612 (vč. vložených obrázků)

Do kroniky je možno nahlédnout po předchozí domluvě na Městském úřadu ve Vítkově, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov. Nahlédnutí lze domluvit u ved. oddělení kultury Daniely Olbertové, e-mail: olbertova@vitkov.info, tel. 556 312 253.

Text bude využíván k badatelským účelům a dalšímu publikování.

Předpokládaná hodnota 100.000,- Kč bez DPH.

 

2. Rozsah požadované činnosti

 • Překlad textu z originálu (německý jazyk) do českého jazyka.

 • Překlad popisků u jednotlivých obrázků.

 • Překlad odkazů.

 • Překlad rejstříků.

 • Korektury textu historikem – v překladu nesmí dojít k odchylkám od originálu. Překlad musí být    historicky správný, faktické údaje musí zůstat zachovány.

 • Textové korektury – text musí v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.

 • Stylistické úpravy tak, aby text byl čtivý a srozumitelný pro současného čtenáře. Stylistickými  úpravami však nesmí dojít ke zkreslení textu nebo změně obsahu.

 

Podmínky zpracování:

 • Zhotovitel dodá objednateli přeložené texty ve čtyřech termínech, které budou rozděleny takto:

 • do 30. 9. 2018 str. 1 – 152

 • do 31. 1. 2019 str. 153 – 298

 • do 31. 5. 2019 str. 299 – 452

 • do 30. 11. 2019 str. 453 – 612

Po předání každé části hotového díla a po kontrole převzatého textu bude zhotoviteli vyplacena ¼ z celkové ceny díla. Termíny mohou být zkráceny na základě dohody zhotovitele s objednatelem. 

 • Zhotovitel dodá vyhotovené překlady v českém jazyce v tištěné podobě na formátu A4 a v 1 vyhotovení na CD nebo DVD.

 • Objednatel zhotoviteli dodá následující podklady:

 • kopie textu pro překlad v papírové a elektronické podobě,

 • umožní zhotoviteli náhled do originálu – místem pro nahlížení do originálu bude Městský úřad Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Termín dodání podkladů zhotoviteli: 30. 4. 2018

Termín dodání hotového díla: do 30. 11. 2019 

Místo dodání hotového díla: Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

V nabídce bude uvedeno:

 • Identifikační údaje žadatele (název firmy nebo jméno, přesná adresa, IČ nebo datum narození).

 • Předmět plnění.

 • Záruka za dílo.

 • Reference na akce obdobného rozsahu a charakteru za poslední 3 roky.

 • Nabídková cena vč. DPH a bez DPH (v případě, že je předkladatel nabídky plátce DPH).

 • K nabídce bude přiložen překlad textu strany 45 z Ullrichovy kroniky, který je přílohou této výzvy.

Stranu 44 nepřekládejte, je přiložena pouze pro Vaši představu o stylu díla.

 • U podnikajících osob bude k nabídce přiložena kopie živnostenského listu. 

 

3. Doba a místo plnění zakázky

Zahájení realizace zakázky:                                                                    1. 5. 2018

Ukončení realizace zakázky – termín dodání kompletní dodávky:     30. 11. 2019

Místo dodání hotového díla: Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v české měně a ve skladbě bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH (u plátců DPH).

Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které nejsou uvedeny v této výzvě, nebo její příloze, ale uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.

 

5. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po odeslání této výzvy uchazeči a končí dnem 15. 2. 2018. 

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Překlad Ullrichovy kroniky

NEOTVÍRAT

 

poštou nebo předejte osobně na adresu:              

Město Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

6. Způsob hodnocení nabídek

Základními hodnotícím kritérií jsou:

 • výše nabídkové ceny,

 • zkušenosti zhotovitele s překlady textů starších 85 let

 

7. Práva zadavatele 

 • Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.

 • Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

Upozornění:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Veškeré záležitosti týkající se této výzvy můžete konzultovat s Danielou Olbertovou na elektronické adrese: olbertova@vitkov.info, tel.: 556 312 253.

Ve Vítkově, dne 27. 12. 2017               

                                                    

                                                                            Ing. Pavel Smolka

                                                                                starosta města

 

Ullrychova kronika

 

 

Vyvěšeno: 27. 12. 2017

Datum sejmutí: 16. 2. 2018

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka