Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 1007
TÝDEN: 3611
CELKEM: 1302125

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Výzva k předložení nabídky - „Výstavba parkoviště – ul. Komenského, Vítkov“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou dle v souladu s vnitřním předpisem Města Vítkova č. 07/2017 – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon se použije pouze podpůrně a přiměřeně.

 

„Výstavba parkoviště – ul. Komenského, Vítkov“

 

Zadavatel zakázky:

Město Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

IČ:  00300870
 

Přílohy:

 

 

1. PREAMBULE

Tato zadávací dokumentace je zpracována dle v souladu s vnitřním předpisem Města Vítkova č. 07/2017 – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  a v souladu s obecnými zásadami postupu zadavatele dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ či „zákon o veřejných zakázkách“).

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ či „zákon o veřejných zakázkách“). Všemi citacemi zákona se míní použití institutů tohoto zákona analogicky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je účastník povinen doručit  zadavateli v písemné podobě nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zástupce zadavatele na každý dotaz odpoví nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval.

Pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

 

 

2. INFORMACE O ZADAVATELI

2.1.  Základní údaje

název: Město Vítkov

sídlo: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

IČ: 00300870

Jednající: Ing. Pavel Smolka, starosta

 

2.3. Kontaktní osoby

Bližší informace poskytne:

Ing. Marie Mikulová, tel.: 556 312 244, e-mail: mikulova@vitkov.info

 

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v přiložené projektové dokumentaci a slepém výkazu výměr.

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 580 000,- Kč bez DPH.

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění:

Termín zahájení :       07/2018

Termín ukončení :      24.8.2018

 

Místo plnění: ul. Komenského, katastrální území: Vítkov (okres Opava) 782998

Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektové dokumentace mohou učinit prohlídku okolí místa plnění zakázky nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.

 

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

 

6. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY - ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.

Uchazeč předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky.

Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost (týká se pouze výpisu z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Vítězný uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 

6.1 Základní způsobilost

Analogicky dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

 1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

 2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 4. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 5. který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace.

 

6.2  Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:

 • výpisu z obchodního rejstříku,

 • oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na

  •  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru:

  • Dopravní stavby

 

6.3 Ekonomická kvalifikace

 Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

 

6.4  Technická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje prokázání technické kvalifikace.

 

7.OBCHODNÍ PODMÍNKY

7.1. Návrh smlouvy

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, vymezené ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci.

 

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako Dodavatel či Zhotovitel.

 

K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží:

položkový rozpočet

 

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny

 • Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

 • Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace – krycí list nabídky:

 1. Celková nabídková cena bez DPH

 2. DPH z nabídkové ceny

 3. Celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena bude rovněž uvedena v návrhu smlouvy dle požadovaného členění.

Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá uchazeč. Prokáže-li se v budoucnu, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.

 

8.  POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (doporučení zadavatele)

8.1. Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v originále v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku. Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky, identifikačními údaji uchazeče a sídlem uchazeče.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.

Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

 

9.ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena poštou nebo osobním podáním na podatelnu MěÚ Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, k rukám Ing. Marie Mikulové,

 

a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek,

tj. do 28.5. 2018 do 13:00 hodin

 

Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – ZAKÁZKA „Výstavba parkoviště, ul. Komenského, Vítkov“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

 

 

10.    ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.  

 

11.    PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.

 

12. DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

 

Ve Vítkově, dne 24.4.2018                                               

 

                                 

Ing. Pavel Smolka 

starosta města, v.r.

                                                                                                                                        

Vyvěšeno: 24. 4. 2018

Datum sejmutí: 29. 5. 2018

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka