Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 523
TÝDEN: 5442
CELKEM: 951556

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Nabídka volných pracovních míst

Stránka

 • 1

Výběrové řízení - referent odboru výstavby


Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na obsazení funkce – referenta odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí na dobu neurčitou

 

Druh a charakteristika práce:  Výkon správních činností v rámci působnosti obecného stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve stanoveném správním obvodu a výkon speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích v rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Zařazení: úředník – požadavek na prokázání Zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění a Zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství nebo splnění předpokladů pro uznání rovnocennosti vzdělání v souladu s vyhl. č. 304/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Město Vítkov 

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

 

Požadované vzdělání:

 • kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi dle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví

 • kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do 10. platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě:
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání  

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • výhodou znalost programů GINIS, VITA
 • řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
 • výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě
 • výhodou orientace v zákoně č. č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • v případě možnosti telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov,odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 29.06.2017, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Bližší informace: Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov,  tel.č. 556 312 260 

 

Ve Vítkově dne 8.6.2017                                                                               

 

Ing. Petrtýlová Šárka, v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 


8. 6. 2017 Zobrazit méně

Stránka

 • 1

Výběr jazyka