Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 147
TÝDEN: 6854
CELKEM: 1194145

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Nabídka volných pracovních míst

Stránka

 • 1

Výběrové řízení na obsazení funkce – manažer sociálního začleňování na dobu určitou


Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení funkce  – referenta odboru sociálních věcí – manažer sociálního začleňování na dobu určitou do 30. 6. 2019

 

Druh a charakteristika práce:  Zpracování žádostí, včetně projektu a příloh o dotace vyhlašované ministerstvy ČR, Moravskoslezským krajem a dalšími státními agenturami, zřízené za tímto účelem. Zpracování monitorovacích zpráv, závěrečného vyhodnocení u poskytnutých dotací, zajišťování účasti města na programech vyhlašovaných EU. Koordinování sociálních služeb na území města Vítkova a sociálního začleňování.  

Zařazení: neúředník

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení, nejpozději 1. 5. 2018

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

Výhodou níže uvedené vzdělání:

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů),

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
 • výhodou - praxe v sociální oblasti, předchozí zkušenost při podávání žádostí o projekty
 • orientační znalost zákonů č. 108/2006, o sociálních službách, č 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
 • telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 26.2.2018 do 10:00 hodin v  zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – manažer sociálního začleňování  – neotvírat“, s uvedením adresy podavatele.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí. 

 

Ve Vítkově dne 9. února 2018

Ing. Šárka Petrtýlová

tajemnice Městského úřadu Vítkov


9. 2. 2018 Zobrazit méně

Stránka

 • 1

Výběr jazyka