Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 896
TÝDEN: 4859
CELKEM: 1234088

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Nabídka volných pracovních míst

Stránka

 • 1

Výběrové řízení na obsazení funkce – referent odboru sociálních věcí – terénní sociální pracovník na dobu určitou


Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na obsazení funkce – referent odboru sociálních věcí – terénní sociální pracovník na dobu určitou do 31. 5. 2021

 

Druh a charakteristika práce: - pracovník na úseku sociálních služby. Poskytování pomoci a poradenství rodinám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší, provádění šetření v rodinách, řešení zadluženosti a prevence ztráty bydlení, spolupráce s orgány a institucemi.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání:

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů),

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 • výhodou - praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • orientační znalost zákonů č. 108/2006, o sociálních službách, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

k přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 314/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 23. března 2018 v  zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – terénní sociální pracovník – neotvírat“, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí. 

 

Ve Vítkově dne 8. března 2018

 

Ing.  Šárka Petrtýlová

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 


8. 3. 2018 Zobrazit méně

Stránka

 • 1

Výběr jazyka