Zawartość

Rezerwat przyrody Moravice

 

Położenie i powierzchnia

Terytorium rezerwatu przyrody Moravice znajduje się w północnej części Niskiego Jesionika (Nízkého Jeseníku), powiat Opawa. Granice parku wyznaczone są poszczególnymi ciągami sieci drogowej. Swoją powierzchnią (14.250 ha) obejmuje teren już wcześniej ogłoszony obszarem spokoju Údolí Moravice (1982) i Raduňky (1987).


Charakterystyka krajobrazu

Naturalny bieg rzeki Moravice, tworzący wgłębioną dolinę rzeczną i przepływający przez centralną część parku, charakteryzuje cały obszar do tego stopnia, że w symbolice parku wykorzystano nazwę rzeki Moravice. Istotną cechą krajobrazu są dolinne łąki, lasy na podłożu piargowym, na stokach kamieniołomy łupku. Wierzchołkowe części tworzą na peneplenach pozostałości łąk i pastwisk, miedze ścieżek polnych, a przede wszystkim rozległe zalesienia (50 % powierzchni parku). Skupiska lasów łęgowych są powiązane z położeniem wodnych cieków w dolinie. Lasy grądowe występują głównie na lewobrzeżnych obszarach biegu Moravice. Kwieciste buczyny, reprezentujące pierwotny typ lasów bukowych, znaleźć można najczęściej na prawobrzeżnej stronie Moravice.

 

Flora i fauna

Charakter roślinności obok warunków naturalnych warunkuje działalność człowieka, w szczególności w ramach gospodarowania w krajobrazie.

Na terytorium do dnia dzisiejszego występują zagrożone, obecnie szybko wymierające chronione gatunki flory: śnieżyca wiosenna, lilia złotogłów, pióropusznik strusi, czermień błotna i miesiącznica trwała. Zupełnie wyjątkowo spotkać można w tym podgórskim krajobrazie również pewne gatunki górskie, np. kozłek trójlistkowy, ciemiężyca biała, wiciokrzew czarny i rutewka orlikolistna. Z grzybów są to np. cenny złotak czerwonawy i barwiste wodnichy. Dużą różnorodnością gatunkową charakteryzują się owady. Przetrwały tu też gatunki górskie, a to ze względu na korzystny klimat, strukturę geomorfologiczną terenu i zróżnicowany skład zbiorowisk roślinnych.

Z kręgowców odnotowano występowanie np. salamandry plamistej, padalca zwyczajnego, gołębia siniaka, lelka kozodoja i bociana czarnego. Można także znaleźć trzy gatunki koszatki i borsuka.

 

Obszary szczególnie chronione

W celu ochrony naturalnego składu gatunków drzew i rzadkich roślin, pod koniec lat sześćdziesiątych zostały utworzone trzy rezerwaty (Kaluža, Valach i Nové Těchanovice). Najcenniejszy narodowy rezerwat przyrody Kaluža jest ponadto ważnym biotypem dla ornitofauny.

 

Wybierz język