Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 28
TÝDEN: 1300
CELKEM: 1299814

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace budou financovány z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Tyto kotlíkové dotace se budou v mnoha parametrech lišit od dotací, které jsou poskytovány nyní Moravskoslezským krajem, avšak účel bude stejný. Bude se jednat opět o výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za ekologičtější typy zdrojů vytápění, čímž by se měla zlepšit kvalita ovzduší v našich městech a obcích.

Na stránkách Města Vítkova budou průběžně vyvěšovány a aktualizovány další informace k problematice kotlíkových dotací. Případné dotazy mohou občané směřovat na Odbor vnitřní správy, paní Marcelu Skalickou.  

 

Aktuální informace ke 2. výzvě kotlíkových dotací

16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen na konci června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září. V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. Podrobné podmínky podpory stanovené ministerstvem pro toto kolo kotlíkových dotací jsou k dispozici Závazných pokynech pro specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 2. který je k dispozici zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva. Informace pro žadatele ze strany kraje budou zveřejňovány průběžně v návaznosti na postup přípravy krajského dotačního programu.

 

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva


Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.

Telefon: 595 622 355 nebo e-mail: kotliky@msk.cz

http://lokalni-topeniste.msk.cz

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Pro koho je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

 

Na co je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být:

 • kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 • kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo

 

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz..

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW).

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

 

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:

 • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
 • novou otopnou soustavu nebo její úpravu
 • akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
 • projektovou dokumentaci (není podmínkou)

 

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

 • stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
 • stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

Jaká je výše dotace?

Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena žadateli:

 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč
 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč

 

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí najdete na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na http://lokalni-topeniste.msk.cz.

Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský kraj dalšími 7 500 Kč.

Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je případný příspěvek obce. seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz.

 

Jak o dotaci požádat?

Dotační program pro občany bude vyhlášen dne 29. června 2017. Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.

Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci.

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června 2017.

 

Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod.

Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit (osobně nebo poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách.

 

Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost!

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol šipky v levém horním rohu webové stránky).

 

Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.
 • Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!
 • Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
 • Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

 

Po schválení dotace žadatel doloží:

 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
 • Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz).
 • Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
 • Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
 • Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
 • Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

 

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:

telefon 595 622 355 

e-mail kotliky@msk.cz

 


Výběr jazyka