Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 17
DNES: 518
TÝDEN: 5437
CELKEM: 951551

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Městská policie Vítkov

Organizační zařazení

Město Vítkov > Místostarostové

Městská policie Vítkov

 

Městská policie Vítkov
náměstí Jana Zajíce 4
749 01 Vítkov

Tel:
556 312 277, 556 312 278

 

Mobil:
603 262 069

 

E-mail:
mestska.policie@vitkov.info

 

ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování ztrát a nálezů:

PO, ST: 08.00 - 10.00 hod., 14.00 - 16.00 hod.
V jiné dny a hodiny po telefonické domluvě (556 312 277, 603 262 069).
V případě ztrát a nálezů v působnosti Města Vítkova je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městská policie Vítkov. 

 

Městskou policii ve Vítkově sloužící k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, zřídilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou č. 1/92 dne 29. 4. l992 a vydáním nové OZV č. 3/2001 z 29. 8. 2001 o Městské policii Vítkov a jejím stejnokroji.

 

 

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle citovaného nebo jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném citovaným nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Řízením Městské policie Vítkov je usnesením ZM pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků.

 

Strážník MP je zaměstnancem Města Vítkova, zařazeným do Městské policie. Početní stav Městské policie Vítkov stanovuje ZM, z toho 1 strážník je pověřen plněním některých úkolů při řízení MP.

 

Činnost MP vychází obecně ze zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii a v návaznosti na tyto právní a obecně závazné předpisy:

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Listina základních práv a svobod vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výroby, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • Právní předpisy Města Vítkova
 • Zákon č. 553/1991 o obecní policii, v platném znění

 

Městská policie kontroluje a zajišťuje zájmy města v souladu se zákonem o obecní policii.


Spolupracuje zejména s komisí dopravy.

V blokovém řízení může Městská policie projednat přestupky:

 • jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,
 • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p) zákona č.200/90 Sb., o přestupcích v platném znění,
 • spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.
 • na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.


Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů:

Policie o

 • hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,
 • odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,
 • totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu
 • totožnosti cizinců

 

Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o

 • totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,
 • řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce,
 • osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu8a),
 • totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona,


Obecních úřadů o

 • psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržováníobecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,
 • povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,
 • povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
   

ministerstva o

 • číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení


ministerstva nebo policie o

 • základního registru obyvatel,
 • agendového informačního systému evidence obyvatel,
 • agendového informačního systému cizinců,
 • registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v informačních systémech evidence obyvatel nebo cizinců

 

Při plnění svých úkolů může Městská policie využívat ze základního registru obyvatel referenční údaje v rozsahu daném v ustanovení §11a odst. 2 a 3 zákona č.553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších doplňků a změn. Mimo údajů obsažených v základním registru obyvatel je Městská policie oprávněna vyžadovat z informačního systému cizinců údaje v rozsahu daném v ustanovení §11a odst. 4 citovaného zákona.

 

 

Kontaktní spojení

Telefon: +420 556 312 277

Osoby

JménoFunkceTelefon
Mišáček Romanvedoucí strážník městské policie+420 556 312 278
Broža Michalzástupce vedoucího strážníka městské policie+420 556 312 277
Kalemba Martinstrážník městské policie+420 556 312 277
Peter Radekstrážník městské policie+420 556 312 277
Onderka Milošstrážník městské policie+420 556 312 277
Štipčák Jaromírstrážník městské policie+420 556 312 277
Aust Janstrážník městské policie+420 556 312 277
+420 603 262 069
Černava Tomášstrážník městské policie+420 556 312 277
+420 603 262 069

Výběr jazyka