Obsah

Akční plán rozvoje města na léta 2019 - 2022

Typ: Informace z úřadu
Akční plán rozvoje města na léta 2019 - 2022 1Akční plán rozvoje města na období 2019-2022 je strategický dokument města, který vyjasňuje priority rozvoje města na toto čtyřleté období a snaží se navrhnout jednotlivé rozvojové činnosti tak, aby město dokázalo co nejefektivněji využívat svých finančních prostředků, dotačních možností a personálních kapacit.

Město Vítkov

Akční plán rozvoje města Vítkova  na léta 2019 – 2022

leden 2019

 

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2019-2022

(schváleno Zastupitelstvem města Vítkova dne 20. 2. 2019 usnesením č. 235/4)

Akční plán rozvoje města na období 2019-2022 je strategický dokument města, který vyjasňuje priority rozvoje města na toto čtyřleté období a snaží se navrhnout jednotlivé rozvojové činnosti tak, aby město dokázalo co nejefektivněji využívat svých finančních prostředků, dotačních možností a personálních kapacit.

Akční plán konkretizuje navrhované aktivity na nejbližší čtyři roky. Ve výčtu konkrétních aktivit může docházet při aktualizaci akčního plánu k úpravám, doplněním, vypuštěním, a to v návaznosti na vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. V průběhu plnění akčního plánu bude jeho plnění projednáno jedenkrát ročně zastupitelstvem města, kterému bude předloženo vyhodnocení plnění za daný rok, jehož cílem bude zjistit, jak pokročila příprava a realizace jednotlivých aktivit. Po uplynutí kalendářního roku bude akční plán aktualizován a předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Akční plán popisuje projekty, jejichž realizací se bude město zabývat v období 2019-2022. Tyto záměry jsou tematicky rozděleny do těchto základních okruhů:

 

 • Infrastruktura a občanská vybavenost

 • Bezpečnost

 • Školství a sport

 • Lidské zdroje

 • Životní prostředí

 • Cestovní ruch, kulturní život, partnerství a podnikání

 

Závěr dokumentu vytyčuje záměry, které jsou pro město stěžejní a které by měly být v tomto období realizovány prioritně.

 

1. INFRASTRUKTURA A OBČANSKÁ VYBAVENOST

Akce / projekt

Komentář

Budování nových parkovacích míst ve městě

Řešit budování nových parkovacích míst v různých lokalitách města (např. u kulturního domu, kina, knihovny, na ulici Budišovské v místě po demolici bytového domu, v areálu pivovaru, atd.)

Dobudování bezbariérových nájezdů na chodníky

Řešit z rozpočtu města či z dotačních programů v rámci komplexních projektů.

Obnova a rekonstrukce místních komunikací Vítkova a místních částí

Projekčně připravit a hledat vhodné dotační možnosti.

Rekonstrukce vodovodu na Skřivánčím poli a vybudování nových chodníků

Nejprve je nutno řešit rekonstrukci vodovodního řádu, poté vybudovat nové chodníky. Město má zpracovánu studii na opravu vodovodního řádu. V současné době nejsou v rozpočtu města finanční prostředky na realizaci. Hledat proto vhodné dotační možnosti.

Prodloužení vodovodního řádu v Zálužném

Pokračovat ve spolupráci s obcí Melč na prodloužení vodovodního řádu ze Zálužné do Mokřinek.

Vybudování chodníků v místní části Klokočov

Řešit dle finančních možností města nebo v případě získání dotace z vhodného dotačního programu.  Zpracovat studii proveditelnosti a finanční náročnosti a následně vybudování chodníků v místní části Klokočov, alespoň v minimálně možném rozsahu v okolí školky a autobusových zastávek.

Oprava komunikace ul. Úvozní, bezpečnostní prvky – zajištění svahu (ul. Hřbitovní) případně rozšíření komunikace směrem do zahrady SVČ

Projekčně připravena oprava vozovky na ul. Úvozní. V rozpočtu města na rok 2019 zahrnuty finanční prostředky na opravu vozovky na ul. Úvozní. Žádat o dotaci z nového dotačního programu MMR „Obnova místních komunikací“

Vybudování chodníků na ul. Oderská

Nutno projekčně řešit. Jednat s majiteli přilehlých nemovitostí o výkupu pozemků. Zvážit možnost vytvoření cyklostezky – vymezená část vozovky (souběžný pruh) pro cyklisty a chodce.

Zpracování projektové dokumentace - vybudování splaškové kanalizace v Prostředním Dvoře a její napojení na ČOV

Výhledově, finanční nákladnost, je zde vybudována kořenová ČOV v majetku SmVak. Jedině z vhodného dotačního titulu. Případně projednat možnou spoluúčast.

Zastřešené místo na autobusovém nádraží ve Vítkově, případně na autobusových zastávkách a rovněž vybudování zastřešeného prostoru na vlakovém nádraží

Je zpracována projektová dokumentace na zastřešení autobusových nástupišť. Hledat vhodný dotační program. Ohledně zastřešení prostoru na vlakovém nádraží jednat s Českými drahami.

Vybudování kolumbária na hřbitově ve Vítkově

Je zahrnuto do projektu celkové regenerace městského hřbitova. Hledat vhodný dotační titul.

Oprava kamenné hřbitovní zdi ve Vítkově

Zpracovává se projekt pro vydání potřebných povolení. Oprava bude finančně velmi náročná, proto bude rozdělena do etap a na jednotlivé etapy bude žádáno o dotace.

Rekonstrukce vodovodu na Skřivánčím poli

Hledat vhodné dotační možnosti.

Revitalizace návsi v Klokočově

Vytvoření přirozeného centra obce na pozemku 238/1 – oprava chodníku, doplnění o lavičky, informační tabule s mapou, odpočinkovou zónu pro cyklisty, oprava studny, vysazení stromů apod. S tím souvisí požadavek osadního výboru na vyřešení majetko-právních vztahů k pozemku 238/1, hledání vhodných dotačních prostředků. Koupě pozemku v Klokočově par.č. 90.

Využití areálu bývalého učiliště Podhradí

Hledat využití areálu. Využít možných dotací na demolice některých budov.

Vytvoření nových hracích a odpočinkových ploch a zón ve Vítkově a místních částech

Vytipovat vhodné plochy, projekčně připravit, hledat dotační možnosti.

Rekonstrukce bytových domů k sociálnímu bydlení v návaznosti na zákon o sociálním bydlení

Projekčně připraveno k rekonstrukci 6 bytových domů, jsou i platná stavební povolení. Podány žádosti o dotaci z IROP na rekonstrukci 3 bytových domů. 

Výstavba nových bytů, včetně nízkobariérového nebo bezbariérového bydlení, a to včetně výkupu pozemků

Hledat vhodné dotační programy.

Vybudování krytého prostoru u nástupiště vlaků

 

Zřízení veřejného WC ve městě vč. bezbariérového přístupu.

Projekčně připravit, hledat vhodné dotační možnosti.

 

2. BEZPEČNOST

Akce / projekt

Komentář

Rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému města Vítkova

Realizovat průběžně. Hledat vhodné dotační programy.

Zřízení a instalace prvků ke zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (např. zpomalovací pruhy, osvětlení přechodů pro chodce, světelná signalizace na přechodech atd.)

Průběžná realizace. Hledat vhodné dotační programy.

Vybavení služebního vozidla Městské policie automatizovaným externím defibrilátorem

Hledat vhodný dotační program.

Zvyšování bezpečnosti občanů

 

Zajistit opravu zastavení naučné stezky Dědictví břidlice za hasičskou zbrojnicí v Zálužném

Realizovat přednostně. Hrozí akutní nebezpečí úrazu v propadu důlního díla.

 

3. ŠKOLSTVÍ A SPORT

Akce / projekt

Komentář

Revitalizace zeleně a veřejně přístupných ploch v areálu Základní školy a gymnázia Vítkov (oprava stávajících přístupových chodníků a ploch mezi budovami ZŠ a G Vítkov, revitalizace zeleně v celém areálu)

Připravuje se projekčně.

Řešit bezbariérovost Základní školy a gymnázia Vítkov

Nutno projekčně připravit a hledat dotační možnosti

Řešit vytápění Základní školy a gymnázia Vítkov

 

Vybudování spojovacího krčku mezi budovami Základní školy a gymnázia

Zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. Hledat vhodný dotační program.

Zateplení budovy, výměna oken a rekonstrukce topení ve sportovní hale Základní školy a gymnázia Vítkov

Projekčně připraveno, hledat vhodný dotační program.

Zbudování prostor pro výuku v půdní nástavbě nad pavilonem A, zbudování nástavby nad pavilonem B a C pro výuku a školní družinu

Nutno projekčně řešit a hledat vhodné dotační programy.

Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu Základní školy a gymnázia Vítkov

Zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Bude žádáno o dotaci z MMR.

Využití půdních prostor v objektu MŠ Vítkov na ul. Husově č.p. 345 pro rozšíření kapacity MŠ (vybudování leháren pro děti vč. hygienického zařízení, sborovny pro učitelky, knihovny, skladu učebních pomůcek, spisovny na ukládání archiválií a dalších úložných prostor)

Nutno projekčně připravit.

Rozšíření herní plochy u objektu SVČ v Klokočově, oddychové zóny pro širokou veřejnost

Zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci vnějších prostor objektu SVČ v Klokočově a hledat vhodné dotační programy.

Rekonstrukce a výstavba sportovišť:

 • rekontrukce atletické dráhy na tartan a trávníku na městském stadionu,
 • rekonstrukce tenisových kurtů, vč. oplocení,
 • rekonstrukce tribuny na městském stadionu vč. zastřešení, izolace, zateplení,
 • výstavba dráhy na minicross,
 • rekonstrukce nohejbalového hřiště
 • změna povrchu v tělocvičně sokolovny ve Vítkově,
 • rekonstrukce minigolfového hřiště
 • vybudování nového skateparku ve sportovním areálu
 • kluziště
 • atd.

Nutno projekčně připravit a hledat vhodný dotační program.

Rekonstrukce a výstavba dětských hřišť v místních částech Vítkova (Klokočov, Prostřední Dvůr, Jelenice, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Zálužné) ve spolupráci s osadními výbory

Zpracovat projektovou dokumentaci a hledat vhodné dotační programy.

Vybudování tréninkového zázemí pro sbor dobrovolných hasičů ve sportovním areálu

Zpracovat projektovou dokumentaci a hledat vhodný dotační program.

 

 

4. LIDSKÉ ZDROJE

Akce / projekt

Komentář

Rekonstrukce, modernizace a bezbariérový přístup prostor „Klubu seniorů“

 

Výstavba ordinace pro zubní a praktické lékaře

Stavební povolení je vydáno.

Výstavba denního stacionáře

 

Vybudování zařízení s lůžky odlehčovací péče

 

Podpora dostupné domácí ošetřovatelské péče

 

Podpora chybějící nebo kapacitně nedostačující odborné ambulantní péče, zejména stomatologické, psychiatrické, ORL, plicní, oční, kožní, urologické a geriatrické péče

 

Podpora dostupné terénní paliativní péče

 

Vybudování domu se zvláštním režimem dle zákona o sociálních službách

 

 

5. životní prostředí

Akce / projekt

Komentář

Výstavba IV. etapy skládky TKO N. Těchanovice

 

Zefektivnit sběr a třídění odpadů

 

Celková úprava městského parku, včetně rybníčku a veřejného osvětlení (výměna mobiliáře za nový, vytvoření zpevněných chodníků na místech vyšlapaných pěšin)

Hledat vhodné dotační programy.

Výsadba alejí a rozšiřování zeleně

 

Revitalizace vodních ploch a toků a zadržování vody v krajině

 

Zachycování srážkové vody pro její opětovné využití

 

 

 

6. CESTOVNÍ RUCH, kulturní život, PARTNERSTVÍ a podnikání

Akce / projekt

Komentář

Pořádání uměleckých setkání (přehlídky, soutěže, koncerty, workshopy, plenéry, výstavy apod.), pořádaní městských slavností, festivalů, festivalů dechových hudeb, přehlídek a podobných akcí.

Na realizaci těchto akcí hledat vhodné dotační programy.

Publikační činnost – vydávání publikací, propagačních a informačních materiálů

Hledat vhodné dotační programy.

Nové výstavní aktivity

Hledat vhodné dotační programy.

Pořádání akcí připomínajících významné osobnosti z historie Vítkova a místních částí (Jan Zajíc, Migliarina, Ulrich, Weisshuhn)

Hledat vhodné dotační programy.

Rekonstrukce interiéru kulturního domu – velkého i malého sálu vč. rekonstrukce sítí (voda, plyn, elektřina), rekonstrukce sklepních prostor vč. odvlhčení zdiva, rekonstrukce prostor bývalé restaurace, vybudování bezbariérového přístupu do kulturního domu (výtah)

Je zpracována studie na nové akustické obložení vč. nové elektroinstalace. Vzhledem k vysokým nákladům hledat vhodný dotační program.

Ostatní je potřeba projekčně připravit a hledat dotační možnosti.

Vybudování bezbariérového přístupu do velké výstavní síně v KD Vítkov

Hledat vhodný dotační program.

Vytvoření prostor pro depozitář muzea (výstavbou nebo rekonstrukcí)

Dlouhodobý záměr. Nutno projekčně připravit.

Úprava věže velkého kostela jako vyhlídkové věže pro využití v rámci cestovního ruchu

Hledat vhodné dotační možnosti.

Rekonstrukce a modernizace Autokempu Podhradí (generální rekonstrukce chatek, vybudování čističky odpadních vod, rekonstrukce stávající kuchyně a restaurace, pořízení prvků pro volný čas - dětské hřiště, horolezecká stěna apod.)

Hledat vhodné dotační možnosti.

Oprava drobných památek v krajině (např. křížky, pomníky, památníky, kapličky, boží muka, atd.):

 • Oprava kříže v Zálužném,
 • Oprava kříže na ul. Hřbitovní ve Vítkově, při vstupu na hřbitov
 • Oprava křížku u hasičské zbrojnice v Jelenicích
 • atd.

Hledat vhodné dotační programy.

Tvorba společných projektů se zahraničními partnery na úrovni měst, škol a volnočasových organizací

Hledat vhodné dotační možnosti na realizaci těchto aktivit.

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí s mezinárodní účastí

Hledat vhodné dotační možnosti na realizaci těchto aktivit.

Celková rekonstrukce turistické ubytovny na ul. Oderská vč. zateplení obvodového pláště, opravy střechy

V současné době je ubytovna z technických důvodů uzavřena. Hledat vhodné dotační možnosti na rekonstrukci ubytovny.

Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras na Vítkovsku výstavbou nových cyklostezek a jejich napojení na již existující cyklostezky (např. cyklostezka na Balaton, do místních částí Vítkova, do Lesních Albrechtic, cyklostezka „Střecha Evropy“, atd.)

Projekčně připravovat další cyklostezky v návaznosti na zpracovanou Studii cyklistických tras a stezek na Vítkovsku. Žádat o dotaci na zpracování projektové dokumentace, i na samotnou výstavbu cyklostezek.

Zavádění nových technologií podporujících rozvoj cestovního ruchu (např. mobilní průvodce, interaktivní mapy, informační místa a kiosky)

Hledat vhodné lokality a dotační programy na jejich financování.

Budování naučných stezek, a např. kardiostezek

Hledat vhodné lokality a dotační možnosti.

Vybudování nových atraktivit cestovního ruchu - např. rozhledna v Klokočově

Řešit majetkoprávní vztahy. Projekčně připravit. Hledat vhodný dotační program, případně řešit z rozpočtu města.

Rozšíření podnikatelské zóny

Zpracovává se projektová dokumentace na rozšíření průmyslové zóny (zasíťování, komunikace) k získání potřebných povolení. Následně žádat o dotaci prostřednictvím CzechInvestu v rámci dotačního programu vyhlašovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vybudování dobíjecí stanice pro elektrokola s nepřetržitým provozem

 

Vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily

 

Vybudování dobíjecí stanice pro mobily, tablety a další zařízení + zřízení místa pro 24 hodinový přístup na internet (wifi)

 

Příprava a realizace společných projektů Mikroregionu Moravice a dalších - např. výstavba parkovišť/parkovacích míst u turistických cílů (Vikštejn, Krajina břidlice apod.), výstavba informačních míst u turistických cílů (informační tabule, lavička, stůl…), doplnění rozcestníků k turistickým cílům – Raabova štola

Nutno iniciovat aktivní spolupráci obcí mikroregionu na přípravě projektů pro podání žádostí o dotace.

Zajistit opravu tabulí a rozcestníků naučné stezky Dědictví břidlice včetně opravy prostoru u zastavení stezky za hasičskou zbrojnicí v Zálužném.

 

OSTATNÍ ZÁMĚRY:

Akce / projekt

Komentář

Vybudování ubytovacího zařízení

 

 

 

PRIORITNÍ ZÁMĚRY MĚSTA VÍTKOV

Jedná se o záměry, které jsou pro období 2019-2022 prioritou pro město Vítkov a měly by tak být v tomto období prioritně realizovány.

Záměr

Výstavba nových parkovacích míst

Příprava pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů

Oprava chodníků a místních komunikací

Nákup brownfieldu – pivovaru

Vyřešit bezbariérovost kulturního domu

Oprava sportovišť ve městě a místních částech

Rozšiřování městského kamerového systému

Oprava kulturních památek

Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras

Ozelenění města

Podpora sociálních služeb

Vytvoření relaxačních míst

Kluziště

 

 


Vytvořeno: 1. 3. 2019
Poslední aktualizace: 1. 3. 2019 09:25