Obsah

Chystáme výstavbu chodníku v Těchanovické ulici

Typ: Informace z úřadu
Chystáme výstavbu chodníku v Těchanovické ulici 1Město Vítkov dlouhodobě podniká aktivity za účelem zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména pak chodců, a to především v průtahu města kolem silnic č. II/462 – ulice Opavská, II/442 – ulice Oderská či Budišovská, III/4621 – ulice Těchanovická.

Při této příležitosti bychom Vás rádi informovali, že v nejbližších dnech hodláme požádat o získání dotace na výstavbu nového chodníku (projekt pod názvem „Výstavba chodníku na Těchanovické ul. ve Vítkově“), a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 1. VÝZVA MAS OPAVSKO – IROP – DOPRAVA 2023, ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 60 „DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD)“.

V rámci projektu je navrženo vybudování nového chodníku na ulici Těchanovická. Chodník je navržen podél oplocení Střední školy Odry, příspěvková organizace, která má ve Vítkově své odloučené pracoviště. Chodník bude navázán na ulici Malá. V současné době je tato „lokalita“ využívána jako zpevněná plocha, kde parkují vozidla, případně plocha zatravněná (nad školou). V rámci stavby se počítá s posunem stávajícího přechodu pro chodce, který dnes ústí přímo do vjezdu areálu střední školy, o pár metrů výše.

 

Realizací projektu dojde:

  1. ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména však chodců, a to v trase dopravně zatížené komunikace. Výstavba nového chodníku vyvolá u mnoha chodců pocit jistoty a bezpečí při chůzi po ulici Těchanovická, tj. podél silnice III/4621 (zejména pak u ohrožených skupin chodců jako jsou malé děti, senioři, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.) a celkově přispěje ke vzájemnému respektu mezi řidičem a chodcem v rámci silničního provozu (obecně se dá konstatovat, že výstavba, rekonstrukce či modernizace chodníkového tělesa vyvolává u chodců pocit nutnosti dodržovat pravidla jejich chování ve styku se silničním provozem, což bezesporu přispívá k naplnění cílů bezpečností strategie směřující ke snížení nehodovosti);

  2. k posílení prvku bezbariérovosti (zejména u ohrožených skupin chodců jako jsou malé děti, senioři, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.), neboť řešení stavby odpovídá požadavkům na bezbariérové užívání stavby ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. provedení snížené obruby, hmatové úpravy, varovné pásy).

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

 


Vytvořeno: 11. 5. 2023
Poslední aktualizace: 11. 5. 2023 14:35