Obsah

Dotace pro studenty stomatologie

Typ: Informace z úřadu
Dotace pro studenty stomatologie 1Pravidla pro poskytování dotace studentům lékařské fakulty oboru zubní lékařství

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Město Vítkov (dále jen „poskytovatel“) realizuje projekt „Nabídka pro studenty lékařských fakult, budoucí stomatology ve městě“ (dále jen „Nabídka“). Cílem Nabídky je motivovat studenty zubního lékařství k založení vlastní stomatologické praxe ve městě Vítkov.

 2. Město Vítkov nabízí studentům zubního lékařství (v období jejich studia) poskytnutí dotace na základě žádosti za dále stanovených podmínek.

 1. Poskytovatel přijímá žádosti o poskytnutí dotace, vede evidenci všech žádostí včetně podkladů souvisejících s poskytováním dotace.  

 • Žádosti o dotaci je možné podat:
  • poštou na adresu: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov – obálka s žádostí je označena textem ŽÁDOST – VFP a NEOTVÍRAT!

  • osobně na podatelně Městského úřadu Vítkov: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov. Žádost je podána v uzavřené obálce označené textem ŽÁDOST – VFP a NEOTVÍRAT!

  • datovou schránkou: ID datové schránky MěÚ Vítkov: 3seb39i, IČO: 00300870. Žádost obsahuje kopie/scany originálu žádosti se všemi povinnými přílohami včetně podpisů a také formulář žádosti v editovatelné podobě.

 1. Žádost a další informace jsou k dispozici u poskytovatele Nabídky, pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách Města www.vitkov.info.  

 

II.

Podmínky pro poskytnutí a vrácení dotace

 

 1. Dotaci lze poskytnout po schválení žádosti žadatele o dotaci a uzavření smlouvy mezi městem a studentem.

 1. Dotace se poskytuje jako bezúročná podpora a není třeba zasílat její vyúčtování.  

 1. Žadatel, který je studentem lékařské fakulty, obor zubní lékařství, může žádat město Vítkov
  o dotaci ve výši 300 000 Kč. Tato dotace je určena studentům v posledních dvou letech studia. Studenti dotaci mohou čerpat během uvedené doby studia kdykoliv, tedy i v posledním semestru studia a vždy jim náleží v plné výši.

 2. Podmínkou poskytnutí dotace je uzavření smlouvy, kterou se student zaváže, nejpozději do dvou let od ukončení studia, vykonávat praxi zubního lékaře ve městě Vítkov, a to po dobu 5 let od zahájení této lékařské praxe.

 3. Sankce za nesplnění podmínek pro poskytování dotace:

 • Navrácení vyplacené dotace v plné výši v případě nedokončení studia, nezahájení poskytování lékařských služeb na území města Vítkova nebo vykonávání praxe zubního lékaře po kratší než stanovenou dobu.

 1. Žadatel se nemůže dotace domáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

 

III.

Podání žádosti a postup při vyřizování žádosti

 

 1. Žádost lze podat pouze na tiskopise, který je zveřejněn na internetových stránkách Města, přílohou žádosti je potvrzení o studiu.

 2. Poskytovatel dotace má právo vyzvat žadatele k doplnění potřebných dokladů v termínu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Nedoplní-li žadatel požadované doklady v nově stanovené lhůtě 30 dnů, poskytovatel dotace žádost vyřadí a o této skutečnosti žadatele vyrozumí.

 3. Poskytovatel v období mezi podáním žádosti o dotaci a jejím schválení zastupitelstvem města seznámí žadatele se smlouvou o poskytování dotace.

 

IV.

Výše dotace a způsob jejího vyplacení

 

 1. Výše dotace je 300 000 Kč a podmínky poskytnutí (měsíčně, jednorázově) budou upřesněny ve smlouvě.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Konkrétní podmínky poskytování dotace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování dotace.  

 2. Tato Pravidla byla schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne 4. 5. 2022, usnesení č. 1412/25 a nabývají účinnosti dne 6. 5. 2022.

 

 

Ing. Pavel Smolka                                                                     Mgr. Martin Šrubař

     starosta                                                                                    místostarosta

 

 

Přílohy:           

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

 


Vytvořeno: 16. 5. 2022
Poslední aktualizace: 16. 5. 2022 16:30
Autor: Jan Dušek