Obsah

Kotlíkové dotace

Typ: Projekty
Kotlíkové dotace 1 Informace pro domácnosti s nižšími příjmy

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu),

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

 

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),

 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),

 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

 

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla

Limit (Kč)

Tepelné čerpadlo

180 000

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

130 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

 

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,

 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,

 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti              o podporu.

 

Příjem žádostí

Příjem žádostí plánují jednotlivé kraje spustit postupně od léta 2023.

 

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu,

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou  k výměně,

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,

 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,

 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,

 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,

 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,

 • další přílohy definované příslušným krajem.

 

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu

 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

 • kopie zprávy o montáži

 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

 • kopie faktur/daňových dokladů

 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

 

Kam se obrátit pro více informací

 

Kotlíková telefonní linka

595 622 355 (dostupná v době úředních hodin: Po a St 8–17 h, Út a Čt 8–14:30 h a v Pá 8–13 h)

e‑mail: kotliky@msk.cz 

 

Osobní konzultace

Moravskoslezský kraj – krajský úřad

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, kancelář A 106

28. října 117

702 18 Ostrava

 

Čas konzultace lze dopředu rezervovat v rezervačním systému na stránkách Moravskoslezského kraje.

 

Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

 


Vytvořeno: 20. 4. 2023
Poslední aktualizace: 20. 4. 2023 15:24
Autor: Bc. Marek Javorský