Obsah

Návrh Plánu rozvoje a podpory sportu

Typ: Informace z úřadu
Návrh Plánu rozvoje a podpory sportu 1Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. Ve znění pozdějších novel, ukládá obcím a městům povinnost vydat podpůrný dokument v oblasti sportu s názvem Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018 až 2002. Tento návrh plán rozvoje sportu zpracovala firma jk grant s.r.o. zastoupena Ing. Knopem a Ing. Novotným.

Návrh

"Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018 až 2022"

 

Vypracoval:

Ing. Jiří Knopp

Ing. Pavel Novotný

 

jk grant s.r.o.

Ratibořská 169, 747 05  Opava

IČ: 03098761, DIČ: CZ 03098761

www.prodotace.cz

 

OBSAH

Čl. 1. Úvod

Čl. 2. Hlavní cíle

Čl. 3. Hodnotící část

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

 

PŘÍLOHY

Formuláře žádostí

Seznam sportovních zařízení ve městě Vítkov

 

 

ÚČEL

Dokument upravující poskytování dotací (investiční a neinvestiční) z rozpočtu města Vítkov a souhrnný přehled možností využití finanční podpory pro sport, poskytované městem Vítkov pro všechny subjekty, provádějící činnosti a akce v oblasti sportu - zejména sportovní činnosti mládeže od roku 2018 - na neurčito. Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. ve znění pozdějších novel, ukládá obcím a městům povinnost vydat do        30. 6. 2018 podpůrný dokument v oblasti sportu s názvem „Plán rozvoje sportu“. Na základě tohoto ustanovení rozhodla Rada města Vítkov o zpracování dokumentu pod názvem: „Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období  2018 až 2022“.

 

Článek 1

Úvod

Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity, jako veřejně prospěšná činnost, jsou nedílnou součástí života ve městě. Město Vítkov se spolupodílí na financování sportu a sportovních zařízení, přičemž koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch města, dále také kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.

Sportovní činnost na území města Vítkov, provádí především amatérské sportovní kluby. Oblast rozvoje sportu je však zajišťována také prostřednictvím školních zařízení, komerčních tělovýchovných a sportovních aktivit i neorganizovanou tělovýchovou a sportem ve více než 20 sportovních odvětvích (fotbal, hokej, tenis, házená, nohejbal, florbal, šachy, box, vodní turistika, basketbal, atletika, volejbal, stolní tenis, cvičení, aerobik, posilování, strečink a další). Masový a rekreační sport má ve městě širokou základnu a tradici. Aktuální informace o nich je možné zjistit na webových stránkách města www.vitkov.info.

 

Mezi nejznámější patří:

Tělovýchovná jednota Vítkov, z.s., Tělovýchovná jednota Klokočov, z.s., Středisko volného času Vítkov, p.o., hasičský sport provozovaný jednotlivými Sbory dobrovolných hasičů na území města Vítkova, Kynologický klub. Nejvíce sportovců je registrováno v Tělovýchovné jednotě Vítkov z.s. (240 k 31. 12. 2017, z toho do 18 let je 107) a v Tělovýchovné jednotě Klokočov, z.s. (159 k 31. 12. 2017, z toho do 18 let je 43).

 

Článek 2

Hlavní cíle

K zajišťování sportu přistupuje město Vítkov zodpovědně, realizací předkládané „Koncepce podpory sportu ve městě Vítkov“. Město nemá do současné doby ustanoven výbor nebo komisi, která by se přímo zabývala organizací sportu a tělovýchovy, včetně posuzování jednotlivých žádostí na podporu sportu. Do budoucna by bylo vhodné zřídit komisi na organizaci sportu, která by byla poradním orgánem Rady města Vítkov. Nesporně tím bude zajištěna kontinuita a včasné řešení problémů v oblasti místního sportu.

Předkládaný plán koncepce sportu, si klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích na všech úrovních, včetně pohybové rekreace určené širokému spektru obyvatel. Koncepce vytváří podmínky pro sport zejména podle zákona o podpoře sportu. Záměrem je zvýšit zájem občanů Vítkova všech věkových skupin o pohybové, sportovní a volnočasové aktivity. Dále je smyslem této koncepce vytvářet vhodné podmínky pro sport na amatérské, případně profesionální úrovni, s cílem připravit co nejkvalitněji sportovní talenty pro výkonnostní sporty. Podstatným úkolem této koncepce je napomáhat občanům se zdravotním postižením v integraci do společnosti, podpořit zejména talentovanou mládež, a to i nejnižší věkové kategorie. V současné době neprovozuje žádný klub na území města Vítkov své sportovní zaměření na profesionální úrovni, tedy sportovci nemají svůj sport zároveň jako své zaměstnání.

Koncepce si klade mimo jiné za cíl vytvořit příznivější podmínky pro rozvoj především mládežnického sportu na území města Vítkov. Sport a vzdělávání mládeže byly vždy úzce kooperující aktivity, proto je zapotřebí na tuto oblast klást značný důraz také do budoucna. S tím souvisí i odměňování trenérů mládežnických mužstev, jelikož je v dnešní době velmi problematické motivovat rodiče k podpoře sportovních aktivit jejich dětí, když zde není zajištěno řádné vedení jednotlivých sportovních oddílů mládeže. Rovněž si tato koncepce klade za cíl oceňovat pravidelně nejlepší sportovce za jejich mimořádné sportovní i mimosportovní úspěchy. Velmi podstatným cílem je zde také nalezení smysluplného využití volného času, jako nejefektivnějšího nástroje prevence drogové závislosti, alkoholismu a dalších negativních sociálně patologických jevů, projevujících se především u naší mládeže.

Podpůrným materiálem k tvorbě koncepce bylo i dotazníkové šetření mezi občany Vítkova. Této možnosti nakonec využilo 55 občanů města Vítkov (z toho 20 v papírové podobě a 35 v elektronické podobě), kterým děkujeme za jejich názor. Jejich vyjádření byla částečně reflektována v tomto vypracovaném dokumentu.

 

 

1. Formy a podmínky poskytování dotací

Sporty provozované sportovními organizacemi, působícími na území města Vítkov, podporuje město dle svých možností formou dotací na činnost (pořádání konkrétních sportovních akcí, pronájmem či výpůjčkou jednotlivých sportovišť, reprezentaci města). Přednostně budou zabezpečeny akce s pravidelnou historickou a opakovanou aktivitou, akce se záštitou města a případně také akce nejvyššího sportovního významu (např. celokrajské, republikové nebo významné mezinárodní závody) atd. za těchto podmínek: Příjemce dotace uvede na svých propagačních materiálech (např. webové stránky, letáky, pozvánky, sociální sítě) informaci, že činnost jejich oddílu je finančně podporována městem Vítkov.

 

1.1. Dotační program města Vítkov – současný stav

Dotace se zpravidla poskytují jednou ročně na základě schválených „PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA VÍTKOVA“. Sportovní a volnočasové oddíly tak mohou žádat každoročně o podporu své činnosti na organizování jednorázových i pravidelných sportovních a volnočasových aktivit od nejnižší úrovně, po akce mezinárodního významu.

Podpora sportovních oddílů je směřována převážně na částečnou úhradu nákladů na organizaci jejich celoroční sportovní činnosti. Do této oblasti jsou započítány i jednorázové, pravidelné a celoroční soutěže na všech úrovních (od neorganizovaných, celorepublikových nebo i mezinárodních soutěží). Město Vítkov nemá do současné doby vyhlášen samostatný dotační program v oblasti organizace sportu na území Města Vítkov. O dotaci mohou sportovní a volnočasové oddíly na území města požádat, dle schválených „Pravidel k poskytování dotací města na podporu projektů z rozpočtu města Vítkov“. Zástupci jednotlivých sportovních oddílů mohou požádat o individuální nebo programovou dotaci na základě vyplněné žádosti, jejíž formuláře a další podmínky naleznou na webových stránkách města Vítkov – www.vitkov.info , sekce Městský úřad. Do budoucna se jeví jako žádoucí připravit takové prostředí pro žadatele o dotace z oblasti organizace a řízení sportu na území města Vítkov, aby mohli žádost podat komplexně v elektronické podobě. Určitě dojde k zjednodušení celého administrativního procesu podávání žádostí.

 1. Žadatelem o programovou nebo individuální dotaci může být fyzická osoba, podnikající fyzická osoba anebo právnická osoba. Žadatelé o programovou dotaci musí vyplnit formulář na programovou dotaci, který nalezenou na webových stránkách města Vítkov. Přesné termíny podání žádosti na programovou dotaci jsou uvedeny na úřední desce a také na webových stránkách města Vítkov. Ve formuláři o programovou dotaci jsou rovněž všechny povinné údaje, které musí žadatel vyplnit, a také je zde uveden případný seznam povinných příloh. U této programové dotace se vyžaduje min. 20% spoluúčast žadatele.
 2. Žádosti o individuální dotace nejsou podávány na stanoveném formuláři a nevyžadují spoluúčast žadatele. Tyto dotace se podávají kontinuálně během celého kalendářního roku.
 3. Všechny žádosti o programovou nebo individuální dotaci vždy projedná Rada města Vítkov a dotaci buď schválí/neschválí, příp. doporučí/nedoporučí schválit Zastupitelstvu města Vítkov.

 

 

 1. Navrhovaný stav dotačního programu v oblasti podpory sportu města Vítkov

 

Smyslem koncepčního plánu rozvoje sportu na území měst Vítkov, je mimo jiné zjednodušit a zefektivnit podporu jednotlivým spolkům a oddílům, věnujících se sportu ve Vítkově. Při podání žádostí o dotaci z krajských, národních a evropských zdrojů (na oblast sportu), je kladen značný důraz na specifikaci členské základny, podpory rozvoje mládežnického sportu a údržbu sportovišť – z těchto důvodů se jeví jako žádoucí rozdělit sportovní dotační program města Vítkov na několik oblastí.

 

 1. První možností je schválit nový „Dotační titul pro oblast organizace, řízení a podpory sportu ve městě Vítkov“. Zde je nutné předpokládat, že schválení tohoto dotačního titulu, by mohly v budoucnu představovat požadavky jiných „nesportovních spolků“, které by si mohly klást nárok na zřízení nového dotačního titulu pro jinou, než sportovní činnost. Benefitem rozhodnutí o zřízení samostatného dotačního titulu pro oblast sportu, je ale jednoznačná zpětná kontrola využití efektivnosti vynaložených finančních prostředků, dále pak porovnání jednotlivých kapitol v oblasti sportu podle kalendářních let, zrychlení přímé podpory činnosti jednotlivých sportovních oddílů a zpřehlednění situace na úseku údržby o jednotlivá sportoviště ve městě Vítkov.
 2. Druhou možností je schválení samostatné podkapitoly podpory a organizace sportu ve městě Vítkov ve stávajících „PRAVIDLECH PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA VÍTKOVA“. V pravidlech by se podle rozhodnutí Zastupitelstva města Vítkov vyčlenila samostatná kapitola, rozdělená do několika podoblastí podpory, organizace a řízení sportu ve městě. Určitě by bylo vhodné stanovit výši této podkapitoly v částce, odpovídající požadavkům spolků, oddílů a další sportovních organizací z minulých let. S přihlédnutím na reálné možnosti rozpočtu města Vítkov, není zcela jasné, zda by bylo možné tyto finanční zdroje vyčlenit.
  I s ohledem na tuto situaci, bude vhodné hledat v rozpočtu města Vítkov nové zdroje pro podporu této oblasti, kdy především na úseku údržby a technického zázemí jednotlivých sportovišť, je nutné tuto sféru posílit. Dalším podstatným krokem do budoucna bude stanovení max. výše této kapitoly v oblasti sportu - v programové dotaci na několik let dopředu, aby sportovní oddíly měly jistotu, že si mohou každoročně požádat o tuto dotaci.

 

 1. Jak by měl navrhovaný model podoblasti podpory sportu ve městě Vítkov v programové dotaci vypadat

 

Zajisté bude vhodné, navrhovaný nový dotační titul nebo novou podoblast podpory sportu začleněnou do „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočti města Vítkova“ specifikovat do těchto jednotlivých oblasti

 • Oblast podpory talentované mládeže – Tato podoblast dotačního programu se týká podpory především dětí a mládeže ve věku do 19 let, která provozuje volnočasové aktivity pohybového sportovního zaměření a je registrována ve sportovních organizacích se sídlem ve Vítkově nebo v organizacích, které mají sídlo mimo město Vítkov, ale svou činnost provozují na území města Vítkov. Dotace se poskytuje na každého registrovaného člena, který se spolupodílí na financování daného sportovního subjektu svým oddílovým příspěvkem. Výše max. příspěvku je stanovena v „Novém dotačním titulu“ nebo ve schválených „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočti města Vítkova“. Žadatel je vždy povinen doložit při podání žádosti aktuální seznam mládeže do 19. let, a to vždy k 31. 12. předchozího roku (Podmínky seznamu budou specifikovány v novém dotačním titulu nebo ve schválených pravidlech). Žadatel dotace je povinen prokázat výběr oddílových příspěvků svých členů (jmenným seznamem s uvedením data narození a místa bydliště a kopiemi účetních dokladů) za období předchozího kalendářního roku.

Termín pro podání žádostí bude uveden ve vyhlášené programové dotaci, a to na úřední desce nebo na webových stránkách města Vítkova.

 • Oblast podpory pravidelné sportovní a volnočasové činnosti – žadateli mohou být subjekty, které jsou řádně registrovány na území města Vítkova a mají svůj statut nebo jiný dokument, z něhož jednoznačně vyplývá, že tento subjekt pracuje pravidelně celý rok s členskou základnou, kterou tvoří minimálně 50 % sportovců s trvalým pobytem ve městě Vítkov, v oblasti provozování sportu (např. soutěže, trénování, servis, vzdělávání, metodika), za účelem:

- pronájmů sportovišť v rámci pravidelných tréninků a tuzemského soustředění,

- dopravy na zápasy a soustředění,

- materiálního vybavení sportovců,

- poplatků spojených s účastí v registrované soutěži

- odměny trenérům mládeže jednotlivých oddílů nebo mužstev

O tuto dotaci mohou rovněž požádat subjekty, mající sídlo mimo město Vítkov, ale které celoročně provozují sportovní nebo volnočasovou aktivitu ve městě Vítkov a zároveň splňují podmínky členské základy, kterou tvoří minimálně 50 % sportovců s trvalým pobytem ve městě Vítkov.

Termín pro podání žádostí bude uveden ve vyhlášené programové dotaci, a to na úřední desce nebo na webových stránkách města Vítkova.

 • Oblast podpory výjimečných sportovních událostí a další reprezentace města Vítkov

V této oblasti budou podpořeny významné sportovní a společenské akce, které budou na území města Vítkov pořádat sportovní subjekty, které jsou registrovány na území města Vítkova popřípadě mající sídlo mimo město Vítkov, ale které celoročně provozují sportovní nebo volnočasovou aktivitu ve městě Vítkov a zároveň splňují podmínky členské základy, kterou tvoří minimálně 50 % sportovců s trvalým pobytem ve městě Vítkov. Mezi tyto oblasti patří pořádání okresních krajských, národních nebo mezinárodních setkání nebo soutěží.

Výše podpory není v této oblasti omezena, max. výši vždy určí na základě svého rozhodnutí Rada nebo Zastupitelstvo města Vítkov.

Termín pro podání žádostí bude uveden ve vyhlášené programové dotaci, a to na úřední desce nebo na webových stránkách města Vítkova.

 • Oblast podpory údržby a vybudování sportoviště v majetku žadatele o dotaci

Sportovní zařízení pro účely tohoto plánu rozvoje jsou definovány jako objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubor, sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. Sportovní zařízení je v tomto případě ve vlastnictví žadatele. Město Vítkov po důkladné analýze stanoví výši této oblasti v „Novém dotačním titulu“ nebo ve schválených „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Vítkova“. Výše dotačního titulu nebo podoblasti v programové dotaci, musí být v takové výši, aby dostatečně zajistilo základní potřeby pro provozování jednotlivé sportovní oblasti provozované žadatelem.

Žadatel musí při předložení žádosti o dotaci z této oblasti doložit svůj vlastnický poměr k nemovitosti, na které provozuje svou sportovní aktivitu nebo doložit nájemní smlouvu či jiný smluvní vztah k předmětné pozemku. V tomto případě město Vítkov požaduje, aby nájemní či jiná smlouva byla s majitelem nemovitosti uzavřena na min. 10 let od doby podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Vítkova. Bližší podmínky k podání této žádosti budou uvedeny v „Novém dotačním titulu“ nebo ve schválených „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočti města Vítkova“.

 

2. Sportovní organizace s majetkovou účastí města

V případě, že město Vítkov bude vlastnit sportovní organizaci s většinovou nebo 100 % majetkovou účastí, bude podporována přímou dotací v rámci každoročního schvalování rozpočtu na základě předložené žádosti. K datu 31. 5. 2018 zmíněnou sportovní organizaci město Vítkov nevlastní. Dotaci je možno přidělit také sportovní organizaci, která není obchodní společností.

 

3. Sportovní zařízení

Sportovní zařízení pro účel této koncepce je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

 

3.1. Dotace na využívání sportovních zařízení v majetku města

Provoz sportovišť ve vlastnictví města, správu a jejich údržbu kromě údržby sportovních zařízení a tělocvičen u základních a středních škol zajišťují převážně tyto dvě instituce:

 • Středisko volného času Vítkov p.o. – téměř veškeré sportoviště nacházející se v areálu využívaném TJ Vítkov (hřiště na fotbal, tenisové kurty, hřiště na nohejbal, na lukostřelbu, mini golf, hřiště na házeno atd.)
 • Technické služby Vítkov p.o. (areál koupaliště, hřiště na plážový volejbal atd.)

Obě uvedené instituce zřízené městem Vítkov, mají každoročně ve svém schváleném rozpočtu přidělené finanční prostředky určené na údržby a další rozvoj výše uvedených sportovišť. Vzhledem k rozsahu údržby o uvedené sportoviště navrhujeme pravidelně každoročně tuto kapitolu určenou na údržbu sportovišť zvyšovat minimálně o výši inflace.

Rovněž je velmi důležité v této souvislosti disponovat vyčleněným pracovníkem, a to buď ve vedení města Vítkovi nebo na Městském úřadu Vítkov, který bude mít gesci sportu a komunikaci se sportovními oddíly a výše uvedenými příspěvkovými organizacemi na starosti. V současné době je zde reálná možnost získat několik dotačních titulů na údržbu a správu sportovišť, ale především rychlost vyřízení požadavků pro podání žádosti, je zde mnohdy velmi důležitá.

Na území města Vítkov jsou rovněž některé instituce, které mají majetek města ve správě a o údržbu se starají samostatně např. TJ KLOKOČOV. Z dlouhodobějšího hlediska se jeví jako žádoucí, aby veškerou údržbu převzalo do své správy město Vítkov a prostřednictvím výše uvedených dvou příspěvkových organizací se staralo o údržbu a rozvoje těchto sportovišť.

 

3.1.1. Sportovní zařízení ve městě Vítkov

Město vlastní řadu sportovních a tělovýchovných zařízení, která poskytují kvalitní zázemí pro sportovní aktivity obyvatel. Na území města jsou provozována další zařízení pro tělovýchovu a sport v majetku města (v objektech základních škol) nebo jiných subjektů včetně středních škol. Avšak řada sportovišť a jejich vybavení, již nejsou ve vyhovujícím stavu, proto je žádoucí vypracovat strategický dokument, který bude řešit další osud těchto objektů. Sportovní organizace ve městě Vítkov mají poměrně široké členské základny, proto se jeví jako žádoucí vypracovat předmětný dokument neprodleně a po jeho schválení dle jeho znění v oblasti údržby a rozvoje sportovišť, postupovat.

Značný potenciál pro město Vítkov představuje areál bývalého učiliště v městské části Podhradí, kde se v současné době nachází řada sportovišť pro kolektivní sport (např. sportovní hala, bazén, atletika, zázemí pro vodní sporty) a rovněž zachovalé budovy bývalého internátu tvoří dobré podmínky pro využití těchto budov např. k účelům mládežnických soustředění jednotlivých sportovních oddílů (např. fotbalových, florbalových, basketbalových nebo vodáckých oddílů). Vzhledem k uvedeným důvodům, je žádoucí, aby v co nejkratší době proběhla intenzivní diskuze nad dalším směřováním účelu tohoto areálu i za účasti zástupců Moravskoslezského kraje a dalších institucí, např. zástupců Fotbalové asociace ČR nebo jiných sportovních odvětví. Areál představuje možnost skvělé prezentace města Vítkov před širokou veřejnosti a také může zajistit výhodnou propagaci samotného města Vítkov, je však zapotřebí se tímto problémem zabývat v co nejkratším časovém horizontu.

 

3.2. Využívání školních sportovních zařízení v majetku města

Školy a školská zařízení zřizovaná městem Vítkov zajišťují provoz školního sportovního zařízení z finančního příspěvku svého zřizovatele, v souladu se zřizovací listinou. V rámci doplňkové činnosti mohou školy a školská zařízení pronajímat svá sportoviště (tělocvičny, školní hřiště s umělým nebo škvárovým povrchem) pro širokou veřejnost na základě uzavřených smluv, za přesně stanovených podmínek zohledňující tyto parametry:

 • ochrana školního majetku,
 • bezpečnost uživatelů sportovních zařízení,
 • přednostní využívaní časů používání sportovních zařízení pro děti ze školských zařízení

 

4. Ostatní formy podpory

4.1. Propagační forma podpory

Zveřejňování pořádaných sportovních akcí, sportovních výsledků, úspěchů jednotlivých sportovců nebo sportovních oddílů a souhrnný informační servis občanům města Vítkova i ostatní veřejnosti o možnostech sportovního vyžití a trávení volného času na území města, prostřednictvím webových stránek města Vítkov, ve Vítkovském zpravodaji a dalších dostupných sdělovacích prostředcích (např. spolupráce s regionálním tiskem, televizi, rozhlasem apod.).

Vytvoření kalendáře sportovních akcí na kalendářní rok a jeho zveřejnění na webových stránkách města Vítkova a rovněž ve Vítkovském zpravodaji.

 

5. Společenská forma podpory:

V současné době nemá město Vítkov koncepčně zpracované podmínky pro oblast podpory sportu. Současná situace si však vyžaduje její zpracování, jelikož společenská odpovědnost nabývá na čím dál větší důležitosti, je tedy žádoucí se předmětnou problematiku zabývat a nastavit podmínky pro ocenění mimořádných sportovních úspěchů občanů Vítkova, ocenit jejich dlouholeté úsilí a rozvoj sportu ve městě Vítkov a také ocenit mimosportovní aktivity např. na poli FAIR-PLAY. Z těchto důvodů je vhodné nastavit nově podmínky pro:

 • Vyhodnocení nejlepšího sportovce města Vítkov za uplynulý kalendářní rok – jedna z anket při vyhlašování nejlepších sportovců za uplynulý rok ve spolupráci se sportovními organizacemi působcích na území města Vítkova. Slavnostní ocenění může probíhat např. při městském nebo sportovním plese nebo při jiné společenské události.
 • Vytvoření tzv. „Síně slávy“, kde by se každoročně přidávaly nové osobnosti v oblasti sportu na území města Vítkova, a to jako ocenění, za jejich dlouholetý a mimořádný přínos v oblasti sportu.
 • Průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovců, trenérů, funkcionářů nebo sportovních oddílů města Vítkova v oblasti sportu. Ocenění může probíhat formou slavnostního pozvání na jednání Rady či Zastupitelstva města Vítkov nebo přijetí u vedení města Vítkova.
 • Přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve městě Vítkov představiteli města.

 

 

Článek 3

Hodnotící část

Město Vítkov přijímá zodpovědnost za povinnost vytvářet pro občany města vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity podle přijatých konvencí, zákonů, předpisů a dalších doporučení a rovněž se hlásí ke své zodpovědnosti v zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní koncepce.

 

 

Článek 4

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období let 2018 až 2022 využívá všech platných legislativních předpisů. Cílem této koncepce je navrhnout kroky, které by mělo město učinit, aby se rozvoj sportu ve městě trvale zkvalitňoval.
 2. Do budoucna se jeví jako žádoucí vytvořit po podzimních komunálních volbách do zastupitelstva města Vítkov v roce 2018 komisi, zabývající se organizací sportu a údržbou samotných sportovišť a zároveň vyčlenit min. jednoho pracovníka zabývajícího se touto problematikou na Městském úřadě ve Vítkově. Tento pracovník ve spolupráci se zřízenou komisí nebo jiným poradním orgánem by měl za úkol připravit podklady Radě a Zastupitelstvu města Vítkov při:
  • rozdělení dotací vyčleněných na sport a volnočasové aktivity;
  • přerozdělení dotací za neuskutečněné plnění některé z přidělených dotací v rámci organizace a řízení sportu;
  • k tvorbě rozpočtu – kapitola Dotace – Přímá podpora sportu
  • rozdělení finanční rezervy, vytvořené po základním rozdělení dotací určených na podporu sportu.

 

3. Koncepce podpory sportu ve městě Vítkov nabývá účinnosti dnem ………….na základě usnesení Zastupitelstva města Vítkov č. …………ze dne……….

 

Ve Vítkově dne:

 

Ing. Pavel Smolka                                                   Mgr. Oldřich Huška

 


Vytvořeno: 28. 6. 2018
Poslední aktualizace: 28. 6. 2018 10:46