Obsah

Návrh územního plánu Moravice

Typ: Informace z úřadu
Návrh územního plánu Moravice 1Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Moravice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Moravice, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením  § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

konání opakovaného veřejného projednávání o Návrhu územního plánu Moravice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Moravice na udržitelný rozvoj území.

Opakované veřejné projednání o Návrhu územního plánu Moravice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Moravice na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

 

18.2.2019 (pondělí) v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravici č.p. 34.

 

Do Návrhu Územního plánu Moravice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

  • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

  • na Obecním úřadě v Moravici č.p. 34

  • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/ a na webových stránkách Obce Moravice http://www.obecmoravice.cz/index.php?&desktop=uredni_deska  v době od 17.1.2019 do 25.2.2019.

 

Do návrhu Územního plánu Moravice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Moravice na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 17.1.2019 do 25.2.2019.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 25.2.2019, podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 25.2.2019,  každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 25.2.2019, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Rozsah úprav na základě veřejného projednání:

  • Doplnění hranice regionálního ÚSES v jižní části katastrálního území Moravice u hasičské školy.

  • Doplnění textových částí na základě požadavku České geologické služby.

  • Územní plán byl dán do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

  • V ploše RI – rekreace rodinná bylo vloženo do přípustného využití možnost zřízení rodinné rekreace využitím objektů původní zástavby.

 

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

 

Ivana Oršová

  referent odboru výstavby, územního plánování  a životního prostředí

 

Upozornění:

Jedná se o opakované veřejné projednání dle ustanovení § 53 stavebního zákona. Připomínky, námitky a stanoviska je tedy možné podávat pouze k měněnému obsahu územního plánu.

 


Přílohy

Vytvořeno: 15. 1. 2019
Poslední aktualizace: 30. 1. 2019 16:26
Autor: Jan Dušek