Obsah

Návrh územního plánu obce Kružberk

Typ: Informace z úřadu
Návrh územního plánu obce Kružberk 1Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Kružberk a Vyhodnocení vlivů územního plánu Kružberk na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Kružberk, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

konání opakovaného veřejného projednávání o Návrhu územního plánu Kružberk a Vyhodnocení vlivů územního plánu Kružberk na udržitelný rozvoj území.

Opakované veřejné projednání o Návrhu územního plánu Kružberk a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

11. února 2019 (pondělí) v 15:00 hodin v zasedací místnosti bývalé školy v Kružberku, č.p. 100.

 

Do Návrhu Územního plánu Kružberk a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

 • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

 • na Obecním úřadě v Kružberku

 • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/  a na webových stránkách Obce Kružberk http://www.kruzberk.cz/urad-obce/uredni-deska/  v době od 7.1.2019 do 18.2.2019.

 

Do návrhu Územního plánu Kružberk a Vyhodnocení vlivů územního plánu Kružberk na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 7.1.2019 do 18.2.2019.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 18.2.2019, podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 18.2.2019,  každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 18.2.2019, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání  a to v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Rozsah úprav na základě veřejného projednání:

 • Zapracování do textové a grafické části požadavky Ministerstva obrany ČR.

 • Úprava textových částí dle požadavku České geologické služby.

 • V ploše PP stanoven hlavní účel využití – biocentra a biokoridory ÚSES.

 • V odůvodnění v části D.2) doplněn zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 • Úprava zákresu ochranného pásma vodárenské nádrže Kružberk včetně doplnění textové části.

 • V nepřípustných podmínkách v nezastavěném území doplněny fotovoltaické zdroje výroby el.energie.

 • V jižní části obce navržena nová zastavitelná plocha SO-Z10.

 • Odstraněna návrhová plocha SO-Z5.

 • Odstraněna návrhová plocha P-Z7.

 • Odstraněn koridor KT-06.

 • Upraveny přípustné podmínky v ploše RH-2.

 • V ploše OS-1 upraveno nepřípustné využití.

 • Odstraněna návrhová plocha SO-Z3 včetně odstranění přeložky VN 22 kV, koridoru KT-05 a plochy veřejného prostranství P-Z6.

 • V severní části řešeného území k.ú. Staré Lublice navrácena plocha z původního územního plánu SO-Z11.

 • Návrhová plocha SO-Z1 upravena a vymezena dle původního územního plánu.

 • Návrhová plocha SO-Z9 upravena a vymezena dle původního územního plánu.

 

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Ivana Oršová

  referent odboru výstavby, územního plánování  a životního prostředí

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 7. 1. 2019
Poslední aktualizace: 7. 1. 2019 08:19
Autor: Jan Dušek