Obsah

Návrhu územního plánu Melče

Typ: Informace z úřadu
Návrhu územního plánu Melče 1Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Melče a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Melč, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

konání opakovaného veřejného projednávání o Návrhu územního plánu Melče a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Opakované veřejné projednání o Návrhu územního plánu Melče a Vyhodnocení vlivů územního plánu  na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

 

18.2.2019 (pondělí) v 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Melči.

 

Do Návrhu Územního plánu Melče a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

 • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

 • na Obecním úřadě v Melči

 • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/ a na webových stránkách Obce Melč https://www.obecmelc.cz/urad-obce/uredni-deska/ v době od 17.1.2019 do 25.2.2019.

 

Do návrhu Územního plánu Melče a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 17.1.2019 do 25.2.2019.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 25.2.2019, podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 25.2.2019,  každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 25.2.2019, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Rozsah úprav na základě veřejného projednání:

 • Územní plán byl dán do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

 • V koordinačním výkrese doplněna grafická značka a popis Kaple sv. Anny na pozemku parc.č. 188 k.ú. Melč.

 • V textových částech doplněny některé požadavky České geologické služby.

 • U stávající chaty č.e. 86 doplněna plocha pro individuální rekreaci na pozemcích parc.č. 2333/4                a 2333/2 k.ú. Melč.

 • Na části pozemku parc.č. 2538/44 k.ú. Melč vymezena plocha pro rekreaci historicky užívána.

 • Pozemek parc.č. 188, 2733 a část pozemku 184/1 k.ú. Melč v zastavěném území změněna z plochy zahrad na plochy bydlení venkovského typu.

 • Pozemek parc.č. 2299/1 k.ú. Melč zařazen do návrhové plochy hromadné rekreace dle původního územního plánu, na části plochy dojde k aktualizaci zastavěného území.

 • Část pozemku parc.č. 2304/1 k.ú. Melč zařazena do návrhové plochy hromadné rekreace dle původního územního plánu, na části pozemku lemující příjezdovou komunikace je stávající plocha parkoviště.

 • Pozemek parc.č. 2309/5 k.ú. Melč vymezen jako stávající plocha hromadné rekreace za účelem provozování agroturistiky včetně aktualizace zastavěného území.

 • Pozemek parc.č. 2309/1 k.ú. Melč zařazen do plochy smíšené nezastavěného území – sportovně rekreační s možností využívání pro agroturistiku.

 • Pozemek parc.č. 254/2 k.ú. Melč zařazen do ploch návrhových pro bydlení smíšené venkovské.

 • V pohledových plochách kolem dětského domova a nových plochách pro bydlení u kostela, v pohledových plochách u poutního místa Maria Talhof dána do nepřípustných podmínek v plochách mimo zastavěné území možnost umístění staveb nezbytných pro zemědělství podle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona.

 • Do textové části odůvodnění doplněno vypořádání stanovisek, připomínek, námitek po společném a veřejném projednání.

 

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Ivana Oršová, v.r.

referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Upozornění:

Jedná se o opakované veřejné projednání dle ustanovení § 53 stavebního zákona. Připomínky, námitky a stanoviska je tedy možné podávat pouze k měněnému obsahu územního plánu.

 


Přílohy

Vytvořeno: 15. 1. 2019
Poslední aktualizace: 30. 1. 2019 16:26