Obsah

Nová zelená úsporám

Typ: Projekty
Nová zelená úsporám 1Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů z Nové zelené úsporám.

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

 

Kdo může o dotaci žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů

 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

 • Vlastníci stávajících bytových domů

 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů

 • Pověření vlastníci bytových jednotek

 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

 • O výměnu topidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

 

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

 • na výměnu lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Od podzimu 2023 bude podporována i výměna starých plynových kotlů.

 

Podporované typy zdrojů

 • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)

 • lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)

 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)

 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)

 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

 • napojení na soustavu zásobování teplem

 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

 

Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií >, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Změny v podpoře plynových zařízení od 1. dubna 2022

Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem (u bytových domů navíc kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn  a hybridní tepelné čerpadlo) byla podporována pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

U bytových domů skončila 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení.

V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov jsou od 1. července 2022 vyjmuty z podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která vyžívají uvedená paliva.

Změny se netýkají žádostí podaných do 31. března 2022, pro něž platí dosavadní podmínky platné do tohoto data.

 

Jakou výši dotace lze získat

Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 

Typ zdroje tepla

Rodinný dům (Kč)

Bytový dům (Kč / b.j.)

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody

100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000

 

Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

 

Příjem žádostí

 • příjem žádostí běží od října 2021

 • Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

 

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou

 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

 

Kam dál

Pro více informací navštivte oficiální web programu Nová zelená úsporám

 

Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/

 

 


Vytvořeno: 20. 4. 2023
Poslední aktualizace: 12. 5. 2023 07:55