Obsah

Obce v datech

Typ: Informace z úřadu
Obce v datech 1V červenci byla v médiích zveřejněna informace společnosti Obce v datech, s. r. o. týkající se porovnání 206 měst v České republice. V tomto sledování nedopadlo naše město zrovna nejlépe, skončili jsme na 202. místě. Proto jsem se začal intenzivně zabývat tím, jaké údaje jsou posuzovány a z jakých zdrojů jsou data čerpána.

Již v úvodu je třeba se podívat na společnost, která tento výzkum zpracovala. Obce v datech, s.r.o. Tuto společnost založil Ing. Jan Havránek, Ph.D., jako jediný společník, 27. ledna 2017. Již 14. 2. 2017 podala tato společnost žádost do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z maximální možné dotace 4 mil. Kč získali 3 999 972 Kč. Zajímavá je skutečnost, že v tomto období byl Ing. Havránek také předsedou představenstva společnosti AQE advisor, a. s. Tato společnost však o uvedenou dotaci žádat nemohla, protože nebyla mikropodnikem do 10 zaměstnanců, pro které byl dotační titul určen.

Společnosti s ručením omezeným jsou čistě podnikatelské subjekty. Nejinak je tomu i u Obce v datech, s. r. o. Ostatně na jejich webových stránkách se můžeme dočíst: „Na základě dat porovnáváme kvalitu života v 206 obcích. Nabízíme navazující služby, které obcím pomáhají s interpretací dat a strategickým plánováním na základě dat.“ Z toho je zřejmé, že jejich cílem je zejména nabízení služeb, tedy výdělek. Tedy nic neobvyklého, jen kdyby se nestavěli do pozice těch, kteří mohou hodnotit kvalitu života v obcích.

„Kvalitu života“ hodnotí podle 29 vybraných indexů, které mají i určitou váhu. Ta se pohybuje od 1,7% až do 10%. Nikde se však nedočteme, proč byla vybrána zrovna tato kritéria a zdůvodnění použití rozdílných vah jednotlivých indexů. Mimochodem největší váhu 10% má kritérium, které má jednu z nejméně vypovídajících hodnot. Jde o index průměrné délky života. Tento index však není vztažen na konkrétní město, ale na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Jeho vypovídací hodnota o konkrétním městě tedy není příliš velká. Jako příklad uvedu město Černošice. Toto město má cca 7 tis. obyvatel. Ve svém správním obvodu má 79 obcí s celkem 132 tis. obyvateli.

U indexu finanční dostupnosti bydlení se dočteme, že ukazuje průměrnou transakční cenu za metr čtvereční bytů na území obce vztaženou k průměrné hrubé mzdě v kraji dané obce. Informace o průměrné transakční ceně vychází z databáze internetového portálu cenovamapa.org. A v tom je drobná nejasnost, na těchto stránkách se můžeme dočíst, že sledují ceny bytů pouze ve městech nad 10 000 obyvatel. Tuto informaci mám písemně ověřenu. Na můj dotaz mi bylo odpovězeno toto: „Máte pravdu, že portál cenovamapa.org sleduje transakční ceny bytů v obcích nad 10 000 obyvatel a v obcích v blízkosti největších měst ČR. Problémem nekompletnosti datové sady pro všechny obce s rozšířenou působností jsme se intenzivně zabývali a byl vytvořen model, který obcím, pro které nejsou ceny sledovány, přiřazuje hodnotu na základě proměnných (transakční ceny z cenové mapy v obcích v okolí, geografická lokalita, ceny inzerované na realitních portálech za reality v obci a okolí apod.). Model byl podroben opakovanému testování, a proto věříme, že výsledné hodnoty přiřazené obcím, a tedy data používaná pro výpočet indexu, jsou velmi dobře aproximována.“ Tato odpověď mě moc neuspokojila v mých pochybnostech o hodnověrnosti získaných údajů.

Na webu se nedají dohledat konkrétní informace, které byly použity při vypočítávání jednotlivých indexů. Také neznáme důvody pro zvýhodnění některých indexů.  U mnoha skutečností nemá vedení měst žádnou, př. minimální,  možnost je pozitivně ovlivnit. Například index silniční sítě či železniční dopravy, př. důsledky poválečného vývoje…  Osobně tento výzkum a jeho výsledky vůbec nepřeceňuji. Vím, že Vítkov má své problémy, ale na druhou stranu má i svá pozitiva. Důležitější jsou názor a pocity našich občanů, než nějaké nehodnověrné srovnávání. A v tomto pohledu jsem optimista a věřím, že v hodnocení našich obyvatel bychom dopadli mnohem lépe. 

Pavel Smolka
starosta města 


Vytvořeno: 12. 9. 2019
Poslední aktualizace: 12. 9. 2019 09:14