Obsah

Pronájem areálu minigolfu

Typ: Informace z úřadu
Pronájem areálu minigolfu 1Rada města ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce č. p. 7, vyhlašuje záměr na pronájem areálu minigolfu v Husově ulici ve Vítkově.

Pronájem areálu minigolfu na Husově ul. na pozemku parc. č. 2146/5 k.ú. Vítkov v majetku Města Vítkova (dále jen “zadavatel“), ve kterém se nachází:

  • zděná budova (klubovna se skladovacím prostorem 22,7 m2 včetně sociálního zázemí s pergolou

  • golfové hřiště s 18 herními prvky

 

Možnost pronájmu od 1. 4. 2020

 

V písemných návrzích očekáváme:

  1. Základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče, doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky (prostá kopie) s uvedením osoby odpovědného zástupce a dokladem o praxi této osoby, výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů (prostá kopie).

  2. Popis využití celé plochy areálu minigolfu.

  3. Záměr/studii s dispozičním řešením opravy, rekonstrukce nebo stavby nové zděné budovy, realizované uchazečem, která může sloužit k podnikání v oblasti  občerstvení (restaurační zařízení) v areálu minigolfu.  Záměr/studie bude dále obsahovat rozpis/nabídku finanční náročnost realizace, která bude členěna na položky bez DPH, DPH a cenu celkem).

  4. Návrh opravy, rekonstrukce nebo výměny herních prvků golfového hřiště požadované po zadavateli. 

  5. Návrh smluvního vztahu mezi uchazečem a zadavatelem (např. doba pronájmu v návaznosti na výši investice uchazeče – minimálně 5 let, výše nabídkové ceny nájmu). V případě opravy, rekonstrukce nebo stavby nové zděné budovy způsob umořování nákladů uchazeče v  nabídkové ceně nájmu.  Jiné podmínky či návrhy uchazeče.

 

Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem „Neotevírat, NP – Minigolf“, nejpozději dne 28.02.2020 v 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Vítkov, odbor služeb – Jiří Grigier. Prohlídku nebytových prostor lze dohodnout s Ing. Šárkou Medunovou, ředitelkou Střediska volného času Vítkov (mobil 605551136), která může současně poskytnout podrobnější informace.

Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou města Vítkova na základě předložených písemných návrhů na své schůzi. Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné. Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

 


Vytvořeno: 11. 2. 2020
Poslední aktualizace: 11. 2. 2020 11:21
Autor: Jan Dušek