Obsah

Územní plán Budišova nad Budišovkou

Typ: Informace z úřadu
Územní plán Budišova nad Budišovkou 1Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Budišova nad Budišovkou a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu města Budišov nad Budišovkou, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Budišova nad Budišovkou a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Opakované veřejné projednání o Návrhu územního plánu Budišova nad Budišovkou a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

12. listopadu 2020 (čtvrtek) od 14:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Budišova nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2.

 

Do Návrhu Územního plánu Budišova nad Budišovkou a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

 • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin.

 • na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, na odboru služeb, bytového hospodářství, životního prostředí, výstavby a územního plánování, Partyzánská 229, Budišov nad Budišovem

 • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/  a na webových stránkách Města Budišova nad Budišovkou https://www.budisov.eu/mestsky-urad/uredni-deska/ v době od 13.10.2020 do 19.11.2020.

 

Do upraveného Návrhu Územního plánu Budišova nad Budišovkou a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 13.10.2020 do 19.11.2020.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 19.11.2020, podat námitky proti návrhu územního plánu pouze v rozsahu provedených úprav, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 19.11.2020,  každý uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu pouze v rozsahu provedených úprav. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 19.11.2020, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Rozsah úprav na základě veřejného projednání:

 • Začlenění pozemku parc.č. 1170/4 k.ú. Podlesí nad Odrou do návrhové plochy smíšené vesnické.

 • Zařazení pozemku parc.č. 560/46 k.ú. Budišov nad Budišovkou z plochy rodinné rekreace do plochy bydlení individuální v rodinných domech – městské a příměstské. 

 • Úprava a změna funkční plochy pozemku parc.č. 138 k.ú. Guntramovice z plochy zeleně přírodního charakteru na plochu smíšenou obytnou.

 • Převedení pozemku parc.č. 2282/6 k.ú. Budišov nad Budišovkou do plochy bydlení individuální BI včetně doplnění této plochy do využití podmíněně přípustného.

 • Doplnění do výrokové části podmíněně přípustné využití pro plochu OS označenou jako Z5.1.

 • Doplnění do textových a grafických částí seznam památných stromů včetně ochranných pásem.

 • Doplnění požadavků Ministerstva obrany.

 • Doplnění požadavků České geologické služby.

 • Doplnění požadavků orgánu památkové péče.

 

Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

                                                                                  Ivana Oršová

                                                            referent odboru výstavby, územního plánování

                                                                               a životního prostředí

 

Přílohy ke stažení: 

 


Vytvořeno: 12. 10. 2020
Poslední aktualizace: 12. 10. 2020 15:53
Autor: Jan Dušek