Obsah

Územní plán obce Březová

Typ: Informace z úřadu
Územní plán obce Březová 1Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území.

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Březová, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e

konání opakovaného veřejného projednávání o Návrhu územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území.

Opakované veřejné projednání o Návrhu územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

26. března 2019 (úterý) v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Březové.

 

Do Návrhu Územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

  • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

  • na Obecním úřadě v Březové

  • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/  a na webových stránkách Obce Březová http://www.obec-brezova.cz/urad-obce/uredni-deska/ v době od 21.2.2019 do 2.4.2019.

 

Do návrhu Územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 21.2.2019 do 2.4.2019.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 2.4.2019, podat námitky k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 2.4.2019,  každý uplatnit své připomínky k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 2.4.2019 uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Rozsah úprav na základě veřejného projednání:

  • Územní plán byl dán do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

  • Do textové části zapracování možnosti zřízení prvků z komplexních pozemkových úprav ve všech plochách.

  • Odstranění z výkresové i textové části návrh cykloturistického koridoru v k.ú. Lesní Albrechtice vedoucí přes oboru Jelenice.

  • Doplnění plochy smíšené obytné venkovské Z28 v k.ú. Lesní Albrechtice.

  • Změna využití plochy Z22 k.ú. Jančí (z plochy veřejné zeleně do plochy smíšené venkovské).

  • Úprava podmínek nepřípustného využití v ploše VZ v k.ú. Březová.

  • Doplnění podmínky v části zásobování vodou – zajistit trvalou přístupnost nově navržených vodovodních řádů.

 

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Upozornění: Upravený návrh územního plánu se bude na opakovaném veřejném projednání projednávat pouze v rozsahu provedených úprav. Proto připomínky, stanoviska a námitky mohou směřovat pouze do provedených úprav územního plánu.

 

Ivana Oršová

  referent odboru výstavby, územního plánování  a životního prostředí

 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 2. 2019
Poslední aktualizace: 25. 2. 2019 11:25
Autor: Jan Dušek