Obsah

Územní plán obce Březová

Typ: Informace z úřadu
Územní plán obce Březová 1Oznámení o zahájení řízení o územním plánu a místě a době konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Březová, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením  § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje

zahájení řízení o územním plánu a konání veřejného projednávání o Návrhu územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání o Návrhu územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

 

12. listopadu 2018 (pondělí) v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Březové.

 

Do Návrhu Územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

 • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

 • na Obecním úřadě v Březové

 • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/ a na webových stránkách Obce Březová http://www.obec-brezova.cz/urad-obce/uredni-deska/ v době od 8.10.2018 do 19.11.2018.

 

Do návrhu Územního plánu Březová a Vyhodnocení vlivů územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 8.10.2018 do 19.11.2018.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne veřejného projednání podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne veřejného projednání  každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Výčet změn, které byly od společného jednání provedeny:

 • Zapracování limitů využití území ložiska stavebního kamene a plochy prognózního zdroje do textové části odůvodnění.

 • Odstranění plochy Z2 k.ú. Lesní Albrechtice.

 • Zapracování podmínek do textové části Ministerstva obrany.

 • Zapracování požadavků Státního pozemkového úřadu do textové části.

 • Zapracování do textové části odůvodnění popis odvádění a čištění odpadních vod.

 • Odstranění plochy veřejného prostranství  na ploše Z1 k.ú. Lesní Albrechtice.  

 • Odstranění plochy Z6 k.ú. Lesní Albrechtice z ploch pro bydlení a zařazení do ploch veřejných prostranství.

 • Zapracování požadavků do textové části návrhu ÚP Ředitelství silnic a dálnic.

 • Odstranění územní rezervy R1, R2, R3, R4, R5, R10.

 • Úprava plochy Z5 k.ú. Lesní Albrechtice dle schválené změny č. 7 stávajícího územního plánu.

 • Zapracování rozšíření komunikace Lesní Albrechtice – Jelenice dle projektové dokumentace.

 • Vypuštění plochy Z7 k.ú. Březová pro sport a rekreaci z návrhových ploch.

 • Změna plochy Z22 k.ú. Jančí na plochu veřejné zeleně.

 • Doplnění ochranných pásem památných stromů.

 • Odstranění ploch územních rezerv pro větrné elektrárny R6, R7, R8, R9.

 • Dopracování textové části odůvodnění splnění požadavků zadání.

 • Zapracování požadavků SmVaK Ostrava.

 • Zařazení komunikace na ploše Z12  k.ú. Březová jako veřejně prospěšnou stavbu VD4.

 • Zařazení veřejné stezky pro nemotorovou dopravu za ploše Z25 k.ú. Březová jako veřejně prospěšnou stavbu VD11.

 • Vymezení nové plochy Z26 k.ú. Jančí.

 • Vymezení nové plochy Z25 k.ú. Jančí.

 • Zařazení některých ploch veřejných prostranství do ploch smíšených venkovských k.ú. Jančí, Březová, Lesní Albrechtice, Leskovec, Gručovice.  

 • Na ploše Z19 k.ú. Leskovec u Vítkova zrušena podmínka zpracování územní studie.

 • Na ploše Z8 k.ú. Březová zrušena podmínka zpracování územní studie.

 • Urbanistická koncepce – zrušena výsková hladina zástavby 13m; zrušeno vymezení rozmezí stavebních pozemků.

 • Koncepce uspořádání krajiny návrhu ÚP – doplnění omezení přípustnosti oplocení a migračních bariér mimo zastavěné území v migračním území; doplnění limitů.

 • Odstraněna VPS VD3 k.ú. Březová.

 • Zapracování koridoru územní rezervy D501 pro přeložku silnice I/57.

 • Stanovení etapizace v ploše Z16 k.ú. Březová u Vítkova.

 • V ploše Z16 k.ú. Březová u Vítkova vymezení plochy TI pro technickou infrastrukturu-inženýrské sítě.

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 


Přílohy

Vytvořeno: 8. 10. 2018
Poslední aktualizace: 8. 10. 2018 15:05