Obsah

Územní plán obce Kružberk

Typ: Informace z úřadu
Územní plán obce Kružberk 1OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUŽBERK A MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Kružberk, v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje

zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Kružberk pořizované zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona a termín konání veřejného projednání.

Veřejné projednání o Návrhu  Změny č. 1 územního plánu Kružberk se uskuteční dne

 

30. září 2020 (středa) v 15:00 hodin,  v zasedací místnosti obecního úřadu Kružberk č.p. 84.

 

Do návrhu  Změny č. 1 Územního plánu Kružberk je možné nahlížet:

  • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

  • na Obecním úřadě v Kružberku

  • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/  a na webových stránkách Obce Kružberk http://www.kruzberk.cz/urad-obce/uredni-deska/  v době od 21.8.2020 do 7.10.2020.

 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Kružberk je zároveň doručováno veřejnou vyhláškou.

Do návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kružberk je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 21.8.2020 do 7.10.2020.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 7.10.2020, podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne veřejného projednání  každý uplatnit své připomínky, tj. do 7.10.2020. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky sousední obce. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 7.10.2020, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

 

Ivana Oršová

  referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Příloha:

 


Příloha

Vytvořeno: 20. 8. 2020
Poslední aktualizace: 20. 8. 2020 10:23
Autor: Jan Dušek