Obsah

Územní plán obce Radkov

Typ: Informace z úřadu
Územní plán obce Radkov 1Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Radkov a Vyhodnocení vlivů územního plánu Radkov na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Radkov, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením  § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e

konání opakovaného veřejného projednávání o Návrhu územního plánu Radkov a Vyhodnocení vlivů územního plánu Radkov na udržitelný rozvoj území.

Opakované veřejné projednání o Návrhu územního plánu Radkov a Vyhodnocení vlivů územního plánu Radkov na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

 

20. března 2019 (středa) v 15:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Radkově.

 

Do Návrhu Územního plánu Radkov a Vyhodnocení vlivů územního plánu Radkov na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

  • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

  • na Obecním úřadě v Radkově

  • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/ a na webových stránkách Obce Radkov http://www.obecradkov.cz/uredni_deska.htm v době od 14.2.2019  do 27.3.2019

 

Do návrhu Územního plánu Radkov a Vyhodnocení vlivů územního plánu Radkov na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 14.2.2019  do 27.3.2019

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 27.3.2019, podat námitky k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 27.3.2019,  každý uplatnit své připomínky k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 27.3.2019 uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Rozsah úprav na základě veřejného projednání:

  • V průběhu pořizování byla vydána a nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 ZÚR MSK. Územní plán  byl dán do souladu s touto Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

  • Došlo k rozšíření plochy SO-Z4 dle původního územního plánu.

  • Došlo k rozšíření plochy zeleně ostatní a specifické ZX-01.

  • Byla vymezena nová plocha SO-Z7 za účelem mírného rozšíření plochy smíšené obytné SO-R1.

  • Byla rozšířena plocha SO-Z6 v části Radkov – Dubová.

  • Došlo k vymezení plochy SO-Z8 v části Radkov – Dubová z důvodu skutečného užívání části lesního pozemku.

  • Byla doplněna textová část Návrhu územního plánu na základě požadavku České geologické služby – v ploše O-3 akceptovat poddolované území č. 4472.

 

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Upozornění: Upravený návrh územního plánu se bude na opakovaném veřejném projednání projednávat pouze v rozsahu provedených úprav. Proto připomínky, stanoviska a námitky mohou směřovat pouze do provedených úprav územního plánu.

 

Ivana Oršová

  referent odboru výstavby, územního plánování  a životního prostředí

 


Přílohy

Vytvořeno: 13. 2. 2019
Poslední aktualizace: 13. 2. 2019 10:48
Autor: Jan Dušek