Obsah

Územní plán obce Svatoňovice

Typ: Informace z úřadu
Územní plán obce Svatoňovice 1​​​​​​​OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O „NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATOŇOVICE“ A „VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ“

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování   a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel územního plánu obce Svatoňovice, na základě schváleného zadání územního plánu Svatoňovice, pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování „Návrhu Územního plánu Svatoňovice" a „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje konání společného jednání o „Návrhu Územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ na den   

5. prosince 2019 (čtvrtek) v 10:00 hodin

 

se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti rady Městského úřadu ve Vítkově, místnost č. 113 v přízemí Městského úřadu Vítkov.

Návrh územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je zároveň v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doručován veřejnou vyhláškou.

Dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzývá pořizovatel krajský úřad a dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky sousední obce.

Do 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Svatoňovice a vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území včetně jeho příloh, nelze tyto dokumenty zveřejnit na úřední desce v plném rozsahu, pořizovatel v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) uvádí tyto informace:

Do návrhu Územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, zpracovaného dle ustanovení § 13 odst. 1 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu a evidence územně plánovací činnosti, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 458/2012 Sb. a č. 13/2018 Sb., bude uvedeným orgánům umožněno dle § 50 odst. 2 stavebního zákona nahlížet ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do 6.1.2020 na:

 

  • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

  • na Obecním úřadě ve Svatoňovicích, Svatoňovice č.p. 70, 747 87 Budišov nad Budišovkou.

  • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova aktuality/ a na webových stránkách obce Svatoňovice https://www.e-deska.cz/svatonovice/ .

 

Stanoviska a připomínky lze uplatnit písemně na adresu pořizovatele:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

                                                                                                                   Ivana Oršová

                                                                                                  referent odboru výstavby, územního

                                                                                                      plánování a životního prostředí

 

 

Přílohy: 

 


Přílohy

Vytvořeno: 13. 11. 2019
Poslední aktualizace: 13. 11. 2019 09:58