Obsah

Územní plán obce Svatoňovice

Typ: Informace z úřadu
Územní plán obce Svatoňovice 1​​​​​​​Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Svatoňovice, v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje

konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Opakované veřejné projednání o Návrhu územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne

25. října 2021 (pondělí) v 15:00 hodin v místnosti knihovny Obecního úřadu ve Svatoňovicích.

 

Do Návrhu Územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovaného formou opatření obecné povahy je možné nahlížet:

 • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – v pondělí a středu od 8.00 do 10:00 a od 14:00 do 17.00 hodin.

 • Na Obecním úřadě ve Svatoňovicích

 • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/  

 • na webových stránkách Obce Svatoňovice https://www.e-deska.cz/svatonovice/

 

Do návrhu Územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 24.9.2021 do 1.11.2021.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1.11.2021, podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1.11.2021,  každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne opakované veřejného projednání, tj. do 1.11.2021, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání a to v rozsahu těchto úprav. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Rozsah úprav na základě veřejného projednání:

 • změna plochy BV na pozemcích st.p. 113 a st.p. 535 na plochu drážní dopravy

 • zařazení pozemku parc.č. 1822/10 z plochy zemědělských pozemků do plochy návrhové ZZ – zahrady

 • úprava legendy koordinačního výkresu dle požadavků orgánu státní památkové péče

 • doplnění výhradních ložisek

 • doplnění záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodních toků Moravice a Budišovka

 • zakreslení koridoru pro VVN Vítkov – Moravský Beroun

 

Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Přílohy: 

 •  


Vytvořeno: 22. 9. 2021
Poslední aktualizace: 22. 9. 2021 15:59
Autor: Jan Dušek