Obsah

Vyjádření starosty k opravám silnic

Typ: Informace z úřadu | Doprava
Vyjádření starosty k opravám silnic  1Vážení občané,
pokusím se osvětlit komplikovanou situaci kolem opravy Oderské, ale zejména Budišovské ulice. Pokud se budu v něčem opakovat a psát to, co již někteří z vás ví, tak se omlouvám.

Základní fakta. Komunikace je vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě ji má Správa silnic Moravskoslezského kraje. Ti zadali zpracování projektové dokumentace. Projekčně se řešilo i budování nových opěrných zdí a propustků. Na Oderské ulici bude prováděna oprava povrchu odfrézováním starého asfaltu a položením nového. To se dá realizovat při částečných uzavírkách silnice. Stav Budišovské ulice si vyžádal navíc i zpevnění podloží pod asfaltem speciální technologií. Při použití této technologie není možno umožnit, ani částečně, průjezd vozidel. Proto je nutné na nezbytně nutnou dobu silnici úplně uzavřít.

Když se o připravované opravě těchto komunikací dozvěděl SmVaK, vlastník vodovodních řadů, přišel s tím, že by potřeboval vyměnit vodovod v Oderské i v Budišovské ulici. A protože nikdo ze zainteresovaných nechtěl, aby se za několik let kopalo do nové cesty, tak se dohodly podmínky, za kterých jim výměna vodovodu bude povolena. Proto se cesty rozkopaly o tři měsíce dřív. Následně musela proběhnout technologická pauza, aby výkop, byť byl hutněn, ještě auta ujezdila. Jinak by se nový asfalt propadl. Po tuto dobu měly být výkopy udržovány a dosypávány. Víme, že to tak mnohdy nebylo, proto jsme několikrát požadovali sjednání nápravy. Že to nebylo ideální, to víme všichni. Ale chtěl bych zdůraznit, že v této situaci jsme mohli žádat, nikoliv nařizovat.

Ve výběrovém řízení na opravu cest, které zrealizoval „kraj“, vyhrála firma Strabag. Ta celou stavbu realizuje. Ve smlouvě mají, kromě jiného, i termíny, které musí dodržet. Pokud tak neučiní, vystavují se penalizaci.

A teď k největšímu problému, kterými jsou úplné uzávěry, kdy nebude možno v určitém čase vůbec přijet nejenom na sídliště, ale ani k rodinným domům a firmám. Nejdříve bych uvedl informaci zástupce silničního správního úřadu: „Povolovací proces u rekonstrukce komunikací, propustků a opěrných zdí procházel přes Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb, plnící funkci silničního správního úřadu. V první fázi v režimu stavebního řízení a v druhé fázi v režimu povolení částečných a úplných uzavírek s přechodným umístěním dopravního značení.

V obou případech se Město Vítkov stalo účastníkem řízení s právem nahlížet do zpracované dokumentace a postupu prací, které se na závěr řízení stala předmětem vydaného povolení. Před zahájením jednotlivých částí uzavírek proběhlo na Městském úřadě ve Vítkově jednání za účasti všech zainteresovaných stran (investor, dodavatel prací, dodavatel značek, dopravci, správa komunikací, zástupci obchodních řetězců, zástupci firem a zástupci města).  

Způsob umístění přechodného dopravního značení, z pohledu bezpečnosti silničního provozu,  posuzovala Policie ČR, Dopravní inspektorát v Opavě.

Nad průběhem stavby dohlíží pracovní skupina složena ze zástupců investora, dodavatele prací a určený stavební dozor. Kontrolní prohlídky probíhají každých 14 dnů v úterý v 10 hod. s možností účasti silničního správního úřadu a zástupců Města Vítkova. Vedle vynucených úprav technologických postupů se nejpalčivějším problémem pro město stalo dodržování termínů, prašnost na staveništi, nerovnost vozovky po výkopech a v neposlední řadě koordinace prací se stavbou autobusového zálivu.

Musíme uznat, že přes značné úsilí se nepodařilo docílit ideálního stavu v pravidelných vysprávkách výmolů po výkopech a snižování prašnosti. I přes 2x denní kropení vozovky byl stav neuspokojivý, s oprávněnou kritikou veřejnosti“.

Takže v současné chvíli jsou na stránkách města zveřejněny aktuální termíny jak částečných, tak úplných uzavírek. Pokud budou respektovány, nemělo by se stát, že někdo neodjede nebo nepřijede. V závěru minulého týdne jsme nechali městskou policií roznést informační letáky do všech domů, jejichž obyvatelé budou uzavírkou na Budišovské omezeni.  Protože jsme si vědomi toho, že je velký problém s umístěním všech aut, která parkují na sídlišti, rozhodli jsme se dočasně zrušit na náměstí jak parkování s parkovacím kotoučem, tak jsme umožnili vjezd a parkování do části náměstí před městským úřadem. Problém to zcela nevyřeší, ale možná zmírní. Dále bych vás chtěl upozornit, že od pondělí bude změněn vjezd a výjezd z parkoviště na náměstí. Stávající napojení na Budišovskou bude nefunkční, proto bude vytvořen nový vjezd i výjezd na parkoviště přímo z křižovatky. Je to nejjednodušší řešení, jak zachovat parkování na náměstí.

Chtěl bych vás ubezpečit, že našim zájem je nejenom minimalizovat nepříznivé dopady stavby na obyvatele, ale také přispět k tomu, aby byla stavba provedena v řádné kvalitě, protože bude sloužit nám všem dlouhá léta.

Na závěr bych chtěl uvést, že nejenom tato stavba omezuje naše občany. Například v současné době se dělá rekonstrukce výtahu v bytovém domě v Budišovské ulici č.p. 877, ve kterém bydlí převážně senioři. Budou bez výtahu téměř dva měsíce, takže zejména pro seniory bydlící ve vyšších patrech šestipodlažní budovy to může být velký problém. Náhradní řešení nemáme, takže to budou muset nějak zvládnout a tímto jim děkuji za trpělivost a shovívavost.

Pavel Smolka

starosta města


Vytvořeno: 23. 8. 2018
Poslední aktualizace: 8. 10. 2018 15:03