Obsah

Změna č. 2 územního plánu města Vítkova

Typ: Informace z úřadu
Změna č. 2 územního plánu města Vítkova 1OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA A MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu města Vítkova, v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu Vítkova pořizované zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona a termín konání veřejného projednání.

Veřejné projednání o Návrhu  Změny č. 2 územního plánu Vítkova se uskuteční dne

29. března 2021 (pondělí) v 15:00 hodin, 

v zasedací místnosti rady v přízemí Městského úřadu Vítkov.

 

Do návrhu  Změny č. 2 Územního plánu Vítkova je možné nahlížet:

  • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 –  v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické domluvě. 

  • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/  v době od 22.2.2021 do 5.4.2021.

 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Vítkova je zároveň doručováno veřejnou vyhláškou.

Do návrhu Změny č. 2 Územního plánu Vítkova je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 22.2.2021 do 5.4.2021.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 5.4.2021, podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne veřejného projednání  každý uplatnit své připomínky, tj. do 5.4.2021. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky sousední obce. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 5.4.2021, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Ivana Oršová, v.r.

referent odboru výstavby, územního plánování  a životního prostředí

 

Přílohy:

 


Přílohy

Vytvořeno: 22. 2. 2021
Poslední aktualizace: 24. 2. 2021 09:13
Autor: Jan Dušek