Obsah

Pravidla pro poskytování individuálních dotací

Typ: Projekty
Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova

Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova (dále jen „Pravidla“)

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

 1. Účelem těchto Pravidel je stanovení podmínek pro žadatele a příjemce dotace, poskytované z rozpočtu Města Vítkova.

 2. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města fyzické nebo právnické osobě na stanovený účel, vyjma organizací, jejichž zřizovatelem je Město Vítkov.

 3. Na dotaci není právní nárok.

 4. Dotaci lze poskytnout na základě Žádosti o poskytnutí individuální dotace a na základě uzavření Veřejnoprávní smlouvy (smlouvy o poskytnutí individuální dotace).

 5. Žadatelem se rozumí zejména fyzická osoba, nebo právnická osoba (spolky, ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církevní organizace a další), které mají sídlo, trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost na území města Vítkova, nebo pořádají akce pro občany města Vítkova, nebo město reprezentují nebo zajišťují služby pro občany s trvalým pobytem na území města Vítkova.

 6. Příjemcem dotace se rozumí zejména fyzická, nebo právnická osoba, se kterým byla uzavřena smlouva o dotaci

 7. Poskytovatelem se rozumí Město Vítkov.

 8. Jednotlivým případem se rozumí jeden subjekt žádající o dotaci na jeden projekt.

 9. Příslušným výborem se rozumí sportovní výbor, který posuzuje žádosti z oblasti sportu a finanční výbor, který posuzuje ostatní žádosti o dotaci.

 10. Veřejnoprávní smlouvou se rozumí smlouva uzavírána při poskytování dotace splňující náležitosti dle § 10a zákona o rozpočtových pravidlech.

 11. Projektem se rozumí konkrétně definovaná akce nebo činnost uskutečňovaná konkrétním žadatelem.

 12. Orgánem města se rozumí Rada města Vítkova nebo Zastupitelstvo města Vítkova.

 

 

Článek 2

Postup žadatele

 

 1. O dotaci žádá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba prostřednictvím písemné žádosti na formuláři „Žádost o poskytnutí individuální dotace“ (dále jen Žádost).  Formulář tvoří přílohu těchto Pravidel.

 2. Součástí Žádosti jsou přílohy:

 • Čestné prohlášení k žádosti o individuální dotaci o tom, že žadatel má vyrovnané závazky vůči Městu Vítkov, jeho organizacím a veškerým státním organizacím včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů,

 • Rozpočet,

 • Sportovní organizace navíc vyplní Přehled pro sport.

Vzory výše uvedených příloh k Žádosti tvoří přílohu těchto Pravidel.

 1. Žadatel doručí Žádost na předepsaném formuláři s povinnými přílohami buď elektronicky na podatelna@vitkov.info nebo v obálce označené názvem „INDIVIDUÁLNÍ DOTACE“ na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nebo poštou na adresu: Městský úřad Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

 

Článek 3

Podávání Žádostí

   

 1. Termíny pro podání Žádostí jsou 31. 12. a 30. 6. kalendářního roku.

 2. O Žádostech, které jsou podány mimo výše uvedené termíny, rozhodne dle požadované výše dotace příslušný orgán města, po projednání v příslušném výboru.  Tyto žádosti budou přijímány ve výjimečných případech.

 3. Poskytovatel má právo požádat žadatele o předložení doplňujících podkladů.

 4. Ve formuláři Žádosti musí být vyplněny všechny požadované údaje dle skutečnosti k datu podání Žádosti.

 5. Žádosti o poskytnutí dotace včetně příloh se žadatelům nevrací.

 6. Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i ostatních formulářích.

 7. Žadatel je povinen oznámit každou změnu údajů uvedených v Žádosti a skutečnosti mající vliv na poskytnutí dotace do 15 dnů od jejího vzniku finančnímu odboru (zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, sídla atd.).

 8. V případě, že před zahájením čerpání dotace vzniknou na straně žadatele jakékoliv překážky, které brání realizaci projektu, na který má být dotace poskytnuta, je žadatel povinen tuto skutečnost bez prodlení písemně oznámit finančnímu odboru. Pokud dotaci již obdržel, vrátí jí na účet poskytovatele, uvedený ve smlouvě, a to do 15 dnů od oznámení finančnímu odboru.

 

 

Článek 4

Postup výborů a orgánů města při rozhodování o poskytnutí dotace

 

 1. Finanční odbor prověří formální a obsahové náležitosti přijaté Žádosti, a úplnost požadovaných příloh.

 2. Pokud bude Žádost neúplná nebo nesprávně vyplněná, vyzve finanční odbor žadatele, aby ve stanovené lhůtě Žádost doplnil nebo upřesnil. Pokud tak neučiní, Žádost nebude dále posuzována. O této skutečnosti finanční odbor uvědomí žadatele a tato skutečnost bude dále uvedena v zápisu, resp. usnesení příslušného výboru.

 3. Všechny Žádosti splňující podmínky dané zákonem a podmínky stanovené Pravidly a podané v předepsaném termínu jsou předloženy příslušnému výboru k posouzení.

 4. Žadatel může být vyzván příslušným výborem k tomu, aby se dostavil k ústnímu jednání o dotaci.

 5. příslušný výbor, který rovněž navrhne výši a přesný účel jednotlivých dotací pro oprávněné žadatele a návrh předá k rozhodnutí orgánům města.

 6. Na základě doporučení výboru předkládá finanční odbor návrh na poskytnutí dotace orgánům města.

 7. V případě, že žadatel potřebuje změnit schválený projekt a tato změna mění charakter, cíl nebo smysl dotovaného projektu, musí být žádost o změnu předána finančnímu odboru, a ten ji předá k rozhodnutí příslušnému orgánu města, který rozhodl o přidělení dotace.

Žádost o změnu musí být podána před použitím dotace. Změny nelze schválit zpětně.

 1. Výsledky projednání žádostí budou zveřejněny na webu města do 15 dnů.

 

 

Článek 5

Veřejnoprávní smlouva a veřejnosprávní kontrola
 

 1. S úspěšnými žadateli bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.

 2. Pokud ze strany žadatele ve stanovené lhůtě nedojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy, usnesení o schválení dotace pozbude platnosti a dotace nebude poskytnuta.

 3. Žadatel se ve smlouvě zaváže strpět kontrolu užití poskytnuté dotace v minimálním rozsahu dle § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tzn. v rozsahu následné veřejnosprávní kontroly.

 

 

Článek 6

Využití dotace  

 

 1. Dotaci lze poskytnout:

 • na schválený a smlouvou sjednaný účel,

 • na prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované (vyjma fyzických osob nepodnikajících), ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené v rozpočtu Žádosti (u spotřeby energií se za uznatelné náklady považují také poskytnuté zálohy a dohadné položky s tím, že výši skutečně spotřebovaných energií je příjemce povinen poskytovateli doložit neprodleně po obdržení ročního vyúčtování.

 

 1. Dotaci nelze poskytnout na:

 • alkohol v rámci občerstvení,

 • tabákové výrobky,

 • věci osobní spotřeby,

 • doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo nesouvisejí s podpořeným projektem,

 • poskytnutí dotace třetí straně,

 • na právní služby,

 • nevyrovnané závazky z předešlého období,

 • bankovní poplatky,

 • úhradu členských příspěvků,

 • dálniční známky,

 • tvorbu kapitálového jmění,

 • DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění,

 • mzdy a platy žadatelů (s výjimkou odměn trenérů)

 • ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.),

 • na mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti,

 • splátky půjček, leasingové splátky, úhradu dluhů,

 • daně, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody,       

 • odpisy majetku,

 • investice a opravy investičního charakteru na DHM (budovy, které nejsou v majetku města)

 • odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob,

 • zahraniční pracovní cesty (pokud to nevyžaduje charakter projektu),

 • další výdaje, jež zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění, neuznává jako výdaje k zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud žadatel je poplatníkem daně z příjmů,

 • činnost politických stran a hnutí,

 • nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje, tj. výdaje, které nelze účetně doložit.

 

 

Článek 7

Vyúčtování dotace

 

 1. Příjemce dotace je povinen nejpozději v termínu stanoveném smlouvou předložit poskytovateli Závěrečné vyúčtování individuální dotace na daný projekt na stanoveném formuláři, který je přílohou těchto Pravidel a doložit čitelné kopie účetních dokladů o realizaci projektu.

 2. Účetní doklady budou očíslovány a přehledně seřazeny podle druhu výdaje.

 3. V případě porušení rozpočtové kázně (zejm. dotace nebyla v plném rozsahu použita na účel vymezený smlouvou, došlo k porušení povinnosti v souvislosti s účelem dotace, neprokáže se způsob použití poskytnuté dotace nebo dojde k zadržení dotace) se bude postupovat podle ust. § 22 a souvisejících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Závěrečné vyúčtování se ověřuje v tomto rozsahu:

  • formální správnost,

  • dodržení účelového určení,

  • uznatelnost výdajů,

  • propagace města.

 5. Lhůta pro vrácení nepoužitých prostředků dotace je 15 pracovních dnů od předložení vyúčtování.

 6. Kontrolu použití, vyúčtování a vypořádání dotace provádí určený pracovník finančního odboru, na vyžádání také členové příslušného výboru.

 7. Starosta pověřuje provedením veřejnosprávní kontroly zaměstnance města. K provedení veřejnosprávní kontroly může být pozvána přizvaná osoba.

 8. Řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a o povinnosti zaplatit penále, provádí pověřený pracovník finančního odboru po předchozím projednání v radě města.

 9. Na kontrolu použití dotace se použijí ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

 10. Finanční kontrola dle zákona o finanční kontrole se u příjemce dotace provádí vždy, jestliže předložené vyúčtování zakládá důvodné podezření o nehospodárném, neúčelném nebo neefektivním použití dotace, v ostatních případech dle schváleného plánu kontrol.

 

 

Článek 8

Sankce

 

 1. Uplatnění sankce za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků dotace se řídí § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými předpisy.

 1. Každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a porušení povinností příjemce sjednaných smlouvou je považováno za porušení rozpočtové kázně a bude sankciováno ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 1. Neoprávněné použití dotace je takové, které porušuje smlouvu a tato pravidla, nebo jiný právní předpis.

a) Neoprávněným použitím dotace, kdy bude stanoven odvod ve výši odpovídající neoprávněně použité dotace, se pro účely této směrnice rozumí:

- neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity,

- nedodržení smluvního účelu dotace,

- použití dotace v rozporu s pravidly

b) Neoprávněným použitím dotace, kdy bude stanoven odvod ve výši 30 % poskytnuté dotace, se pro účely této směrnice rozumí:

- nedodržení podmínky oddělené dokladové a účetní evidence poskytnuté dotace.

c) Neoprávněným použitím dotace, kdy bude stanoven odvod ve výši 20 % poskytnuté dotace, se pro účely této směrnice rozumí:

- nedodržení termínu a postupu vyúčtování dotace, vyjma zavinění třetí strany

- nedoložení propagace města,

- nedodržení ostatních podmínek smlouvy, které nejsou jmenovitě v tomto odstavci uvedeny

d) Neoprávněným použitím finančních prostředků dotace, kdy bude stanoven odvod ve 100 % výši poskytnuté dotace, se pro účely této směrnice rozumí:

- případy, kdy příjemce neumožní provést poskytovateli veřejnosprávní kontrolu.

 1. Při porušení více povinností se procentní částky sčítají. Odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše poskytnuté dotace.

 1. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu. Dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.

 1. V případě prodlení s vyměřeným odvodem je příjemce povinen podle § 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále se neuloží, pokud v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč.

 1. Příjemce je povinen uložený odvod a případné penále odvést do rozpočtu města ve lhůtě stanovené poskytovatelem v písemné výzvě.

 1. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit orgán, který o poskytnutí dotace rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále vyměřen. Případné prominutí, či částečné prominutí odvodu či penále, bude posuzováno v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory podle předpisů EU.

 

Článek 9

Povinná publicita

 

 1. Příjemce dotace má povinnost uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu text „S FINANČNÍ PODPOROU MĚSTA VÍTKOVA“, případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit. Znak Města Vítkova příjemce dotace může použít pouze v souvislosti s realizací dotované činnosti nebo projektu. Manuál pro užití znaku města Vítkova je na webových stránkách města.

 2. Skutečnosti o propagaci města předloží příjemce dotace při závěrečném vyúčtování, tj. předloží propagační materiály akce (pozvánky, plakáty, webové stránky apod.) a doloží fotografie z akce.

 3. Příjemce je povinen dbát při realizaci projektu obecné mravnosti a dobrého jména Města Vítkova. Realizací projektu nesmí dojít k porušování právních předpisů a nesmí být narušen veřejný pořádek.

 

 

Článek 10

Ustanovení závěrečná, doplňující a zrušovací

 

 1. Ruší se směrnice č.10/2019 „Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova“ schválené zastupitelstvem města dne 6. 11. 2019 pod č. usnesení 454/8.

 2. Na základě písemné žádosti žadatele o dotaci rozhoduje zastupitelstvo města o výjimkách z těchto Pravidel.

 3. Nedílnou součástí Pravidel jsou přílohy uvedené v článku 2, odst. 2 těchto Pravidel.

 4. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 1. 6. 2020.

 5. Zastupitelstvo města dne 29. dubna 2020 schválilo tuto směrnici pod č. usnesení 705/12.

 

 

Ing. Pavel Smolka                                                         Mgr. Martin Šrubař

                                            Starosta města                                                              místostarosta                                               

 


Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 30. 5. 2020 18:46
Autor: Jan Dušek