Obsah

Kotlíkové dotace - 4. výzva

Typ: Informace z úřadu
Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:

 

Nový zdroj tepla

Podpora
EU (v Kč)

Včetně příspěvku
Moravskoslezského
kaje (v Kč)

Tepelné čerpadlo

130 000

137 500

Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový kondenzační kotel

100 000

107 500


Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla poskytnout a výzvu vyhlásit, musí prokázat jejich zájem. 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.

Dotazník najdete na adrese: https://1url.cz/@kotliky4

Čím více zájemců se přihlásí, tím více finančních prostředků bude mezi občany kraje rozděleno.

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní údaje, místo výměny kotle a typ kotle, který si chcete z dotace pořídit (jedná se pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje budou použity výhradně pro účely podání krajského projektu na Ministerstvo životního prostředí.

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy k podání žádosti, termín odeslání žádosti v elektronické podobě apod.)

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).

 

Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:

  • žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,

  • žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,

  • žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).

Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
 

Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz/

E-mail: kotliky@msk.cz

Tel.: 595 622 355

 


Vytvořeno: 9. 11. 2021
Poslední aktualizace: 9. 11. 2021 13:56