Obsah

Příležitost jak získat dotaci!

Malý LEADER pro Opavsko

Místní akční skupina Opavsko z.s. vyhlašuje od roku 2014 každoročně program na podporu realizace projektů přinášejících inovace, úspory, podporujících tradice, místní produkty, spolupráci a rozvoj území.

 

Malý LEADER pro Opavsko je vlastní aktivitou partnerství MAS Opavsko, je financován členskými obcemi MAS Opavsko. Cílem programu je oslovit veřejnost, seznámit žadatele s možností získávat v letech 2014 – 2020 prostředky na svou činnost a na rozvoj regionu metodou LEADER prostřednictvím MAS Opavsko a napomoci k realizaci cílů stanovených Strategií rozvoje území MAS Opavsko (MISTR).

Na co mohou být dotační prostředky použity?

V roce 2016 je program Malý LEADER zaměřen na čtyři témata z celkových 10ti témat, kterým se věnujeme jako Opavsko v rámci Národní sítě zdravých měst ČR.

Nástrojem, který přitom používáme, je Místní agenda 21 (MA 21), viz takéhttp://zdravamesta.cz. Tento nástroj nám umožňuje inspirovat se u podobně uvažujících lidí a obcí a naopak našimi zkušenostmi pomáhat ostatním.

 

Vybranými tématy pro Malý LEADER jsou:

 • Životní prostředí
 • Zdraví obyvatel
 • Kultura, sport a volný čas
 • Sociální prostředí

Podrobnější přehled konkrétních aktivit v rámci těchto témat je možno nalézt na webu: dobrapraxe.cz.

Podporujeme zajímavé projekty, aktivity, jednorázové i dlouhodobé záměry přinášející inovace, úspory, podporující tradice, místní produkty, spolupráci a rozvoj území.

Podpořené aktivity musí být v souladu se Strategií rozvoje území MAS Opavsko na období 2014 – 2020 (MISTR). Jednotlivé myšlenky a priority Strategie naleznete na: www.masopavsko.cz/strategie-2014/

 

Kdo může žádat o peníze?

Jakýkoli subjekt, skupina občanů, spolek, obec, podnikatel, nezisková organizace, církev aj., ať již má právní subjektivitu či nikoli (nemusí mít ani vlastní IČ).

 

Podmínky pro přidělení podpory

Konkrétní způsob použití podpory není speciálně upravován. Pro podporu záměru je potřeba získat souhlas obce (podpis starosty obce). Záměr musí být v souladu s cíli nové Strategie rozvoje území MAS Opavsko a musí naplňovat cíle a aktivity MA21. Maximální výše dotace je 5.000,- Kč na jednu aktivitu. Výše dotace však může být i menší, je odvozena od výše členských příspěvků jednotlivých členských obcí MAS Opavsko. Možnou výši podpory je možno zjistit v přiložené tabulce. Podrobné podmínky jsou uvedeny přímo ve formuláři žádosti.

Formulář žádosti s informacemi pro žadatele je ke stažení na webových stránkách MAS Opavsko.

Tabulka maximální výše příspěvku dle jednotlivých obcí:  rovněž ke stažení na webových stránkách MAS Opavsko. Pro Vítkov je v tabulce stanovena max. alokace podpory na 16 500 Kč.

 

Kontaktní informace:

Místní akční skupina Opavsko z.s.
Kancelář: K.H.Borovského 41, 747 41 Hradec nad Moravicí

Administrace programu MA21, příjem žádostí: Ing. Jakub Řeháček
e-mail: rehacek@masopavsko.cz

Ekonomka organizace, vyúčtování: Ing. Hana Švarcová
e-mail: svarcova@masopavsko.cz  tel.: 731 109 377

 

Vybraná témata a cíle programu Malý LEADER (příklady aktivit):

Cíl 1: „Zdravý a spokojený život“

V rámci tohoto cíle usilujeme o zvýšení kvality služeb a rozvoj aktivit pro seniory, mladé rodiny, děti a mládež i ostatní občany v oblasti sociální péče, v kultuře, sportu, volnočasových a zájmových činnostech, včetně adaptace na stárnutí společnosti“

Příklady možných aktivit:

 • Kultura, sport, volnočasové aktivity – podpora tradičních i nových akcí, podpora obecní i regionální pospolitosti a tradic, folklór, hudba, ochotnické divadlo, sportovní utkání, ligy, festivaly, výstavy, kroužky, spolky, zájmové činnosti-hasiči, myslivci, místní, meziobecní a regionální akce. Činnost školních parlamentů, občanských fór, zapojování veřejnosti do rozhodování  na místní a regionální úrovni.

 

„Snižování rizik spojených se závislostmi - kouřením, alkoholismem, drogami, gamblerstvím aj.“

Příklady možných aktivit:

 • Prezentace negativních efektů kouření, nadměrné spotřeby alkoholu, užívání drog a hazardních her, realizace kampaní, spolupráce se zdravotnickými i neziskovými organizacemi
 • Rozšíření nabídky alternativních aktivit, především sportovních a kulturních aktivit – sportovní turnaje, soutěže v deskových hrách, geocaching, nordic walking, apod.

 

„Moderní, aktivní a zdravý životní styl, zlepšení tělesného i duševního zdraví populace a udržitelná spotřeba“

Příklady možných aktivit:

 • Podpora příklonu k modernímu zdravému životnímu stylu, omezování zdravotních rizik pohybem, sportem, omezováním stresových faktorů, organizací propagačních akcí, osvětou a poradenstvím
 • Zvyšování nabídky zdravých a bezpečných potravin, podpora zdravé výživy, propagace bezpečných a nezávadných výrobků, omezování dopadů spotřeby na zdraví i prostředí, realizace osvětových a propagačních akcí
 • Programy zdravotní prevence v oblasti srdečních a cévních chorob, rakoviny, prevence úrazů, ochrana duševního zdraví s cílem prodlužení délky života a délky života ve zdraví, osvěta, poradenství. Příklady podporovaných akcí: Dny bez úrazů, Dny zdraví, Den bez tabáku, Dny prevence proto jednotlivým typům onemocnění a chorob (onemocnění srdce, cév, duševní onemocnění, apod.)
 • Spolupráce zdravotních institucí (lékaři, pojišťovny, Státní zdravotní ústav, hygienici) s veřejnou správou, podnikateli i občanským sektorem. Propagace nových léčebních metod a prevence.

 

Cíl 2: „Péče o vodu“

„Ochrana a obnova studánek, menších potoků, rybníků a všeho, co se týká vody v krajině“

Příklady možných aktivit:

 • Obnova studánek a pramenů, ochrana mokřadů
 • Malé osvětové a výchovné projekty k významu vody v krajině
 • Malé projekty zaměřené na kvalitu vody a prevenci jejího znečišťování
 • Malé projekty zaměřené na negativní projevy sucha a prevenci před suchem

 

„Úspory vody a hospodaření s dešťovou vodou“

Příklady možných aktivit:

 • Hospodaření se srážkovými vodami – využití dešťové vody ze střech a zpevněných ploch a jejich další využití
 • Opatření na úspory vody na vodovodech, toaletách, zahradách a jiných veřejných plochách

 

Cíl 3: „Péče o přírodu a krajinu“

„Ochrana živé i neživé přírody“                                         

 • Podpora různých druhů zvířat, ptáků, hmyzu (včel, čmeláků, apod.) a jejich zachování v naší krajině
 • Péče o vzácné druhy a jejich stanoviště, včetně obnovy a tvorby těchto stanovišť
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, zvyšování nabídky hnízdních nebo potravních zdrojů a rizikové technické prvky (např. skleněné stěny nebo staré jímky) zabezpečovat proti zraňování či úhynu živočichů
 • Hubení křídlatky a jiných cizorodých a nebezpečných rostlin

 

„Péče o krajinu a její vzhled, péče o sady a aleje, ale i jiné prvky rozptýlené zeleně - remízky, meze“

Příklady některých aktivit naplňujících opatření:

 • Výsadba stromů, keřů, alejí a sadů
 • Péče o sady, aleje, remízky a meze
 • Mapování nových pozemků pro zakládání nových krajinných prvků

 

Cíl 4: „Lepší životní prostředí v obcích a městech“

„Zlepšení stavu veřejné zeleně v obcích

Příklady některých aktivit:

 • Výsadba stromů, keřů, alejí a sadů
 • Květinové záhony, květinová výzdoba oken a balkónů
 • Užitkové zahrady, společné pěstování ovoce a zeleniny
 • Posílení více druhů žijících v sídlech – stavba budek pro ptáky, pro netopýry, apod.

Příloha ke stažení: