Obsah

60 +

Typ: Projekty
60 + 1Program: Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Loga povinné publicity

Číslo projektu:          CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001336

Realizace:                   02 – 04/2018

Celkové náklady:      6.702 €

Dotace:                        5.696,70 € (85 %)

Spolupodíl města:   1.005,30 Kč (15 %)

 

Projekt byl zaměřen na seniory a hlavním tématem byla jejich bezpečnost a zdraví.

Realizace projektu byla také díky partnerskému městu Kalety, kdy proběhly dva workshopy, jeden ve Vítkově a druhý právě v Polsku, v Kaletách.

Dne 14. 3. 2018 proběhl workshop ve Vítkově, který byl zahájen prohlídkou hasičské záchranné stanice v Opavě. Zde byli senioři poučeni o bezpečnosti, prevenci jak nahlásit případný požár, a také si mohli prohlédnout hasičskou techniku, včetně výkladu o činnosti práce hasiče. Další program již pokračoval ve Vítkov, v kulturním domě. Zde byla řada přednášek odborníků na téma Domácí násilí a jak mu čelit, Sebeobrana, Bezpečné chování na veřejných akcích. Na závěr dostali účastníci z Vítkova mapu Vítkova, aby zde označili, kde se cítí bezpečně a kde cítí hrozbu nebezpečí. Tato mapa byla na závěr předána předním zástupcům města.

Druhý den, 15. 3. 2018 pokračoval program v Polsku. Lektorka jim ukázala zásady správného dýchání a předvedla jednoduché dechové cvičení, které mohou senioři provádět téměř kdykoliv a kdekoliv. Dále byly na řadě uvolňovací cviky vhodné taktéž pro seniory. Po obědě byla možnost si prohlédnout denní stacionář, který provozuje město Kalety, a který je v 1. patře kulturního domu, kde workshop probíhal. Po krátké přestávce pokračoval program trénováním paměti, kdy všichni účastníci obdrželi pracovní list „Paměť – trénink paměti krok za krokem“. Senioři zábavnou formou, kdy soutěžili o rychlost, procvičili svou paměť a ti nejrychlejší dostali drobné dárečky. Dalším tématem bylo předcházení krizových situací. Na závěr proběhal seniorská olympiáda, kdy byli senioři rozděleni do skupinek po 7 - 8 členech a plnili různé úkoly na 8 stanovištích. Úkoly to byly jednoduché, zaměřené na jemnou motoriku, přesnost apod. Nejlepší tři družstva dostali jako odměnu dort.

Na závěr došlo k vyhodnocení celého projektu a byly rozdány propagační materiály pořízené v rámci projektu, konkrétně karimatku, osobní alarm a dveřní zámek. Všechny tyto materiály jsou opatřeny povinnou publicitou – logy poskytovatele dotace.

V rámci projektu byly financovány náklady na dopravu, občerstvení, na lektory a na propagační  materiály.


Vytvořeno: 9. 4. 2019
Poslední aktualizace: 9. 4. 2019 12:36