Obsah

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově

Typ: Projekty
Program Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady (ŽPZ/07/2018)

Logo MSK

 

Realizace: 08/2019 – 11/2011

Celkové náklady: 66.750,- Kč

Dotace MSK: 56.403 Kč (84,5 %)

Spolupodíl města: 10.347,- Kč (15,5 %)

 

Za přispění dotace z Moravskoslezského kraje byla zpracována studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově.

Studie mapuje současné nakládání odpadů ve městě, jak je zajišťován sběr, separace a následné využití odpadů. Z dostupných technických a ekonomických informací pak vzešel návrh řešení, jak nastavit potřebná opatření, aby v dlouhodobém horizontu došlo k omezení produkce odpadů.

Studie byla zpracována také proto, aby byly splněny požadavky stanovené platnou legislativou ČR a EU v oblasti odpadů, a také aby bylo splněn Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje na období 2016 – 2026.

Po zvážení současného stavu je doporučení dle studie zavedení systému „door to door“ pro svoz papíru, plastu a bioodpadu. Tento systém znamená, že občané mají své nádoby (kontejnery) na třídění přímo u svých domů, jejichž vývoz je např. 1x měsíčně.

Dalším doporučením je, aby byly zachovány sběrná místa pro sbírání skla. Tato doporučení by měly přispět ke snížení produkce směsného komunálního odpadu (SKO). S tím následně souvisí návrh na snížení frekvence vývozu SKO na 1x 21 dní.

Toto jsou pouze doporučení, která byla konzultována s vedením města a s Technickými službami města, p. o. Záleží na rozhodnutí města, jaké použijí doporučení z této studie a jaké podniknou další kroky (např. možnost žádání o dotace z Evropských fondů apod.)

Studii zpracovala firma ASHPA oběhová hospodářství s. r. o. Studie je zveřejněna také na webových stránkách města.

 


Vytvořeno: 5. 12. 2019
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020 09:24