Obsah

Zápis č. 1 z jednání k strategickému plánu

Typ: Projekty
Zápis z jednání k strategickému plánu 1Zápis byl veřejně přístupný na webových stránkách města od 19. do 22. března 2021. Občané, firmy, živnostníci, spolky, osadní výbory a všichni další zájemci měli možnost podávat připomínky a podněty na doplnění připravovaného Strategického plánu rozvoje města Vítkova.


Zápis č. 1

Soupis požadavků, námětů a podnětů pro připravovaný  Strategický plán rozvoje města Vítkova

 

Datum: 17. března 2021

Čas: 16.00 – 18.00 hod.

Místo: online – Google Meet

Počet účastníků: 48 – průběžně

 

Program:

 • Úvod – technické a organizační záležitosti online projednávání.

 • Informace o právě probíhajícím dotazníkovém šetření.

 • Informace o přípravě Strategického plánu rozvoje města Vítkova a projektu Přívětivý úřad.

 • Předkládání návrhů, které budou předány k dalšímu zpracování v první, analytické, fázi tvorby strategického plánu.

 

Vítkov

 1. Doprava

 1. Parkování u pošty (Pivovarská, Wolkerova, zelená plocha před poštou).

 2. Oprava a doplnění chodníků na Skřivánčím poli.

 3. Oprava povrchu vozovky na Skřivánčím poli.

 4. Oprava vjezdu k zadní části prodejny Tempo na náměstí Jana Zajíce.

 5. Vyřešit parkování kolem křižovatky ulic Bezručova a Husova (mateřská škola, nové byty).

 6. Vybudování krytého stání pro cestující na vlakovém nádraží.

 7. Vybudování krytého stání pro cestující na autobusovém nádraží.

 8. Výstavba nových cyklostezek.

 9. Vyznačení nových cyklotras.

 10. Výstavba stezek pro pěší.

 11. Renovace přírodní stezky pro pěší Vítkov – Balaton (okolo chovného rybníku).

 12. Vymezení ploch pro parkování nákladních aut/kamionů ve Vítkově a místních částech.

 13. Instalace semaforu u Peny.

 

 1. Veřejné plochy a budovy

 1. Vybudování veřejného WC v centru města (přístup 24/7/365).

 2. Rekonstrukce a revitalizace parku (vyčištění jezírka, ošetření stávající a výsadba nové zeleně, osvětlení, rozvody elektřiny, oprava chodníků, doplnění mobiliáře – lavičky, posezení, venkovní/přírodní pódium, WC).

 3. Městský hřbitov – úprava cestiček mezi hroby (zpevnění a odstranění bláta např. formou mlatových chodníčků).

 4. Vybudování schodů u Lidlu (z parkoviště).

 5. Vybudování studentského klubu – místo pro setkávání mladých lidí.

 

 1. Kultura, sport, volnočasové aktivity

 1. Zázemí pro venkovní zimní sporty – kluziště apod.

 2. Vybudování parkourového hřiště.

 3. Vybudování lanového parku/hřiště pro děti (lávky, prolézačky, skluzavky, tobogány, lana…).

 4. Vybudování dětského hřiště v lokalitě U nemocnice.

 5. Vybudování letní čítárny v zahradě knihovny (lavičky, lehátka…).

 6. Koupaliště – doplnění mobiliáře koupaliště, skluzavka pro děti a tobogán, hřiště pro děti, rozšířit zázemí kiosku.

 7. Koupě bývalého pivovaru a využití objektu a přilehlých ploch.

 

 1. Bydlení

 1. Rekonstrukce stávajících bytů ve vlastnictví města.

 2. Výstavba nových bytů.

 3. Příprava parcel pro výstavbu bytů a rodinných domů vč. inženýrských sítí a infrastruktury.

 

 1. Školství

 1. Vybudování lehárny v podkroví mateřské školy (Husova ul.).

 

 1. Bezpečnost

 1. Zvýšit dohled a množství kamer v oblasti náměstí, autobusového a vlakového nádraží.

 2. Rozšíření a modernizace kamerového systému ve městě.

 

 1. Komunikace

 1. Pokrytí města vysokorychlostním internetem.

 

Klokočov

 • Vybudování dětského hřiště.

 • Vybudování parkoviště nad sokolovnou.

 

Zálužné

 • Oprava a údržba komunikací na základě víceletého plánu.

 • Prodloužení vodovodního řádu směrem na Mokřinky.

 • Vytvoření společenské místnosti v obci.

 • Vybudování veřejně přístupného sportoviště.

 • Vybudování lávky přes řeku Moravici (RS U brodu).

 • Rekonstrukce veřejného osvětlení.

 • Instalace turistické a cykloturistické mapy.

 • Zajištění propadu do důlního díla za bývalou hasičskou zbrojnicí.

 • Sanace a vyčištění Nittmanova dolu.

 

Ostatní podněty k aktuálnímu řešení

 1. Zdravotnictví

 • Nedostatek odborných lékařů.

 • Jednání s majiteli objektu nemocnice o jeho dalším možném využití.

 

 1. Sport

 • Zpřístupnění venkovních sportovišť – většina venkovních hřišť je i přes den a ve volných dnech uzamčena.

 • Stezka Vítkov – Prostřední Dvůr – poničená stavbou VN. Uvedení do původního stavu.   

 

 1. Ostatní

 • Provést průzkum veřejného mínění k možnému odkupu ubytovny u autobusového nádraží.

 • Online přenosy jednání zastupitelstva města.

 • Zvýšit četnost vývozu tříděného odpadu – na většině míst by bylo potřeba cca 2x týdně.

 • Oprava dětského hřiště na sídlišti Budišovská ul.

 • Oprava prolézaček a poškozených desek v zahradě mateřské školy v Klokočově – nebezpečí úrazu.

 • Vyvolat jednání s Českou spořitelnou a.s. o možnosti zavedení „mobilní pobočky spořitelny“.

 • Zvýšit bezpečnost ve městě formou častějších pochůzek městské policie. 

 • Oddělení gymnázia od základní školy (gymnázium – krajské, ZŠ – městská).

 • Parkování nákladních automobilů/kamionů ve městě a místních částech.

 • Provádět pravidelné čištění obrubníků u chodníků od plevelů a dalších náletů. 

 • Ošetření stromů (lip) v lokalitě U nemocnice – napadení jmelím.

 • Vypracovat plán údržby zeleně v místních částech.

 • Zajistit 2x ročně sečení NS Dědictví břidlice.

 • Zajistit pravidelný odvoz odpadků z NS Dědictví břidlice.

 • Vrátit do MČ Zálužné demontované zastavení NS Dědictví břidlice (instalovat na parkoviště k bývalé restauraci).

 • Propagace technických a kulturních památek v MČ Zálužné.

 

 1. Doprava

 • Vyvolat jednání ve věci opravy komunikace Větřkovice – Jančí (spolupráce s dalšími subjekty a obcemi).

 • Vyřešit parkování kolem křižovatky ulic Bezručova a Husova (mateřská škola, nové byty).

 • Zvýšit bezpečné vyjíždění z vedlejší na hlavní silnici na těchto křižovatkách např. formou instalování zrcadla:

 • Selská x Fučíkova

 • Bezručova x Husova

 • Sadová x Husova

 • Sadová x Bezručova (živý plot před kostelem, parkující auta, kamion)

 • Omezení nákladní dopravy mezi Vítkovem a Klokočovem. Nákladní dopravu směrovat přes odbočku za vlakovou zastávkou Klokočov.

 • Zakázat parkování (především kamionů) na ploše nad kulturním domem.

 • Vrátit dopravní značku omezení rychlosti do dolní části Zálužného (40 km/h).

 • Opravit zničenou informační tabulku označující lokalitu v MČ Zálužné.

 

Loga povinné publicity

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 je zpracováván v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“, reg. číslo CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 


Vytvořeno: 19. 3. 2021
Poslední aktualizace: 24. 3. 2021 14:16
Autor: Jan Dušek