Obsah

Město Fulnek (CZ)

Zámecký komplex - Leží na ostrohu severovýchodně od historického jádra města. Skládá se ze dvou částí - z Horního zámku a mladšího, tzv. Dolního zámku. Na místě zámku stál hrad patrně již ve 13. století. K zásadní přestavbě hradu v dvoupatrový renesanční zámek došlo až v 60. a 70. letech 16. století. Při hradbách byly postupně přistavovány konírny a hospodářské budovy.

Níže pod hlavní zámeckou budovou stojí tzv. Dolní zámek. Byl budován od poloviny 18. století na místě opevnění, po požáru byl v roce 1803 obnoven a upraven na byty a kanceláře vrchnostenských úředníků a hospodářské prostory.

Zvonice tzv. Černá věž - Původní strážní věž, která byla později upravena na zvonici při kostele Nejsvětější Trojice.

Jan Amos Komenský - „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se koná, všech se týče.“ Narodil se 28. 3. 1592 v Nivnici u Uherského Brodu a zemřel
15. 11. 1670 v Amsterodamu, pohřben je v Naardenu. Světový myslitel, teolog, biskup Jednoty bratrské, pedagog a politik, jenž usiloval o mír mezi národy. Komenského pedagogický odkaz v podobě povinné školní docházky a důraz na samostatnou práci žáků, zvláště pak na studium jazyků, je světově uznáván dodnes.

V době působení Komenského na Novojičínsku vzkvétaly a rozvíjely se jeho zásluhou další bratrské školy, které pomáhaly vzdělávat mládež.

Památník Jana Amose Komenského - Stálá expozice je věnována životě a díle J. A. Komenského. Představuje osobnost „učitele národů“ a jeho působení ve Fulneku v letech 1618 – 1621.

Památník se nachází v bývalé modlitebně, pozdějšího špitálu s kaplí sv. Wilgefortis. Jeho současná podoba je výsledkem přestavby z počátku 18. století. Stojí na zvýšené podezdívce, vytvářející před průčelím obytné části stavby malou terasu, přístupnou po kamenném schodišti. Na západní straně budova přiléhá k bočnímu křídlu Knurrova domu. Východní část stavby byla původně presbyteriem. Západní část, původní loď, s hladkým jižním průčelím, s renesanční kamenný portálem restaurovaným roku 2005 akademickým sochařem V. Míčou.

Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána - Raně barokní stavba z roku 1632. Kaple byla vybudována na náklady majitele panství Václava Bruntálského z Vrbna. V současné době slouží kaple jako kulturní zařízení, ve kterém jsou pořádány především výstavy.

Kostel Nejsvětější Trojice - Kostel byl do dnešní podoby přestavěn na místě bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba při augustiánském kláštěře. Slavnostně vysvěcen roku 1760 olomouckým biskupem. Kostel je jednolodní a na západní straně je propojen s gotickou křížovou chodbou. Oltář míří k severu a při východní zdi byla vystavěna kaple sv. Josefa. Kostel i kaple jsou osazeny barokním mobiliářem. Hlavní oltář je dílem kroměřížského sochaře F. O. Hirnleho. Jedinečné nástěnné malby vytvořil olomoucký malíř J. I. Sadler a většina obrazů pochází z dílny I. V. Raaba. Z náměstí ke kostelu vede schodiště z počátku 18. století s klasicistní branou osazenou
sochami.