Obsah

Městská policie v období koronaviru

Typ: Městská policie
Městská policie v období koronaviru 1Činnost a oprávnění Městské policie Vítkov ve vztahu k dodržování krizových opatření vyhlášených vládou v souvislosti s prokázáním výskytu nemoci SARS Cov-2 na území České republiky.

Městská policie Vítkov chce reagovat a uvést na správnou míru některé množící se spekulace nebo zavádějící informace ve vztahu k oprávnění strážníků a ukládání pokut za neplnění povinností, které vyplývají z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo z rozhodnutí vlády ČR.

Pokud někdo poruší povinnosti, které vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, je relevantní skutková podstata přestupku řešena podle zákona o ochraně veřejného zdraví a k projednání takového přestupku, kdy dochází k nesplnění povinností uloženou mimořádným opatřením, vydaným k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku nebo jiné mimořádné události, je příslušná Krajská hygienická stanice v Ostravě. Pokud někdo poruší povinnosti, které vyplývají z rozhodnutí nebo usnesení vlády, je relevantní skutková podstata přestupku řešena podle krizového zákona, přičemž k projednání takového přestupku, kterého se dopustí ten, kdo v době krizového stavu nestrpí omezení vyplývající z krizového opatření stanovených v době krizového stavu, je příslušný MěÚ Vítkov. 

Jestliže tedy strážníci MP Vítkov zjistí některá výše uvedená porušení citovaných zákonů, musí postupovat v souladu s citovaným zákonem o obecní policii a oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Pokud však kterákoli osoba i přes upozornění strážníků pokračuje v jednání, kterým vyhlášená krizová opatření porušuje, lze takovou osobu vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, vůči které je taková výzva směřována ani v takovém případě svého jednání nezanechá nebo neučiní, k čemu je vyzvána (např. nasazení ochranného prostředku nebo nezdržování se na určitém místě), lze ji postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci podle zákona o některých přestupcích, kdy může uložit pokutu příkazem na místě ve výši 10.000 Kč.

Městská policie Vítkov samozřejmě veškeré povinnosti, vyplývající z mimořádných opatření během nouzového stavu kontroluje a zjištěné nedostatky řeší v souladu se zákonem o obecní policii nebo jiných zvláštních zákonů. Je však nutné zdůraznit, že MP Vítkov v současnosti disponuje pouze 4 strážníky, kteří zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo dalších zvláštních zákonů. Znamená to především to, že některé služební dny v pracovním týdnu bylo nutné zredukovat a rovněž i některé dny, které byly v minulosti vnímány jako méně exponované z hlediska narušování veřejného pořádku, vypustit. Prioritní pro MP Vítkov je tedy kontrola dodržování povinností občanů v rámci přijatých mimořádných opatření a jiné bagatelní přestupky, zejména přestupky v dopravě, jsou řešeny pouze okrajově.  

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

 


Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 16:15
Autor: Jan Dušek