Obsah

OŠETŘOVNÉ pro OSVČ

Typ: Informace z úřadu
OŠETŘOVNÉ pro OSVČ 1Dne 26. března 2020 schválila vláda ČR materiál s názvem „Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ“ (dále jen „Program“), jehož cílem je zmírnit negativní dopad celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice.

Podpora bude realizována ve formě dotace pro takovou OSVČ, která pečuje o dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) mladší 13 let, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže/ nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19. Tato podpora musí být určena pro OSVČ, která v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení nemohla podnikat a pečovala o dítě. Podpora se bude vztahovat i na OSVČ, která pečuje o osobu /osoby zdravotně postiženou/postižené ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

 

Dotace bude poskytována ve výši 424 Kč/den, o dotaci se žádá za kalendářní měsíc.

Na základě uvedeného Programu byla dne 31. března 2020 již vyhlášena Výzva I pro stanovené období od 12. března 2020 do 31. března 2020.

 

Příjem žádostí byl zahájen 1. dubna 2020. Datem ukončení příjmu žádostí je 30. duben 2020 (dále jen „Výzva“).

Pokud jde o způsob příjmu žádosti, žádost o poskytnutí dotace na formuláři v českém jazyce jsou společně s Výzvou Programu a dalšími dokumenty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/osetrovneOSVC. Tam je také odkaz na interaktivní formulář žádosti o dotaci a podrobný návod nejen komu je Výzva určena, ale i jak správně žádosti podávat.

 

Podání žádosti včetně příloh směřuje žadatel přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu:

  • prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvede fpmpo20),
  • nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s požadovanými přílohami na adresu fpmpo20@mpo.cz, (do předmětu e-mailu uvede fpmpo20),

  • nebo zasláním originálu žádosti (tedy vytištěného vyplněného formuláře, tzn. souboru OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf) podepsané žadatelem poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „fpmpo20“).

 

Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici při vyplnění formuláře. Jejich úlohou je tedy pouze na žádost podnikatele, ať již učiněnou telefonicky nebo e-mailem, případně při návštěvě živnostenského úřadu, podnikateli pomoci s vyplněním formuláře a upozornit jej na povinné přílohy. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání.

Součástí formuláře ŽÁDOST O DOTACI je i počet dní, za které OSVČ ošetřovné žádá, a dále čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti. V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje.

Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven. Je možno použít formulář zveřejněný na stránkách České správy sociálního zabezpečení: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd. 

Podmínky, které musí příjemce splnit, jsou popsány v bodu 3 až 5 Programu.

Hodnocení, výběr žádosti, nezbytnou administraci a proplácení příspěvku provede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Příklady některých konkrétních dotazů a odpovědí k dané problematice

 

1. Dotaz:

Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?

Odpověď:

Jedná se o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správu ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

 

2. Dotaz:

Kde najdu definici malého a středního podniku?

Odpověď:

Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

 

3. Dotaz:

Bude se nárok na ošetřovné pro OSVČ týkat rovněž povolání, která nejsou vykonávána dle živnostenského zákona, ale na základě jiných předpisů? Jedná se např. o svobodná povolání, hudebníky, herce apod. bez živnostenského oprávnění.

Odpověď:

Ano, pokud jsou osobami samostatně výdělečně činnými ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Dotaci z uvedeného programu může získat OSVČ, která svoji hlavní činnost vykonávala v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.

 

4. Dotaz:

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

Odpověď:

Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

 

5. Dotaz:

Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?

Odpověď:

O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

 

6. Dotaz:

Pokud si OSVČ přerušila provozování živnosti a následně je obnoví, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Odpověď:

Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy provozování živnosti nebylo přerušeno.

 

7. Dotaz:

Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem).

Odpověď:

Jednatelé a majitelé právnických osob (běžných kapitálových společností) nebudou mít na ošetřovné nárok – dotace je určena pouze pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné. Výjimkou jsou společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností – ti se považují podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za OSVČ.

 

8. Dotaz:

Má-li OSVČ své děti ve střídavé péči s manželkou pobírající ošetřovné ve standardním zaměstnaneckém režimu, může žádat o poměrný díl ošetřovného?

Odpověď:

Ano. Ošetřovné pro OSVČ se žádá na jednotlivé dny, kdy měl OSVČ dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič, který ošetřovné pobírá ve standardním zaměstnaneckém režimu. Omezení je stanoveno pouze v tom, že ke střídání a pobírání příspěvku nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si OSVČ nahlásil ½ dne a další ½ zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamená do předepsaného tiskopisu dostupného na www.mpsv.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral.

 

9. Dotaz:

Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 13 let, avšak s různým stupněm postižení?

Odpověď:

Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou ve stupni I (lehká závislost).

 

10. Dotaz:

Může OSVČ čerpající ošetřovné současně provozovat z domova e-shop?

Odpověď:

Pokud OSVČ před aktuální mimořádnou situací měla dítě, respektive dotčenou osobu v zařízení, které je nyní v důsledku COVIV 19 uzavřené, může požádat o tzv. „ošetřovné“, viz citace z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, protože „…podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat.“ V opačném případě NE.

 

11. Dotaz:

Projektantka OSVČ – pracující z domova má nárok na ošetřovné?

Odpověď:

Pokud OSVČ před aktuální mimořádnou situací měla dítě, respektive dotčenou osobu v zařízení, které je nyní v důsledku COVIV 19 uzavřené, může požádat o tzv. „ošetřovné“, viz citace z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, protože „…podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat.“ V opačném případě NE.

 

12. Dotaz:

Pokud OSVČ pečuje o dítě mladší 13 let a chce pobírat tzv. ošetřovné, znamená to, že v době pobírání dávky nesmí vůbec vykonávat svoji samostatnou výdělečnou činnost (např.: ani vystavit fakturu nebo vykonávat činnost prostřednictvím zaměstnanců)?

Odpověď:

Součástí podmínek programu není vyloučení ekonomických aktivit provozovaných z domu. Smyslem programu je pomoci OSVČ, které jsou se svými dětmi prokazatelně doma. Je možno pokračovat ve své ekonomické aktivitě z domova a vystavovat faktury/vykonávat činnost prostřednictvím zaměstnanců.

 

13. Dotaz:

Je-li živnost zastavená/pozastavená, má osoba nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Odpověď:

Nemá.

 

14. Dotaz:

Dojde-li k obnovení živnosti, má osoba na ošetřovné pro OSVČ nárok?

Odpověď:

Ano, má, a to ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.

 

15. Dotaz:

Rodiče (OSVČ) sezdaní žijí nyní v oddělených domácnostech. Mají 2 děti, o rozvod ještě nepožádali, ptají se, zda mohou mít ošetřovné na každé dítě extra. Jeden rodič/1 ošetřovné?

Odpověď:

Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.

 

16. Dotaz:

OSVČ chce požádat o ošetřovné na dítě. Současně chce ale i využit odložení podání daňového přiznání. Součástí žádosti o ošetřovné je ovšem i prohlášení, že nemá vůči finančnímu úřadu nedoplatky a to právě odložením podání daňového přiznání má. Jak má postupovat, aby si o ošetřovné mohla požádat?

Odpověď:

Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky, či odklad je bezdlužná.

 


Vytvořeno: 1. 4. 2020
Poslední aktualizace: 6. 4. 2020 13:42
Autor: Jan Dušek