Obsah

Průběh a podmínky konání sňatečných obřadů

Typ: Informace z úřadu
Průběh a podmínky konání sňatečných obřadů 1V souladu s usnesením vlády České republiky č. 580 a usnesení vlády č. 605 je možno konat svatební obřady do 500 osob. Je však stále potřeba dodržovat stanovené podmínky a hygienická opatření.

Do již zmíněného počtu 500 osob se započítávají snoubenci, svědci, oddávající a matrikář. Do tohoto počtu osob se započítává i tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. Sňatečného obřadu se mohou účastnit i jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář, a to v případě, že nedojde k překročení celkového počtu osob (např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, fotograf, hudebník zajišťovaný obcí atp.).

Při ověřování totožnosti snoubenců, svědků a případně tlumočníka před zahájením sňatečného obřadu je třeba postupovat tak, že nejprve přistoupí k matrikáři jednotlivě snoubenci, předají mu doklad totožnosti a odstoupí od něj do vzdálenosti 2 m. Matrikář snoubence postupně ztotožní a vrátí jim doklady totožnosti. Poté k matrikáři přistoupí jednotlivě svědci, vždy předají doklad totožnosti, odstoupí na vzdálenost 2 m, na pokyn matrikáře si na několik vteřin odkryjí obličej a po ztotožnění jej opět zakryjí. Stejně bude postupováno v případě účasti tlumočníka. Odstupovou vzdálenost není nutno dodržovat v případě, že při ztotožnění je mezi matrikářem a ztotožňovanou osobou zábrana z plexiskla s otvorem pro předání dokladů.

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na uvedené usnesení vlády nemusí mít snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa. Podmínka zakrytí úst a nosu je splněna i při užití ochranného štítu (ten přitom obvykle umožňuje lepší srozumitelnost projevu osoby, která jej má).

Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

podpisu protokolu o uzavření manželství musí osoby, které jej podepisují, přistupovat jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

Obřady je možno konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech povolených na základě § 12 zákona o matrikách. Na jiném vhodném místě lze manželství uzavřít, vyhovuje-li takové místo z hygienických hledisek a lze-li zajistit, aby se na tomto místě neshlukoval více než povolený počet osob.

 

 


Vytvořeno: 19. 5. 2020
Poslední aktualizace: 10. 6. 2020 11:18
Autor: Jan Dušek