Obsah

Městská policie Vítkov

Městská policie Vítkov
náměstí Jana Zajíce 4
749 01 Vítkov
 

 

ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování ztrát a nálezů:

PO, ST: 08.00 - 10.00 hod., 14.00 - 16.00 hod.
V jiné dny a hodiny po telefonické domluvě (556 312 277, 603 262 069).

V případě ztrát a nálezů v působnosti Města Vítkova je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městská policie Vítkov. 

Městskou policii ve Vítkově sloužící k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, zřídilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou č. 1/92 dne 29. 4. 1992 a vydáním nové OZV č. 3/2001 z 29. 8. 2001 o Městské policii Vítkov a jejím stejnokroji.

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle citovaného nebo jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném citovaným nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Řízením Městské policie Vítkov je usnesením ZM pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků.

Strážník MP je zaměstnancem Města Vítkova, zařazeným do Městské policie. Početní stav Městské policie Vítkov stanovuje ZM, z toho 1 strážník je pověřen plněním některých úkolů při řízení MP.

 

Činnost MP vychází obecně ze zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších doplňků a změn a zejména v návaznosti na tyto právní a obecně závazné předpisy:

 

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Listina základních práv a svobod vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • Právní předpisy Města Vítkova 

 

Městská policie kontroluje a zajišťuje zájmy města v souladu se zákonem o obecní policii.

Uložením pokuty příkazem na místě může Městská policie projednat přestupek:

 

 • jehož projednávání je v působnosti obce

 • proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu

 • proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením

 • všechny přestupky, k jejichž projednání je Městská policie oprávněna podle zvláštních zákonů

 

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10.000,- Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2.500,-Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů veřejné moci z jejich informačních systémů poskytnutí údajů:

 

Policie o

 • hledaných a pohřešovaných osobách a věcech

 • odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel

 • totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu

 • totožnosti cizinců

 

Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o

 • totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek

 • řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce

 • osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu

 • totožnosti osoby, vůči níž obecní policie plní úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona

 

Obecních úřadů o

 • psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů

 • povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce

 • povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

evidence občanských průkazů o

 • digitálně zpracované podobě občana, kterého strážník vyzval, aby prokázal svoji totožnost,

 • číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení

 

ministerstva nebo policie o

 • základního registru obyvatel

 • agendového informačního systému evidence obyvatel

 • agendového informačního systému cizinců

 • registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v informačních systémech evidence obyvatel nebo cizinců

 

Rejstříků trestů, a to z evidence přestupků

 

Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

 • příjmení, rodné příjmení

 • jméno, popřípadě jména

 • adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu

 • datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil

 • státní občanství, popřípadě více státních občanství

 

Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

 • datum narození

 • místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát

 • rodné číslo

 • státní občanství, popřípadě více státních občanství

 • adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu

 • omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil

 • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce

 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání

 

Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje:

 • číslo a platnost oprávnění k pobytu

 • počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky

 • omezení svéprávnosti

 • správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území České republiky

 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání

 

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště). Dokumentace každého použití údajů, poskytnutých od příslušných orgánů veřejné moci, se uchovává po dobu nejdéle 3 let.

 

Budova MP Vítkov

Kontakty

Městská policie Vítkov

náměstí Jana Zajíce 4

749 01 Vítkov

Tel: 556 312 277

Mobil: 603 262 069

Vedoucí strážník MP Vítkov, tel: 556 312 278

E-mail: mestska.policie@vitkov.info

 

Asistenti prevence kriminality

Opavská 21

749 01 Vítkov

Mobil: 732 123 023

Mentor tel.: 604 148 189

Z činnosti MP Vítkov

13.09.2022

Městská policie v srpnu

Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci srpnu 2022

Detail

10.08.2022

Městská policie v červenci

Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci červenci 2022

Detail

13.06.2022

Městská policie v květnu 2022

Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci květnu 2022

Detail

10.05.2022

Městská policie v dubnu 2022

Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci dubnu 2022

Detail

07.04.2022

Městská policie v březnu

Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci březnu 2022

Detail

Nalezená zvířata

Hledá se majitel

Hledá se majitel

Hledáme majitele nalezených zvířat